"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 133: Dokumentacioni i hetimit

1Inspektori i Lartë i Drejtësisë dokumenton çdo veprim hetimor me procesverbal.

2Procesverbali duhet të përmbajë:

aemrin dhe mbiemrin e inspektorit që kryen veprimin;

bdatën e kryerjes së veprimit;

csubjektin dhe objektin e veprimit;

çpjesëmarrësit;

dpërshkrimin e hollësishëm të veprimit të kryer;

dhnënshkrimin e inspektorit në fund të çdo faqeje, si dhe të personave që marrin pjesë në këto veprime;

3Me përfundimin e hetimit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë harton raportin e hetimit, i cili përmban të paktën:

aemrin dhe mbiemrin e inspektorit kompetent;

bshkaqet për të filluar hetimin, subjektin dhe objektin e hetimit, sipas përcaktimeve të bëra në vendimin për fillimin e hetimit, ndryshimin ose shtimin e objektit të hetimit;

cveprimet e kryera gjatë hetimit;

çpërmbledhjen e deklaratave të magjistratit përkatës dhe të personave të tjerë ose institucioneve;

dparashtrimin e fakteve të pranuara dhe të papranuara, ashtu si edhe të provave, si dhe vlerësimin e vërtetësisë dhe fuqisë provuese të tyre;

dhanalizën ligjore të fakteve të pranuara që mbështesin përfundimin se shkelja disiplinore e pretenduar është kryer ose se hetimi duhet mbyllur;

epropozimin për mbylljen e hetimit ose për fillimin e procedimit disiplinor dhe propozimin për caktimin e masës disiplinore.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment