"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 146: Vendimet e këshillit për çështjet e disiplinës

1Këshilli merr çdo vendim në lidhje me:

aangazhimin e ekspertëve dhe përcaktimin e detyrave të tyre;

bshtyrjet e seancave;

cpranueshmërinë e provave;

çzgjidhjen e çështjes;

dçdo çështje tjetër që Këshilli e vlerëson të nevojshme ose të përshtatshme në trajtimin e çështjes.

2Pas shqyrtimit të fakteve dhe provave, Këshilli:

arrëzon kërkesën për procedim disiplinor, për shkak se faktet e pretenduara nuk kanë ndodhur ose ato nuk përbëjnë shkelje disiplinore;

bpranon kërkesën dhe vendos një ose më shumë masa disiplinore.

3Këshilli nuk është i detyruar t’i qëndrojë masës disiplinore të propozuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe jep vendim të arsyetuar me shkrim të paktën brenda dy javëve nga përfundimi i seancës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment