"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 154: Njoftimet për Këshillin

1Kryetari përkatës informon Këshillin menjëherë me marrjen dijeni të fakteve të renditura në nenet 151 dhe 152 të këtij ligji.

2Autoritetet përgjegjëse njoftojnë menjëherë Këshillin kur:

amagjistrati është në arrest në burg ose arrest shtëpie;

bfillohen hetimet penale ndaj magjistratit;

cmagjistrati merr cilësinë e të pandehurit për një vepër penale;

çfillohen hetimet disiplinore.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment