"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 153: Fillimi i procedimit të pezullimit

1Pezullimi nga detyra i magjistratit, në kuptimin e nenit 152, mund të vendoset nga një Këshill:

ame nismën e vet;

bme kërkesë të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë;

cme kërkesë të gjyqtarit ose prokurorit që ka ndërmarrë veprime ose vendime për rastet e parashikuara nga pika 1, shkronjat “a” dhe “b”, të nenit 152, të këtij ligji;

çme kërkesë të kryetarit të gjykatës ose prokurorisë përkatëse, lidhur me çështjet e referuara në pikën 2, të nenit 152, të këtij ligji.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment