"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 25: Siguria dhe shëndeti në punë

Me përjashtim të rasteve kur ky ligj parashikon ndryshe, Këshillat, gjykatat dhe prokuroritë zbatojnë dispozitat e ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Përmbajtja

  • 1. Siguria dhe shëndeti në punë i magjistratëve është një nga elementët përbërës të sistemit të garancive të parashikuar në Ligjin për Statusin që kanë si qëllim të sigurojnë pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe përmbushjen e rregullt të funksioneve nga magjistratët. Për këtë shkak, neni 25 i Ligjit për Statusin, nëpërmjet referimit në ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë, ka si qëllim të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të magjistratëve nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, si dhe eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident në gjykata dhe prokurori.

  • 2. Neni 25 është një dispozitë referuese, e cila detyron Këshillat, gjykatat dhe prokuroritë që të zbatojnë dispozitat e ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Organet përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë janë këshillat, gjykatat dhe prokuroritë, të cilët janë të detyruar të sigurojë mbrojtjen e magjistratëve në të gjitha aspektet që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë sipas përcaktimeve të ligjit përkatës.

  • 3. Duhet vënë në dukje që pavarësisht se neni 25 i referohet ligjit nr.10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar (ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë) edhe në një mungesë të një referimi të tillë, dispozitat e tij do ishin përsëri të detyrueshme për t’u zbatuar për këshillat, gjykatat dhe prokuroritë për shkak se neni 3 përcakton që dispozitat e këtij ligji zbatohen në të gjithë sektorët e veprimtarisë private dhe publike. Pavarësisht kësaj, vendosja e sigurisë dhe shëndetit në punë si një nga elementët përbërës të statusit të magjistratit krijon kushtet e përshtatshme pa të cilët nuk mund të garantohet ushtrimi i pavarur i funksionit të tyre.

   4. Si pjesë përbërëse e statusit të magjistratit, siguria dhe shëndeti në punë ngrihet në nivel kushtetues, me qëllim që të drejtat/përfitimet, të cilat burojnë nga ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, të mos ndryshohen me efekt negativ. Siç është interpretuar nga Gjykata Kushtetuese[1] “formulimi i togfjalëshit “përfitime të tjera” është i një natyre të përgjithshme dhe nuk konkretizon në mënyrë shteruese rrethin e përfitimeve të gjyqtarëve. Kushtetutbërësi, jo pa qëllim e ka lënë të hapur kuptimin që i duhet dhënë rrethit të përfitimeve, pasi ka synuar të përfshijë në të tërësinë e të drejtave që gjyqtarët i gëzojnë në funksion të ushtrimit të detyrës së tyre”. Rrjedhimisht, Ligji për Statusin konkretizon rrethin e përfitimeve të tjera që gëzojnë gjyqtarët për shkak të detyrës së tyre. Në këtë kuptim, të drejtat dhe përfitimet e parashikuara nga ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë nuk mund të ndryshohen me efekt negativ për gjyqtarët.

    

   [1] Shih vendimin nr. 31, datë 02.12.2009 të Gjykatës Kushtetuese, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, për kushtetutshmërinë e Ligjit për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor, paragrafi 3, faqe 8

  • 5. Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë është miratuar në vitin 2010 dhe siç është shpjeguar më lart, dispozitat e tij ishin të detyrueshme për t’u zbatuar edhe për gjykatat dhe prokuroritë. Sidoqoftë, Ligji për Statusin, për herë të parë, e bën në mënyrë të shprehur dhe të drejtpërdrejtë sigurinë dhe shëndetin në punë pjesë të sistemit të garancive të lidhur me statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

  • 6. Neni 25 i Ligjit për Statusin, ashtu si edhe grupi i dispozitave të tjera mbi pagën dhe përfitimet e magjistratëve, është në përputhje me standardet ndërkombëtare, që kërkojnë që magjistrati të ketë pagë dhe kushte pune në përputhje me dinjitetin e detyrës dhe rëndësinë e përgjegjësive të tij. Kështu, Rekomandimi nr. (2010)12 i Komitetit të Ministrave për shtete anëtare për gjyqtarët: pavarësia, efiçenca dhe përgjegjësitë, në paragrafin 33 parashikon detyrimin e ?do shteti anëtar të caktojë burime, ndërtesa dhe pajisje të përshtatshme për gjykatat për t’i mundësuar atyre të funksionojnë në përputhje me standardet e nenit 6 të Konvetës dhe për t’i mundësuar gjyqtarëve të punojnë në mënyrë efektive. Ndërsa në paragrafin 38 përcaktohet se duhet të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të siguruar sigurinë e gjyqtarëve. Këto masa duhet të përfshijnë mbrojtjen e gjykatave dhe të gjyqtarëve, që mund të bëhen ose që janë viktima të kërcënimeve ose akteve të dhunës. Detyrimi për kushte të përshtatshme pune konfirmohet edhe nga paragrafi 11 i Parimeve Bazë mbi Pavarësinë e Gjyqësorit, nga procedura 5 e Procedurave për Zbatimin Efektiv të Parimeve Bazë mbi Pavarësinë e Gjyqësorit, si dhe nga paragrafët 16 dhe 19 të Deklaratës Singhvi.

 • Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës, Rekomandimi CM/Rec (2010) 12 i Komitetit të Ministrave për shtete anëtare për gjyqtarët: pavarësia, eficenca dhe përgjegjësitë, paragrafët 33 dhe 38, versioni në gjuhën angleze, vizituar për herë të fundit në datë 18.5.2017 

  Kongresi i shtatë i Kombeve të Bashkuara për parandalimin e krimit dhe trajtimin e kriminelëve, Milano, Itali 26 gusht – 6 shtator 1985, mbështetur nga Asambleja e Përgjithshme me rezolutën 40/32 të 29 nëntorit 1985 dhe 40/146 të 13 dhjetorit 1985, Parimet Bazë mbi Pavarësinë e Gjyqësorit, paragrafi 11, versioni në gjuhën angleze, vizituar për herë të fundit në datë 18.05.2017 

  Procedurat për zbatimin efektiv të Parimeve Bazë mbi Pavarësinë e Gjyqësorit, miratuar nga Këshilli Ekonomik dhe Social me rezulutën 1989/60 dhe Mbështetur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me rezolutën 44/162 të datës 15 dhjetor 1989, Procedura 5, versioni në gjuhën angleze, vizituar për herë të fundit në datë 18.5.2017 

  Draft Deklarata Universale mbi pavarësinë e Gjyqësorit (Deklarata e Sighvi), mbështetur nga Nën-Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Diskriminimit dhe Mbrojtjen e Minoriteteve me rezolutën nr. 1989/32, paragrafët 16 dhe 19, versioni në gjuhën angleze, vizituar për herë të fundit në datë 18.05.2017

 • Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posa?ëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Analizë e Sistemit të Drejtësisë, faqe 303, e vizituar për herë të fundit 18.05.2017 

  Procesverbal datë 23.09.2016 për shqyrtimin e projekt-Ligjit për Statusin i Komisionit të Posaçëm  për Reformën në Drejtësi, faqet 7-8, e vizituar për herë të fundit 24.4.2017.

 • Ligji nr.10 237, datë 18.2.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar.

 • Asnjë koment
 • Vendimi nr. 31, datë 02.12.2009 i Gjykatës Kushtetuese, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, për kushtetutshmërinë e Ligjit për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Besmir Beja
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)