"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 31: Provimi

1Shkolla e Magjistraturës organizon provimin për pranimin në formimin fillestar në përputhje me rregullat që parashikon ligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë”. Provimi i pranimit zhvillohet në fund të muajit prill të çdo viti dhe është i hapur për të gjithë kandidatët e përfshirë në listën e kandidatëve, siç përcaktohet në procedurat e vlerësimit, të parashikuara në nenin 30 të këtij ligji.

2Shkolla e Magjistraturës harton listën e renditjes e kandidatëve, sipas rezultateve të provimit, dhe publikon listën e miratuar, deri në datën 15 maj të çdo viti, duke treguar në listë numrin maksimal të kandidatëve të pranuar në formimin fillestar, në përputhje me vendimin e Këshillave, të marra sipas përcaktimeve të nenit 29 të këtij ligji.

3Çdo kandidat ka të drejtë të ushtrojë mjetet ligjore të ankimit, të parashikuara në ligjin “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë”.

Përmbajtja

  • 1.Rekrutimi i kandidatëve për magjistratë për t’u pranuar në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës, i realizuar nëpërmjet një procesi konkurrues, objektiv, transparent dhe gjithëpërfshirës, është qëllimi kryesor i nenit 31. Nëpërmjetrregullimeve që bën neni 31 synohet të arrihet në prurje profesionale dhe sa më cilësore në sistem e kandidatëve për magjistratë. Pikërisht, kalimi me sukses i provimit të pranimit, që përcakton edhe qëllimin e kësaj dispozite, është faza e parë e rekrutimit të kandidatëve për magjistratë, e cila pasohet nga një tjetër fazë, që ka të bëjë me verifikimin e pasurisë dhe të figurës së tyre, e parashikuar në nenin 32 të ligjit.

   2. Provimi i pranimit në programin e formimit fillestarkërkon kalimin në disa faza dhe i shtrirë në një periudhë kohore të arsyeshme, me synimin për t’u kaluar me sukses nga aplikantët. Për këtë arsye, rregullat qëparashikohen në nenin 31 përcaktojnë një procedurë të detajuar. Nëpërmjet këtyre rregullave konkurruesit informohen, por edhe ndihmohen që të kenë mundësitë për të ushtruar të drejtat e tyre ligjore, që lidhenme zhvillimin e provimit në fund të muajit prill, por edhe me dhënien e mundësisë për të ushtruar kundërshtimin e rezultateve të tij, brenda afateve ligjore. Pra, qëllimi i nenit 31 nuk është vetëm parashikimi i të drejtës për të kryer provimin e pranimit, por edhe krijimi i hapësirës ligjore për ushtrimin e të drejtës për një ankim efektiv brenda afateve të arsyeshme ligjore, që në asnjë rast nuk shkojnë tej muajit tetor që përkon me fillimin e vitit akademik. Respektimi i këtij afati imponohet nga një tjetër afat që parashikon neni 262 i ligjit nr. 115, datë 3.11.2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” .

    

  • 3. Neni 31 është një dispozitë, nga njëra anë,rregullator, që ka si objekt kryesor përcaktimin e normave bazë,të cilat aplikohen për zhvillimin e provimit, kohën e kryerjes, shpalljen e rezultatit të tij, si dhe për ushtrimin e të drejtës për ankim dhe, nga ana tjetër, rezulton edhe si një dispozitë me natyrë referuese. Objekti i pikës 1 nuk shkon më tepër se te përcaktimi i Shkollës së Magjistraturës, si organi i vetëm i ngarkuar nga ligji për kryerjen e provimit për pranimin në programin e formimit fillestar, brenda javës së fundit të muajit prill, ndërkohë që procedura e organizimit të provimit, është objekt i nenit 266 të ligjit nr. 115, datë 3.11.2016,“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

   4. Objekti i pikës 2 të nenit 31 është rregullimi ligjor i situatës post provim, proces me të cilin ngarkohet Shkolla e Magjistraturës. Rregullimi sipas kësaj dispozite mjaftohet me parashikimin e detyrimit të Shkollës së Magjistraturës për të publikuar listën e renditjes së fituesve (komenti për të cilin do të bëhet në nenin 34) , sipas numrit maksimal që kanë vendosur Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë për kandidatët në formimin fillestar.

   5. Objekti i pikës 3(i njëjtë për nga mënyra e formulimit me natyrën referuese që përmban edhe fjalia e parëe pikës 1 të nenit 31),është sanksionimi i ushtrimit të mjeteve ligjore të ankimit, duke e lënë rregullimin më hollësisht të kësaj të drejte, në objektin e një tjetër dispozite ligjore. Fillimisht, kërkohet, sipas Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, shterimi i ankimit administrativ në organet drejtuese të saj dhe më pas bëhet ankimi në Gjykatën Administrative tëshkallës sëparë Tiranë .

    

  • 6. Nisur nga formulimi kushtetues , i parashikuar, për herë të parë në ndryshimet e vitit 2016 ,që vendos si një ndër kushtet për të qenë gjyqtar e prokuror përfundimin e Shkollës së Magjistraturës, është e kuptueshme rëndësia që merr,si provimi i pranimit në formimin fillestar,ashtu edhe mënyra e organizimit të tij. Pika 1 e nenit 31 nuk parashikon procedurën e zhvillimit të provimit (duke ia referuar rregullave të ligjit nr. 115/2016) , por parashikon hapat proceduralë që ndiqen deri nënxjerrjen e listës fituese të kandidatëve për magjistratë. 6. Nisur nga formulimi kushtetues , i parashikuar, për herë të parë në ndryshimet e vitit 2016 ,që vendos si një ndër kushtet për të qenë gjyqtar e prokuror përfundimin e Shkollës së Magjistraturës, është e kuptueshme rëndësia që merr,si provimi i pranimit në formimin fillestar,ashtu edhe mënyra e organizimit të tij. Pika 1 e nenit 31 nuk parashikon procedurën e zhvillimit të provimit (duke ia referuar rregullave të ligjit nr. 115/2016) , por parashikon hapat proceduralë që ndiqen deri nënxjerrjen e listës fituese të kandidatëve për magjistratë. 

   7. Ligjvënësi ka bërë një rregullim ndryshe për provimin e pranimit, ashtu si edhe tëperiudhëssë organizimit të tij. Krahasuar me ligjin e mëparshëm , që pranonte si aplikantë studentët e sapodiplomuar në fakultetet e drejtësisë, pa pasur një përvojë pune si jurist, neni 31 dhe, në tërësi, ligji nr. 96/2016 që rregullon procesin e rekrutimit, i ka dhënë një tjetër dimension këtij procesi, si në drejtim të formës,ashtu dhe të përmbajtjes së tij. Një ndër kushtet e pranimit të kandidatëve në formimin fillestar është pasja e përvojës prej jo më pak se tre vite punë në profesionin e juristit ,gjë e cila nuk lejon, nga njëra anë, të jenë pjesë e procesit të konkurrimit studentët e sapodiplomuar, ashtu siç ndikon, nga ana tjetër, edhe në riformatimin e fondit të pyetjeve teorike drejt zhvillimit tëçështjeve të praktikës.

   8. Gjithashtu, detyrimi për kryerjen e verifikimit të pasurisë dhe të figurës së kandidatëve përpara regjistrimit në formimin fillestarka sjellë një tjetër ndryshim thelbësor nëndryshimin e kohës së zhvillimit të provimit. Ligjvënësi ka zhvendosur organizimin e provimit në muajin prill, 5 muaj përpara fillimit të vitit akademik, me synimin që deri në muajin tetor, të dy këshillat të arrijnë të realizojnë këtë procedurë të domosdoshme. 

   9. Në formulimin e nenit 31, të titulluar “Provimi”, ligjvënësi nuk ka pasur për qëllim të parashikojë hollësisht të gjithë procedurën që ndiqet nga Shkolla e Magjistraturës për organizimin e tij. Për vetë objektin dhe qëllimin që ka ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, është e arsyeshme që rregullat e veçanta për zhvillimin e provimit të përcaktohen nga ligji që rregullon veprimtarinë e një institucioni akademik, por edhe të një prej organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, në pikën 1 të nenit 31 është bërë referimi te rregullat që parashikon ligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Njëkohësisht, Rregullorja e Shkollës së Magjistraturës rregullon në detaje procedurën që ndiqet gjatë zhvillimit të provimit .

   10. Procedura e zhvillimit të provimit të pranimit në formimin fillestar gjendet e parashikuar në mënyrë të detajuar në nenin 266 të ligjit nr. 115, datë 3.11.2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të titulluar “Konkurrimi dhe pranimi i kandidatëve për magjistratë”, si edhe në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës. Rregullat e vendosura që me krijimin e Shkollës së Magjistraturës, të përmirësuara vit pas viti, kanë synuar,që nëpërmjet transparencës, objektivitetit dhe profesionalizmit të garantojnë cilësinë e kandidatëve fitues, në veçanti në drejtimin profesional. 11. Përcaktimi nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës,pas marrjes së mendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të ministrit të Drejtësisë, i rregullave për kriteret dhe procedurat në vlerësimin e njohurive dhe aftësive të konkurrentëve dhe për mënyrën e korrigjimit të provimeve , është një pikënisje që premton për mbarëvajtjen e procesit brenda standardeve ligjore. Mbi këtë parashikim ligjor, Rregullorja e Shkollës së Magjistraturës, nëpërmjet vendosjes sërregullave më të hollësishme synon të garantojë “kushte të barabarta konkurrimi, anonimatin e pjesëmarrësve në provimin me shkrim, rregullin dhe qetësinë në mjediset ku zhvillohet provimi i pranimit, si dhe të bëjnë të njohur sistemin e vlerësimit të provimit dhe masat ndaj pjesëmarrësve në konkurs, që veprojnë në kundërshtim me këto rregulla.” . 

   11. Testimi i dijeve gjatë konkursit të pranimit bëhet me shkrim. Veçoria e testimit që organizohet nga Shkolla e Magjistraturës është transparenca dhe mbikëqyrja e të gjithë procesit, nga fillimi deri në përfundim të tij. Për vëzhgimin e provimit të pranimit,qëprej vitit 1997, Shkolla e Magjistraturës fton ekspertë vendas dhe të huaj, të cilët kanë të drejtë të ndjekin në mënyrë aktive të gjitha procedurat e konkurrimit.

   12. Referuar nenit 266 tëligjit nr. 115/2016, konkursi që organizon Shkolla e Magjistraturës kryhet në dy faza, të cilat pasohen nga një tjetër vlerësim për shëndetin mendor e psikologjik. Fjalia e dytë e pikës 3 të nenit 31parashikon vetëm kohën e kryerjes së provimit të pranimit, që është fundi i muajit prill të çdo viti, ndërkohë që rregullat që ndiqen gjatë procedurës së organizimit të provimit të pranimit jepen shprehimisht në nenin 266 të ligjit nr. 115, datë 3.11.2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në Rregulloren e Shkollës së Magjistraturës. 

   13. Sipas pikës 3 të nenit 266, konkursi organizohet me dy faza. Faza e parë është me natyrës kualifikuese. Pyetjet, gjatë fazës së parë testojnë njohuri të karakterit të përgjithshëm dhe profesional. Ky lloj testimi seleksionues është me shkrim dhe kryhet me një procedurë të hapur publike, të shoqëruar me vlerësimin elektronik të përgjigjeve në prani të kandidatëve. Modeli  i tezës së provimit në fazën e parë, i njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit,është në formë pyetjesh me alternativa, ku përgjigjet jepen në mënyrë skematike pa fjalë, sipas teknikës scantron. Ky model i tezës së provimit është standard dhe vlerësohet maksimalisht me 100 pikë. Teza është e strukturuar në 9 rubrika, 8 nga të cilat me nga 10 pyetje/1 pikë secila dhe gjuha shqipe që ka 20 pyetje/1 pikë secila .

   14. Në fazën e dytë, që emërtohet si testi profesional, kalojnë ata kandidatë, të cilët kanë mbledhur jo më pak se 60 për qind të pikëve në fazën e parë.Faza e dytë e provimit me shkrim zhvillohet në një ditë për të dy profilet (gjyqtar dhe prokuror) dhe përmban pjesën teorike nga fushat e së drejtës të parashikuara në programin e provimit të pranimit, si dhe dy raste nga praktika gjyqësore .Pavarësisht se në Rregulloren e Shkollës përdoret formulimi “pyetje teorike dhe raste praktike”, në të vërtetë, pesha e pyetjeve me natyrë teorike në tezën e testit profesional ështëzvogëluar ndjeshëm, duke u ndërthurur me pyetjet praktike. Këtu ndikon edhe fakti se konkurrentët nuk vijnë drejtpërdrejt nga auditorët e fakulteteve të drejtësisë, por nga praktika, pas ushtrimit për jo më pak se tre vjet të profesionit të juristit. E në këtë aspekt,është e kuptueshme se një ndërthurje ndërmjet teorisë dhe praktikës i shërben përfitimit të kandidatëve mëcilësorë, të cilët do të jenë gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm.    

   15. Për të garantuar objektivitetin dhe paanshmërinë në procesin e korrigjimit të provimeve, të cilat janë të sekretuara (pa emra), pika 4 e nenit 266 të ligjit nr. 115/2016 parashikon ngritjen e një komisioni të përbërë nga 5-7 anëtarë, të cilët caktohen nga Këshilli Drejtues. Për të garantuar paanshmërinë dhe objektivitetin e procesit, ligji parashikon një ndërthurje në përbërjen e anëtarëve, ndërmjet pedagogëve të brendshëm dhe të jashtëm, në favor të këtyre të fundit. Numri i anëtarëve të komisionit vendoset nëditën që caktohen emrat e tyre dhe do të varet nga lloji i tezës së krijuar nga përzgjedhja e kryer nga konkurruesit .Një mënyrë e tillë për korrigjimin e provimeve që kryhet nga komisioni me një numër të konsiderueshëm pedagogësh, të cilët japin vlerësimin përkatës nga fushat kryesore të së drejtës, nën rregulla të forta monitorimi, krijon të gjitha mundësitë për një proces të rregullt dhe objektivitet në renditjen e konkurrentëve.  

   16. Shpallja e rezultatit të provimit të pranimit dhe renditja e listës së kandidatëve është një procedurë publike, në të cilën kryhet hapja e zarfeve, duke bashkuar emrin me numrin e sekretimit të tij. Kandidatët, të cilët kanë arritur të paktën 60 për qind të pikëve, qëështë kufiri minimal sipas Rregullores së Shkollës së Magjistraturës ,renditen sipas rezultateve më të larta të pikëve, në rend zbritës, deri në plotësimin e numrit  të përcaktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë për kandidatët për magjistratë. 

   17. Bazuar në problematikat e evidentuara dhe të analizuara në Dokumentin e Analizës së Sistemit të Drejtësisë, ligji që rregullon veprimtarinë e Shkollës së Magjistraturës ka parashikuar të ketë përparësi dhe efekte të pritshme, ndërmjet të tjerave edhe në konceptimin dhe zbatimin e kritereve dhe “testeve për matjen e integritetit moral e psikologjik të tyre.” . Nisur nga ky konstatim, ligji vijoi në parashikimin e rregullimit tëmëparshëm , lidhur me vlerësimin psikologjik dhe të shëndetit mendor të kandidatëve. Megjithëse, neni 31 nuk parashikon shprehimisht kryerjen e këtij vlerësimi, është neni 266 i ligjit nr. 115/2016,“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, që përcakton hollësisht dhe procedurën e kryerjes së tij. Sipas pikës 5 të këtij neni, kandidatët që renditen të parët në listën e shpallur fitues, sipas numrit tëvendeve vakante të përcaktuara nga dy këshillat, kalojnë në një vlerësim psikologjik dhe të shëndetit mendor, që kryhet nga një komision i ngritur nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Në përbërje të këtij komisioni janë dy psikologë dhe dy mjekë psikiatër, ndërkohë që një pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës merr pjesë si vëzhgues në mbledhjet e këtij komisioni. 

   18. Në kuptimin e nenit 266 të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, testimi psikologjik dhe i shëndetit mendor ka për qëllim të evidentojë aftësitë potenciale të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë të ardhshëm. Të dhënat e këtij testimi shërbejnë për një vlerësim kompleks të kandidatëve, i cili do të çojë në përshtatshmërinë e tyre me profesionin dhe jo mbi gjendjen e tyre shëndetësore. Ky vlerësim, rregullat për të cilin gjenden të parashikuara hollësisht në Rregulloren e Shkollës së Magjistraturës, Aneksi 5 i saj ,do të mbështetet në të dhënat për funksionimin e kandidatit në grup, në të dhënat për reagimin e tij para situatave profesionale jetësore dhe në të dhënat e intervistës individuale. 

   19. Testimi i shëndetit mendor e psikologjik ka natyrë kualifikuese apo skualifikuese dhe duhet të konkludojë, nëse konkurruesit janë të aftë për të ndjekur Programin e Formimit Fillestar. Ky vlerësim merr në konsideratë krahasimin e ngarkesës emocionale e psikologjike, që manifestojnë konkurruesit përsa i përket komunikimit, sjelljes dhe etikës në kohën dhe mënyrën e caktuar, lidhur me ngarkesën emocionale, psikologjike dhe mendore, që duhet të kenë realisht personat që ushtrojnë këto profesione .“Metodologjia e testimit të shëndetit mendor dhe psikologjik do të jetë me shkrim, në formën e pyetjeve me alternativa dhe me gojë, e ndërthurur me intervistat në grup dhe individuale, sipas rregullave të parashikuara në Aneksin 5 të kësaj Rregulloreje.” .Testimi me shkrim, që nuk ka natyrë skualifikuese dhe zhvillohet para testimit me gojë është në formën e pyetjeve me alternativa ("multiplechoices"), sipas një formati që përcaktohet nga komisioni përkatës. Testimi me gojë zhvillohet përmes vlerësimit të funksionimit në grup dhe vlerësimit të një interviste individuale. “Niveli maksimal i pikëve për vlerësimin me shkrim është 50 pikë, ndërsa niveli maksimal i pikëve për vlerësimin me gojë është 50 pikë.” . Sipas Aneksit 5 “në mbarim të vlerësimit të testimit, Komisioni përgatit dhe nënshkruan listën e konkurrentëve që konsiderohen të kualifikuar nga ky testim.”  Komisioni do tëkonsiderojëkonkurrues të përshtatshëm të gjithë kandidatët që manifestojnë para komisionit aftësi dhe shprehi individuale dhe psikologjike dhe kanë marrë “jo më pak se 50 pikë të vlerësimit maksimal me shkrim dhe me gojë të mbledhura së bashku.” .Pikërisht ky minimum pikësh që duhet të kalohen nga kandidatët i shërben komisionit për të nxjerrë konkluzionin, i cili sipas nenit 23, pika 4 të Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, “është përfundimtar dhe i paankimueshëm.”Sigurisht që “konkurrentët që nuk e kalojnë këtë fazë të testimit të shëndetit mendor kanë të drejtë të njihen me shkaqet e skualifikimit të tyre, të përgatitura me shkrim nga komisioni” . Kufizimi i të drejtës për ankim ndaj vlerësimit nën minimumin prej 50 pikë, që bën komisioni i shëndetit mendor dhe psikologjik lidhet me pamundësinë e një organi tjetër për vlerësimin në substancë dhe jo në procedurë të këtij vlerësimi, gjë e cila ka gjetur rregullimin e vet në nenin 266, pika 8 të  ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

   20. Rezultati i testimit psikologjik,nëpërmjet përdorimit të termit "i përshtatshëm" për të kryer profesionin e gjyqtarit dhe prokurorit, në kuptimin e ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe tëRregullores së Shkollës së Magjistraturës, konsiderohet, pjesë e një vlerësimi me natyrë pedagogjike, i vlefshëm vetëm për vitin e konkurrimit në fjalë dhe pa efekte në të ardhmen. Sipas Rregullores, kalimi apo moskalimi i testimit psikologjik nuk ka vlerë për konkurrimet e tjera në vitet e ardhshme. Nëse kandidati do të rihyjë në konkurrim,për vitin akademik pasardhës, rezultati i marrë në konkurrimin e vitit paraardhës nuk ka vlerë, pavarësisht nëse është vlerësuar si i përshtatshëm apo i papërshtatshëm .Testimi i vlerësimit psikologjik dhe të shëndetit mendor, sipas nenit 266, pika 7 të ligjit nr. 115/2016, mund të zbatohet edhe gjatë viteve të shkollimit, por domosdoshmërish përpara vlerësimit përfundimtar dhe diplomimit të kandidatëve.

   21. Në përfundim të dy fazave të konkurrimit dhe kryerjes edhe të vlerësimit psikologjik dhe të shëndetit mendor, Shkolla e Magjistraturës përgatit listën e kandidatëve të renditur sipas rezultateve të testimit, ku pikët e vlerësimit elektronik-scantron dhe rezultati i arritur në testimin e shëndetit mendor dhe psikologjik nuk bashkohen me pikët e testit profesional në konkursin e pranimit. Për përfundimin e të gjithë procesit të vlerësimit të konkurrentëve, ligji ka parashikuar datën 15 maj të çdo viti. Vendosja e këtij afati lidhet me fillimin e një tjetër procesi që ka të bëjë me verifikimin e pasurisë dhe të figurës, i cili duhet të përfundojë përpara fillimit të vitit akademik.  Pas kryerjes së të gjithë procedurës së vlerësimit, lista e kandidatëve të kualifikuar për gjyqtarë dhe prokurorë i përcillet KLGJ-së dhe KLP-së, për të kryer fazën e verifikimit të pasurisë dhe të figurës, sipas nenit 32 të ligjit nr. 96/2016. Pas përfundimit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, Këshillat miratojnë dhe publikojnë në fund të muajit shtator të çdo viti, listën përfundimtare të kandidatëve magjistratë, që pranohen në Shkollën e Magjistraturës, në formimin fillestar trevjeçar. 

   22. Përderisa në përfundim tëkëtij konkurrimi me dy faza mund të ketë edhe të skualifikuar, ligji i ka dhënë mundësinëkonkurrentëve për tërealizuar të drejtën e ankimit ndaj rezultatit përfundimtar. Në pikën 3 të nenit 31 të ligjit nr. 96/2016 është parashikuar e drejta për të ushtruar mjetet ligjore të ankimit, por duke ju referuar rregullave tëligjit “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”. Pika 8 e nenit 266 tëligjit nr. 115/2016 sanksionon të drejtën e konkurrentëve për të ushtruar ankimin me shkrim pranë Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, për rezultatet e testimit, por vetëm për shkelje të karakterit procedural. Kufizimi i kësaj të drejte vetëm për aspektin procedural të vendimmarrjes konsiderohet i përligjur, për arsye të specifikës që ka provimi që organizohet nga një institucion arsimor, por edhe të diskrecionit të kufizuar që kanë organet për të kontrolluar rezultatin e provimit, në aspektin substancial. Megjithatë, pavarësisht se ligji nuk shprehet në mënyrë specifike për ushtrimin e të drejtës së ankimit në gjykatë, por në Këshillin Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, në parim e drejta për t’u gjykuar nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme është një e drejtë që nuk mund të mohohet. 

  • 23. Provimi i pranimit për kandidatët për magjistratëështë një proces i zhvilluar qëme krijimin e Shkollës së Magjistraturës. Ligji nr. 8136, datë 31.7.1996, “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë”, në nenin 13 parashikonte zhvillimin e provimit gjatë muajit shtator, por nuk jepte ndonjë rregull të hollësishëm mbi procedurën e zhvillimit të tij. Rregullorja e Shkollës së Magjistraturës e miratuar me vendimin nr. 9, datë 9.10.1997 parashikonte kryerjen e provimit me shkrim dhe me gojë si dhe rregullat e tjera të hollësishme që zbatohen gjatë dy fazave.

   24. Me ndryshimin që u bënë vitin 2000 në Rregulloren e Shkollës së Magjistraturës u vendos që “në provimin me gojë të mos bëhet vlerësim pikësh, por të shprehet vetëm nëse studenti e merr ose jo këtë provim” . Ndërkohë që mënyra e korrigjimit të provimit të konkurrentëve ishte anonime, ky ndryshim i rregullave tëprovimit me gojë ishte një përpjekje që synonte për të shmangur subjektivizmin në vlerësimin e kandidatëve.

   25. Rregulli i organizimit të provimit me dy faza, me shkrim dhe me gojë, ka vijuar deri në vitin 2005. Konkurrentët që kalonin fazën e parë të provimit teorik, i cili ishte i sekretuar dhe që vlerësohej me 500 pikë (nga 100 pikë për 5 lëndë kryesore), kalonin në fazën tjetër të testimit me gojë. Ky testim, që ishte në formën e një interviste përpara të njëjtit komision vlerësohej me 100 pikë gjithsej. Me ndryshimin qëu bënë me ligjin nr. 9414, datë 20.5.2005 ,u vendos heqja e provimit me gojë, duke kaluar nënjë konkurrimin me dy faza të ndryshme. Njëra prej fazave ishte vlerësimi elektronik që realizohej, ashtu si edhe sot, nëpërmjet teknikës scantron, ndërkohë që testimi profesional me shkrim, mbeti i pandryshuar. Arsyeja e vendosjes,për herë të parë, të testimit elektronik, në fazën e parë, i shërbente, jo vetëm rritjes së efektivitetit në një proces tepër të lodhshëm dhe të zgjatur konkurrimi dhe korrigjimi, por edhe sigurimit të një cilësie shumë më të mirë të konkurrentëve, nëpërmjet seleksionimit objektiv që realizohej mjaft mirë gjatë kësaj faze.

   26. Konkurrimi me dy faza nuk ndryshoi as me ndryshimin që iu bë ligjit në vitin 2014. Risia e ndryshimeve të ligjit nr. 97/2014, datë 24.7.2014 ishte përfshirja, për herë të parë,e kandidatëve në një testim të shëndetit mendor dhe psikologjik, të kryer nga një komision i ngritur nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Në përbërje të këtij komisioni caktohen dy mjekë psikiatër, dy psikologë dhe një pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës. Vetëm pas kalimit të këtij testimi, kandidatët pajisen me një leje aftësie për ushtrimin e profesionit të gjyqtarit apo prokurorit dhe futen në fazën e dytë të testit profesional me shkrim.

   27. Nisur nga mangësitë e evidentuara në dokumentin Analitik të Reformës në Drejtësi , “në legjislacionin dhe mekanizmin institucional lidhur me kriteret dhe procedurat e testimit dhe të verifikimit të domosdoshëm që duhet të zbatohen për pranimin në karrierë gjyqësore..., si në aspektin e njohurive profesionale, ashtu edhe në drejtim të cilësive të nevojshme të personalitetit e të integritetit për t’i shërbyer publikut dhe posaçërisht për të ushtruar funksionin kushtetues të gjyqtarit” , bëhej e domosdoshme ndërhyrja në ligj.

   28. Ndryshimet që pësoi, në kuadrin e reformës në drejtësi, ligji “Për Shkollën e Magjistraturës”, duke u përfshirë rregullimi për mënyrën e organizimit të provimit në ligjin nr. 96/2016, si edhe në ligjin nr. 115/2016, sollën risi, përsa i përket periudhës në të cilën do të kryhej, si dhe në zhvendosjen e kohës së kryerjes së testimit të shëndetit mendor e psikologjik. Provimi, që sipas ligjit të mëparshëm, planifikohej të organizohej në muajin shtator, ndërkohë qëme ndryshimet e ligjit të vitit 2016 parashikohet të kryhet në fund të muajit prill. Shpallja e listës së fituesve nuk mund të publikohet tej datës 15 maj të çdo viti. E gjithë periudha deri në muajin tetor, që përkon me fillimin e vitit akademik shërben për verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve nga dy këshillat, në varësi të profilit që ka përzgjedhur secili kandidat, që në fazën e regjistrimit.

    

  • Asnjë koment
 •  Opinioni i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropianë, nr. 17 (2014) "Mbi Vlerësimin e Punës së Gjyqtarëve, Cilësinë e Drejtësisë dhe Respektin për Pavarësinë e Gjyqësorit".

   Opinioni nr. 4 i CCJE, mbi trajnimin e duhur fillestar dhe vazhdues të gjyqtarëve në nivel kombëtar dhe europian.

   

   

 • Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, qershor 2015, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf;

  Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/relacioni-1.pdf .

  Procesverbali datë 24.6.2016 i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi, për shqyrtimin dhe miratimin e projektligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf

   

 • Kushtetuta:

  Neni 136/a i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
  Neni 148/ç i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

  Ligje

  Neni 262 i ligjit nr. 115, datë 3.11.2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  Neni 266 i ligjit nr. 115, datë 3.11.2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  Neni 32 i ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
  Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

   

 • Neni 15, pika 4 i Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, miratuar me vendimin nr. 1, datë 31.1.2017 të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.

  Neni 18 i Rregullores së Shkollës së Magjistraturës.

  Aneksi 2 i Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, të titulluar "Procedura e organizimit të provimit".

 • http://www.magjistratura.edu.al/#1288
  http://www.magjistratura.edu.al/#1293
  http://www.magjistratura.edu.al/#1296
  Vendim nr. 2, datë 29.1.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 1, datë 31.1.2017 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”.http://www.magjistratura.edu.al/#1299

  Vendimi datë 31.1.2019 i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, http://www.magjistratura.edu.al/#1021
  http://www.magjistratura.edu.al/#903
  http://www.magjistratura.edu.al/#686
  http://www.magjistratura.edu.al/#881
  http://www.magjistratura.edu.al/#982

  Vendim i datës 15 maj 2019 të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës http://www.magjistratura.edu.al/#884

  Vendim i datës 3 tetor 2019 i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës. http://www.magjistratura.edu.al/#929

   

 • Asnjë koment
 • A. Ligje

  Neni 17 i ligjit nr. 9414, datë 20.5.2005, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8136, datë 31.7.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë””
  Ligji nr. 8136, datë 31.7.1996, “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë”.
  Ligji nr. 9414, datë 20.5.2005, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8136, datë 31.7.1996, “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës të Shqipërisë”.

   A. Akte nënligjore

  Rregullorja e Shkollës së Magjistraturës, miratuar me vendimin nr. 1, datë 31.1.2017 të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës (ndryshuar me vendimin nr. 2, datë 29.1.2019).
  Vendimi nr. 9, datë 9.10.1997 i Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
  Vendimi nr. 4, datë 14.10.2000 i Bordit të Drejtimit të Shkollës së Magjistraturës.
  Aneksi 2 i Rregullores së Shkollës së Magjistraturës, të titulluar "Procedura e organizimit të provimit".
  Aneksi 5 i Rregullores së Shkollës së Magjistraturës.

Sokol Sadushi
Sokol Sadushi