"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 32: Verifikimi i pasurisë dhe figurës

1Kandidatët me rezultatet më të larta në listën e publikuar, sipas përcaktimeve të nenit 31, të këtij ligji, të cilët mund të pranohen në formimin fillestar të Shkollës së Magjistraturës, i nënshtrohen verifikimit të plotë të pasurisë dhe figurës.

2Brenda një jave nga publikimi i listës përfundimtare, sipas nenit 31, të këtij ligji, për secilin kandidat të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, Këshillat kërkojnë raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe të figurës në lidhje me çdo shkak tjetër përjashtues, nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, prokuroria, organet e administratës tatimore dhe doganore, Byroja Kombëtare e Hetimit, shërbimet shtetërore informative, si dhe çdo organ disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës së kandidatit. Nëse është e nevojshme, Këshillat kërkojnë informacion shtesë nga institucionet e përmendura në këtë pikë.

3Çdo institucion publik, subjekt fizik ose juridik, duhet të përmbushë kërkesat e Këshillave për informacion, dokumentacion, ose materiale të tjera në lidhje me një hetim, me përjashtim të rasteve të kufizuara me ligj, brenda afatit ligjor të arsyeshëm të përcaktuar nga Këshillat në kërkesën e tyre.

4Në çdo rast, kandidati nuk pranohet në Shkollën e Magjistraturës kur:

araporti i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave tregon që burimet financiare të kandidatit nuk justifikojnë pasuritë e tij dhe nuk ka deklaruar pasuri ose asete ose ka dhënë një deklaratë të rreme ose jo të saktë të aseteve;

braportet e Byrosë Kombëtare të Hetimit ose Shërbimit Informativ Shtetëror tregojnë se kandidati ka lidhje me krimin e organizuar, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”;

cka ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur, të parashikuar sipas ligjit.

5Deri në datën 5 shtator të çdo viti, Këshillat vendosin pranueshmërinë e kandidatëve, bazuar në informacionin që kanë marrë për rezultatet e verifikimit të pasurisë dhe figurës së tyre.

6Kandidatët kanë të drejtë të njihen me dosjen dhe të ankohen në gjykatën kompetente ndaj vendimit të Këshillave, brenda 5 ditëve. Gjykata kompetente vendos për ankimin, brenda dy javëve nga paraqitja e tij.

7Pas përfundimit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, Këshillat miratojnë dhe publikojnë në fund të muajit shtator të çdo viti, listën përfundimtare të kandidatëve magjistratë, që pranohen në Shkollën e Magjistraturës, në formimin fillestar trevjeçar, në përputhje me numrin e kandidatëve të përcaktuar sipas nenit 29 dhe duke respektuar me përpikëri renditjen e kandidatëve në listën e parashikuar në pikën 2, të nenit 31, të këtij ligji.

Përmbajtja

  • 1. Verifikimi i pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë, i parashikuar për herë të parë, si një procedurë e detyrueshme për t’u kryer përpara regjistrimit në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës përcakton qëllimin thelbësor të nenit 32. Nëpërmjet analizës së dokumenteve themelore të reformës në drejtësi , rekomandimeve tëopinioneve të Komisionit të Veneciasdhe vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, si dhe nga interpretimi i dispozitës ligjorearrihet tëevidentohet synimi i sajkryesor për tëvendosur mbi bazat solide verifikimin e pasurisë dhe tëfigurës sëgjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm.

   2. Me anë të rregullimit që bëhet në nenin 32(i njëjtë me parashikimin e nenit 35/1/c), ligjvënësi ka si qëllim kryesor që në SHM të pranohen në formimin fillestar, por edhe të diplomohen prej saj vetëm ata kandidatë që përmbushin aftësitë që kërkon Kushtetuta, si në këndvështrimin e formimit të tyre moral, ashtu edhe të formimit profesional. Bazuar nëprocesin e rivlerësimit kalimtar, përmes të cilit synohet “të garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësia e sistemit të drejtësisë, si edhe të rikthehet besimi i publikut tek institucionet e këtij sistemi” , me verifikimin e pasurisë dhe figurës,ligjvënësi ka si qëllim të konsolidojë realizimin në vijimësi tëkëtij procesi verifikimi dhe jo për një fazë kalimtare.

   3. Qëllimi që paraqet përmbajtja e nenit 32 ështënë të njëjtën linjë me objektivin që synon të arrijë neni 179/b i Kushtetutës dhe, në tërësinë e tij,ligji nr. 84, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (në vijim ligji nr. 84/2016). Megjithatë, në dallim nga procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, rregullimi qësynon tëbëjë ligjvënësi me nenin 32, rezulton të jetëmë afatgjatë.

   4. Ndryshe nga rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, me këtë dispozitë ligjvënësi synon të sanksionojë një mjet vlerësimi tërësordhe në vijimësi,që do tëfunksionojë ndaj kandidatëve për magjistratë, jo vetëm përpara hyrjes në SHM, por edhe në përfundim të programit të formimit fillestar neni 35, pika 1, shkronja “c” i ligjit 96/2016) .Qëllimi është dhe mbetet që në sistemin e drejtësisë të arrihet të përthithen një kategori e caktuar individësh, të cilët premtojnë për njëintegritet mëtë lartë moral e profesional. Një synim i tillë gjendet i shprehur edhe në relacionin përkatës të projektligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në të cilin theksohet se dispozita ligjore “garanton një proces emërimi dhe promovimi të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të bazuar në kritere transparente, objektive dhe meritokratike, të tilla si: kualifikimet, integriteti, aftësitë profesionale dhe pastërtia që do të rezultojë nga procesi i vlerësimit dhe rivlerësimit.” .

   5. Një aspekt tjetër që evidenton qëlliminqë ka dispozita konkrete lidhet ngushtë “edhe me ofrimin e garancive kryesore institucionale e procedurale për vlerësimin e kandidatëve për magjistratë, si një proces në përputhje me Kushtetutën. Duke u bazuar në parimet e procesit të rregullt dhe në atë të respektimit të të drejtave themelore” ,neni 32 ka për qëllim mbrojtjen e kandidatit, përmes ofrimit të garancive kushtetuese në këtë fushë.

   6. Nëpërmjet kryerjes me efektivitet të verifikimit të pasurisë dhe të figurës për kandidatët për magjistratë, procesi ligjor që kryhet sipas nenit 32 mbart në vetvete respektimin e parimeve bazë, mbi të cilat mbështetet i gjithë procesi i vlerësimit. Organeve shtetërore, pjesë e kësaj dispozite ligjore, u kërkohet të raportojnë dhe të japin informacion për çdo nevojë që i paraqitet këshillave në procesin e verifikimit të kandidatëve. Procesi i verifikimittë integritetit realizohet mbi parimet mbi të cilat funksionojnë organet publike, si parimi i bashkëpunimit dhe ndërveprimit institucional, parimi i informimit, i mbrojtjes së të dhënave dhe të konfidencialitetit, parimi i dhënies së ndihmës aktive, i proporcionalitetit dhe i procesit të rregullt ligjor. I gjithë ky proces vlerësimi për kandidatët për magjistratë synohet të zhvillohet sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se afati kohor i parashikuar me ligj, “me sa më pak kosto për organin publik dhe për palët, në mënyrë që të arrihet çfarë është e nevojshme për një rezultat të ligjshëm” .Pra, verifikimi i integritetit si i tillë, kryerja e këtij verifikimi në mënyrë të rregullt dhe efektive, duke i ofruar të gjitha garancitë procedurale kandidatit mbetet si qëllimi thelbësor i kësaj dispozite.

  • 7. Objekti i nenit 32 është evidentimi i të gjithë procedurës që ndjekin disa prej organeve shtetërore të ngarkuara me verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve për magjistratë deri në vendimmarrjen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP)(në vijim Këshillat). Kjo dispozitë ligjore ka si objekt rregullimin, kryesisht në aspektin procedural, të dy prej tre drejtimeve themelore që përfshihen në procesin e vlerësimit të kandidatëve për magjistratë. Pas vlerësimit të anës profesionale,si një nga drejtimet e vlerësimit të kandidatëve e kryer më parë në kohë nga Shkolla e Magjistraturës ,vijon procesi i verifikimit tëpasurisë dhe figurësqërealizohet nga këshillat, në bashkëpunim me institucionet shtetërore të specializuara.

   8. Vetëm kandidatët, që sipas nenit 31, janë shpallur fitues pas kryerjes së provimit dhe nxjerrjes së rezultateve të tij, do t’i nënshtrohen procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës. Pikërisht këtë rregullim bën pika 1 e nenit 32, duke përcaktuar njëkohësisht edhe rrethin e subjekteve që do të pranohen në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, si dhe do t’i nënshtrohen verifikimit të plotë të pasurisë dhe figurës.

   9. Objekt i nenit 32, pika 2 dhe 3 është rregullimi i procedurës që kryhet për vlerësimin e pasurisë dhe figurës, nëpërmjet bashkëpunimit ndërinstitucional të organeve shtetërore të specializuara në këtë drejtim. Këto organe janë ngarkuar tëmerren me verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve për magjistratë dhe të informojnë në kohë Këshillat mbi të gjithë dokumentacionin qëdisponojnë për realizimin korrekt të këtij procesi. Sigurisht që procedura që ndiqet është e orientuar si nga standardet që ka vendosur ligji nr. 84/2016 , ashtu edhe nga ligjet organike që rregullojnë veprimtarinë e tyre .

   10. Objekti kryesor i dispozitës përqendrohet në procesin e kryerjes së verifikimit të kandidatëve për magjistratë në dy drejtime themelore, që janë pasuria dhe figura. Kjo dispozitë nuk ka marrë përsipër të përkufizojë përmbajtjen e secilit prej kritereve të verifikimit. Një gjë e tillë rezulton nga objekti i rregullimit të pikës 2 dhe pikës 4 të nenit 32, të cilat të referojnë në raportin që nxjerr Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI), si dhe organet e tjera të specializuara, bazuar në ligjin nr. 95, datë 6.10.2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”(në vijim ligji nr. 95/2016). Janë këto ligje specifike që japin edhe kuptimin e saktë të dy kritereve të verifikimit si dhe të procedurës që kryejnë organet përkatëse.

   11. Ajo që përbën edhe pjesën kryesore të objektit të rregullimit në të gjithë nënparagrafët e nenit 32 janë veprimet administrativo-procedurale që kryhen nga organet kompetente gjatëkëtij procesi të hollësishëm, por edhe të ndërlikuar. Në këtë aspekt, një vend të rëndësishëm zë referimi te parimet e posaçme procedurale, mbi të cilat veprojnë organet dhe subjektet në proces. Referuar rregullave të parashikuara në pikën 4 dhe 5 të nenit 32, ashtu si edhe rregullave të përcaktuara në aktet normative, Këshillat detyrohen nëpërmjet vendimit përfundimtar të shprehen për pranueshmërinë apo mospranimin e kandidatit për t’u regjistruar në SHM. Të gjitha veprimet që kryhen,bazuar mbi parimet procedurale, i shërbejnë në mënyrë ekskluzive vetëm procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë, me qëllim që në përfundim të procesit të arrihet të konkludohet edhe mbi kriterin profesional mbi kandidatët e kualifikuar, të cilët kanë të drejtë të pranohen në Shkollën e Magjistraturës.

   12. Ky nen, krahas rregullimeve të përmendura më sipër, përcakton dhe garancitë procedurale për kandidatët për magjistratë,gjatë gjithë procesit. Pika 6 e këtij neni,duke u bazuar në parimet e procesit të rregullt dhe në atë të respektimit të të drejtave themelore” , përcakton të drejtat e kandidatit, në funksion të realizimit të të drejtës së mbrojtjes,që fillojnë me njohjen e dosjes dhe përfundojnë, në rast skualifikimi, me të drejtën e ankimit në gjykatën kompetente ndaj vendimit të Këshillave. Është Gjykata Administrative e Apelit si gjykata kompetente që vlerëson ligjshmërinë e vendimmarrjes së këshillave, në rast të skualifikimit të kandidatit.

   13. Pika 7 e kësaj dispozite rregullon në mënyrë përmbyllëse procedurën që ndiqet pas përfundimit të procesit të verifikimit të pasurisë e figurës, duke përcaktuar disa afate tepër të shkurtra, që i japin mundësi mosbllokimit të këtij procesi. Përderisa, sipas pikës 5 të kësaj dispozite parashikohet përfundimi i procesit të verifikimit nga këshillat deri në datën 5 shtator,mundësia e kandidatëve të skualifikuar për t’u ankuar brenda 5 ditëve, si dhe detyrimi i gjykatës për t’u shprehur brenda dy javëve për ligjshmërinë e vendimmarrjes së këshillave, rregullimi në pikën 7 vendos fundin e muajit shtator si afat përfundimtar për përmbylljen e procesit.

    

  •  a) Procesi i verifikimit dhe procesi i rivlerësimit kalimtar


   14. Në tërësinë e tij, neni 32 sanksionon qasjen e re institucionale të procesit të verifikimit të pasurisë dhe të figurës, duke vendosur raportet ligjore ndërmjet Këshillave, si dhe organeve shtetërore të specializuara, të ngarkuara për të ndihmuar në realizimin e këtij procesi. Procesi i verifikimit të figurës dhe pasurisë së kandidatit për magjistrat, sipas kësaj dispozite, ka elemente të përbashkëta dhe dallime me procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në vijim analizohen elementet e përbashkëta dhe dallimet midis këtyre dy proceseve. 

   15. Nisur nga terminologjia që përdor Kushtetuta dhe ligji nr.84, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve” (ligji nr. 84/2016), pikësëpari, nevojitet të bëhet një dallim që konsiston në faktin se, procesi i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë, sipas nenit 32, nuk është një proces rivlerësimi. Ky është një proces verifikimi, të cilin kandidatët për magjistratë e kalojnë për herë të parë dhe që kryhet përpara regjistrimit dhe fillimit të programit të formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës.Organet që kryejnë procesin e verifikimit të kandidatëve për magjistratë janë të ndryshme nga organet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve. Gjithashtu, rregullat kushtetuese e ligjore , por edhe kufizimet e të drejtave të parashikuara nga Kushtetuta për procesin e vettingut ndaj magjistratëve , nuk janë të detyrueshme për t’u zbatuar edhe për procesin e vlerësimit të pasurisë dhe figurës ndaj kandidatëve për magjistratë. 

   16. Parashikimi nga ligjvënësi i rregullave jo të njëllojta, ashtu si edhe i organeve të ndryshme që do të vlerësojnë pasurinë dhe figurën e kandidatëve për magjistratë, nga ato që zbatohen për procesin e vettingut ndaj gjyqtarëve e prokurorëve të sistemit, lidhet me përkohshmërinë që Kushtetuta i ka dhënë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve. Sipas nenit 179/b, pika 8 të Kushtetutës, mandati i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) është 5 vjet, ndërsa mandati i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) është 9 vjet. Me plotësimin e këtij afati, sipas pikës 9 të nenit 179/b të Kushtetutës, “Kuvendi vendos për shfuqizimin e këtij Aneksi pasi vendimi i fundit të ketë marrë formë të prerë, si dhe mbi bazën e raportit të paraqitur nga Kryetari i Apelimit mbi gjendjen e çështjeve të papërfunduara, ose kur përfundon mandati i Kolegjit të Posaçëm”.

   17. Rregullat që parashikohen në nenin 32, të plotësuara edhe me legjislacionin e posaçëm mbi të cilin ushtrojnë veprimtarinë e tyre të gjitha organet e specializuara që merren me verifikimin e pasurisë dhe të figurës, janë të vetmet rregullime që mbeten për t’u zbatuar pas përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar. Për këtë arsye dhe me qëllim ruajtjen e integritetit të sistemit të drejtësisë, rregullat e parashikuara në këtë dispozitë ligjore, do të vijojnë të zbatohen në mënyrë të natyrshme.  

   18. Lidhur me raportet që krijohen ndërmjet organeve të ngarkuara nga ligji për të bërë raportimin për çështje të pasurisë dhe të figurës së kandidatëve për magjistratë, si dhe dy këshillave, të cilat vendosin përfundimisht për kualifikimin ose jo të kandidatëve për magjistratë, në pamje të parë, duket se nuk ka ndonjë dallim thelbësor me raportet që vendos ligji nr. 84/2016, ndërmjet organeve raportuese dhe organeve vendimmarrëse. Çështja e raportit të krijuar ndërmjet organeve kushtetuese të rivlerësimit kalimtar (Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit), nga njëra anë, dhe organit ekzistues, ILDKPKI, nga ana tjetër, ka qenë objekt diskutimi gjatë procesit të hartimit të projekt amendamenteve kushtetuese. Ajo që u konkludua gjatë këtij procesi nisur edhe mbi opinionin e parashtruar nga Komisioni i Venecias, ishte se “çështja e kontrollit, gjykimit dhe vendimmarrjes në lidhje me vlerësimin e pasurisë ushtrohet nga KPK-ja, kurse Inspektorati kryen vlerësimin paraprak, i cili ndihmon Komisionin në procesin e vlerësimit” . Qëndrimi i mbajtur nga Komisioni i Venecias  dhe nga Gjykata Kushtetuese , por edhe nga interpretimi që i bëhet rregullimeve të nenit 32 të ligjit nr. 96/2016, ndihmojnë për të kuptuar se raporti që krijohet ndërmjet organeve të specializuara, si dhe KLGJ dhe KLP, nuk mund të jetë i ndryshëm nga raporti që kanë organet e ngarkuara me rivlerësimin kalimtar me institucionet ekzekutive. Pikërisht, ky raport mes pushtetit që zotërojnë organet që merren me verifikimin e pasurisë dhe të figurës do të evidentohet kur të analizohet mënyra që ka ndjekur ligjvënësi për formulimin e kësaj dispozite.

   b) Kuptimi mbi kriterin e pasurisë 

   19. Në tërësinë e tij, neni 32 lidhet me standardin e integritetit të magjistratit, për të cilin ka nevojë sistemi i drejtësisë. Me këtë parashikim ligjor të nenit 32, që i mbivendoset kritereve të pranimit në formimin fillestar, ligjvënësi synon të bëhet një verifikim tepër i hollësishëm i kandidatëve për magjistratë, nëpërmjet hetimit mbi kriterin e pasurisë dhe të figurës. Pasi aplikantët vlerësohen sipas rregullave të parashikuara në nenin 30 se, nuk pengohen nga ndonjë nga shkaqet përjashtuese për t’u regjistruar në konkursin e pranimit dhe e kalojnë me sukses provimin, i nënshtrohen një tjetër procesi verifikimi. 

   20. Pikërisht, shkaqe të tilla, si mungesa e burimeve financiare që justifikojnë pasurinë, mos deklarimi i pasurisë e aseteve, apo deklarimi i rremë ose jo i saktë i tyre, përfshihen, sipas kuptimit të dhënë në pikën 4, shkronja “a” të nenit 32, në shkaqe përjashtuese që janë pengesë për t’u regjistruar në programin e formimit fillestar në Shkollën e Magjistraturës. 

   21.Lidhur me verifikimin e pasurisë, ligjvënësi ka parashikuar tre shkaqet, vërtetimi i njërit prej tyre, e skualifikon kandidatin nga procesi i pranimit në Shkollën e Magjistraturës. Konkretisht, kandidati nuk pranohet në formimin fillestar kur: “burimet financiare nuk justifikojnë pasuritë e tij”, “nuk ka deklaruar pasuri ose asete”, ose “ka dhënë një deklaratë të rreme ose jo të saktë të aseteve” .Sipas legjislacionit përkatës , tri shkaqet përjashtuese vlerësohen pas një hetimi të thelluar administrativ që kryen Inspektorati i Lartë për kontrollin dhe deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesave (në vijim ILDKPKI), nisur nga justifikimi i burimit të ligjshëm të pasurisë, nga mënyra e përpilimit të deklaratës, si edhe nga motivi i subjektit. Në veçanti, motivi i subjektit lidhet me shkakun përjashtues të fshehjes së pasurisë, nëpërmjet mosdeklarimit, ose të paraqitjes së deklaratës në mënyrë të pasaktë. Vërtetimi i motivit se, subjekti me veprimet e kryera ka “fshehur pasurinë” ose ka bërë një “deklarim të rremë” është element përcaktues për të konkluduar ILDKPKI, në raportin e vet. Praktika që ndiqet nga ky organ është disavjeçare, por edhe shumë e pasur; për më tepër që jurisprudenca e krijuar nga organet e vettingut që kanë rivlerësuar veprimtarinë e ILDKPKI, është bërë tepër e njohur dhe që interpreton të gjitha kriteret mbi të cilat bëhet vlerësimi i pasurisë. 

   c) Kuptimi i frazës “lidhje me krimin e organizuar”

   22. Neni 32 përcakton si një shkak përjashtues edhe rastin kur kandidati për magjistrat ka lidhje me krimin e organizuar, por pa dhënë definicionin për të. Nga ana tjetër, referimi te ligji nr. 95/2016 jep vetëm kuptimin e veprave penale që përfshihen në juridiksionin e Gjykatës së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por pa dhënë ndonjë përkufizim të konceptit “lidhje me krimin e organizuar”. 

   23. Nëpërmjet parashikimit të nenit 32, por edhe rregullimit që bëhet në aktet normative të miratuara nga dy Këshillat , për të verifikuar lidhjen me krimin e organizuar hetimi orientohet mbi dy elemente përbërëse, që kanë të bëjnë me konstatimin mbi bazën e vetëdeklarimit të subjektit, si dhe me ekzistencën e një lidhjeje me krimin e organizuar. Elementi i parë, deklarimi nga vetë subjekti, verifikohet sipas procedurës që parashikohet hollësisht në aktet përkatëse të Këshillave . Çështjet e shtruara për diskutim në këtë rast janë se çfarë do të konsiderohet “lidhje me krimin e organizuar” dhe cilat janë veprat penale që mund të konsiderohen si “krim i organizuar”?

   24. Për të sqaruar kuptimin e shprehjes “lidhje e kandidatit për magjistrat me krimin e organizuar” mund të shërbejnë përcaktimet e bëra në ligjin nr. 95/2016, pavarësisht se ligji për statusin nuk bën ndonjë referim të tillë. Referenca te ligji nuk mbetet si e vetmja zgjidhje për interpretimin në fjalë, por është një referencë e natyrshme që i shërben organeve për të konkluduar në lidhje me figurën e kandidatit për magjistrat. Me parashikimin që bën kjo dispozitë ligjore për personat që konsiderohen të përfshirë në krimin e organizuar dhe që të referon te ligji nr. 95/2016, përcaktohet edhe lloji i veprave penale përkatëse. Në nenin 8 të këtij ligji përcaktohet kompetenca lëndore parësore e gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke u referuar në veprat penale që përfshin neni 75/a i Kodit të Procedurës Penale .Pikërisht, nga ky referim fillon të bëhet përcaktimi i të gjitha veprave penale që ligjvënësi ka përfshirë në konceptin “krim i organizuar”.

   25. Ligjvënësi ka përdorur frazën “lidhje me krimin e organizuar”, por nuk e ka specifikuar llojin e lidhjes. Është e kuptueshme se lidhja me krimin e organizuar duhet të jetë një lidhje e qëllimshme, pra jo e rastësishme dhe që nuk është në pajtim me ushtrimin e detyrës. Vlerësimi i anës subjektive është element thelbësor për të bërë një interpretim të plotë dhe për t’i dhënë një kuptim të drejtë kësaj fraze që jep ligji. Një sqarim më të hollësishëm të kësaj fraze e bën ligji nr. 84/2016. Pikërisht, kontrolli i figurës përfshin “vlerësimin e provave dhe të informacioneve që lidhen me rrethanat që merren parasysh në konstatim, si dhe rrethanat lehtësuese të këtij konstatimi” . Në këtë drejtim, rrethanat që mund të ndikojnë për të konkluduar se ekziston një kontakt i papërshtatshëm me një person të përfshirë në krimin e organizuar, janë kur subjekti që verifikohet ka lidhje të ngushta, ka një komunikim jorastësor, ka shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri, me persona të përfshirë në krimin e organizuar etj. Nga ana tjetër, ligji parashikon edhe rrethanat lehtësuese që merren parasysh në konstatimin se ekziston një kontakt i papërshtatshëm me një person të përfshirë në krimin e organizuar.
   d) Kuptimi i frazës “çdo shkak tjetër përjashtues”

   26. Siç u theksua edhe më lart, neni 32 nuk synon të bëjë një rregullim të hollësishëm të të gjitha kritereve të vlerësimit të kandidatëve për magjistrat. Ai parashikon kryerjen e verifikimit të kandidatëve për magjistratmbi dy kriteret bazë për vlerësim (pasuria dhe figura), duke referuar për mënyrën e realizimit të këtij verifikimi në ligjet përkatëse, të cilat rregullojnëhollësisht veprimtarinë e organeve kompetente që veprojnë në këto drejtime. Për verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve për magjistrat, dispozita në fjalë përdor frazën “në lidhje me çdo shkak tjetër përjashtues”. Prandaj është e domosdoshme nëpërmjet interpretimit të krijohet një koncept më i qartë mbi frazën që përdor ligjvënësi. 

   27. Kushtet që duhet të përmbushëçdo konkurrent për t’u pranuar në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës gjenden të parashikuara nëkëtë ligj dhe konkretisht në nenin 28,i titulluar “Kriteret e pranimit në formimin fillestar”, tëligjit nr.96, datë 6.10.2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSH” (në vijim ligji nr. 96/2016). Mënyra se si janë listuar në këtë dispozitë ligjore kushtetqë nevojiten të përmbushen për t’u pranuar në formimin fillestar, duket se është pranuar karakteri i tyre shterues. Nga ana tjetër, ligjvënësi në nenin 32 ka parashikuar verifikimin e kandidatëve në lidhje edhe me “ndonjë shkak tjetër përjashtues”, duke pranuar se verifikimi për kandidatët për magjistratëmund tëkryet për hetimin e ekzistencës sëshkaqeve të tjera përjashtuese, tej atyre që parashikohen në nenin 28. Nëpërmjet parashikimit në këtë dispozitë ligjore të frazës “ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur”, ligjvënësi ka vendosur një tjetër filtër për verifikimin e kandidatëve për magjistratë, pas kalimit të testit profesional në provimin e pranimit në formimin fillestar, të kryer nga Shkolla e Magjistraturës. Ky verifikim do të vlerësohet përfundimisht nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, të cilat do të ndihmohen në vendimmarrjen e tyre nga organet kompetente, që ngarkohen nga ligji për verifikimin e pasurisë dhe të figurës. 

   28. Në këtë dispozitë ligjore, konkretisht në pikën 4, shkronja “c” gjendet rregulli se kandidati nuk pranohet në Shkollën e Magjistraturës kur përveç kriterit të pasurisë e figurës ka edhe “ndonjë shkak tjetër përjashtues të njohur, të parashikuar sipas ligjit”. Me parashikimin e një rregulli pengues në një nënparagraf të veçantë (shkronja c), duket sikur ligjvënësi kërkon të bëjë një dallim nga shkaqet përjashtuese të sipërcituara. Përdorimi nga ligjvënësi i termave “tjetër” dhe “të njohur” në formulimin e kësaj fraze, duket se është tej shkaqeve të parashikuara në nenin 28 dhe 32 të ligjit nr. 96/2016. Ky formulim e ka lënë të hapur mundësinë e mospranimit të kandidatit për magjistrat në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për çdo shkak tjetër ligjor që mund të vërtetohet përpara publikimit të listës përfundimtare, në fund të muajit shtator të çdo viti. Megjithatë, shprehja “të parashikuar sipas ligjit”, nuk i jep diskrecion këshillave në këtë drejtim. Kjo nënkupton se vërtetimi i çdo shkaku tjetër skualifikues për kandidatët, para publikimit të listës përfundimtare, në kuptim të parashikueshmërisë dhe sigurisë ligjore, do të ketë të bëjë vetëm me shkaqe përjashtuese, që parashikohen nga ligji dhe që janë të lidhura me integritetin.   

   29. Nisur nga kjo analizë, nuk përjashtohet mundësia që një nga kriteret e parashikuara në nenin 28, të cilin kandidati e ka përmbushur në momentin e regjistrimit në konkurs, të vlerësohet më vonë si një shkak përjashtues, në rast se në momentin e pranimit në formimin fillestar,vërtetohet si i tillë. Si p.sh., dënimi me vendim penal të formës së prerë, apo vërtetimi i një dokumenti si i falsifikuar, pas kryerjes së provimit, mund të përfshihen në këtë koncept. Në rast se vërtetohet një nga shkaqet përjashtuese,pas procesit të verifikimit nga Këshillat, por përpara miratimit të listës përfundimtare (fundi i muajit shtator), është e kuptueshme që mospranimi në formimin fillestar (për rrjedhojë skualifikimi i kandidatit), do të bëhet sipas shkronjës “c”, pika 4 të nenit 32. 

   e) Bashkëpunimi dhe ndërveprimi institucional si parim bazë për kryerjen e veprimtarisë së Këshillave

   30. Neni 32 nuk jep rregulla të hollësishme se si duhet të veprojnë Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë për kryerjen e verifikimit të pasurisë dhe të figurës. Përmendja në mënyrë specifike në pikën 2 dhe 4 të nenit 32 të disa organeve të specializuara, prej të cilave Këshillat marrin informacionin e domosdoshëm, dokumentacionin e nevojshëm për verifikim, si edhe raportet që krijohen, sipas drejtimeve ligjore që secili organ mbulon, duket sikur i jep një rol vendimtar organeve të specializuara, gjatë këtij procesi.Nga leximi literal i nenit 32, pika 4, shkronja “a” dhe “b”, të krijohet bindja se, Këshillat janë të detyruara të vendosin për mospranimin e kandidatit në Shkollën e Magjistraturës, në rast se raportet e organeve të specializuara paraqesin të dhëna që lidhen me skualifikimin e tyre. Sipas pikës 4 dhe 5 të nenit 32, kandidati nuk pranohet në Shkollën e Magjistraturës, kur raporti i ILDKPKI-së “tregon që burimet financiare nuk justifikojnë pasuritë” ose “ka dhënë një deklaratë të rreme ose jo të saktë të aseteve”, ashtu si raportet e institucioneve të specializuara si Byroja Kombëtare e Hetimeve (BKH) apo Shërbimi Informativ Shtetëror (SHISH), “tregojnë se kandidati ka lidhje me krimin e organizuar”. Në këtë aspekt, në dallim nga kompetenca e organeve të rivlerësimit, duket sikur kufizohet e drejta e Këshillave për të dhënë një vlerësim të ndryshëm nga ajo që pasqyrohet në raportet e organeve të specializuara. Në fakt, nuk mund të jetë ky qëllimi i nenit 32.  

   31. Rregulli i përgjithshëm është se organet vendimmarrëse nuk mund të jenë të pakontrollueshme për mënyrën se si e ushtrojnëveprimtarinë hetimore administrativedhe për vlefshmërinë e veprimeve që ato kryejnë.I gjithë ky proces që përfundon me vendimmarrjen e Këshillave është një verifikim,nga e para,që i bëhet pasurisë dhe figurës së kandidatit për magjistrat, i ndryshëm nga procesi i rivlerësimitkalimtar që ibëhet pasurisë dhe figurës sëgjyqtarëve e prokurorëve të sistemit. Për shkak të qenies së këtij procesi verifikues dhe jorivlerësues, është e kuptueshme qëorganet ekzekutive tëspecializuaramarrin njërol të rëndësishëm mbi verifikimin e pasurisë dhe të figurës së kandidatit për magjistrat, por vendimmarrja e tyre nuk mund tëjetë e pavlerësueshme nga Këshillat, të cilat janë ngarkuar nga ligji për tëvendosur përfundimisht mbi këtëçështje.

   32. Këshillat janë organe kushtetuese, të ngarkuara për të hetuar, shqyrtuar dhe për të gjykuar përfundimisht mbi pasurinë dhe figurën e kandidatit për magjistrat. Përderisa, Këshillat kryejnëhetimin administrativ për kandidatin për magjistrat, kërkojnë informacion shtesë nga institucionet e specializuara, apo edhe mund të thërrasin një ekspert të fushës, kur lind nevoja për njohuri të posaçme lidhur me konstatimin dhe sqarimin e të dhënave që rezultojnë nga deklarimet e kandidatit, gjetjet dhe përfundimet e ILDKPKI-së dhe atyre të sjella nga organet e administratës tatimore dhe doganore, nuk përjashtohet dhënia prej tyre e një vlerësimi të ndryshëm nga konkluzionet e organeve ekzekutive të specializuara .Pushteti i Këshillave për të vlerësuar raportet e organeve shtetërore të specializuara, si: ILDKPKI, BKH apo SHISH dhe  për të vendosur përfundimisht mbi pasurinë dhe figurën e kandidatit për magjistrat evidentohet edhe nga vetërregullimi që gjendet në aktet normative të nxjerra nga Këshillat se “Skualifikimi i kandidatit vendoset nga Këshilli, duke mbajtur parasysh rrethanat konkrete të rastit dhe bazuar në parimin e proporcionalitetit…” .Pikërisht, marrja në konsideratë e rrethanave të rastit konkret mbi kuptimin që ka parimi i proporcionalitetit, nuk është gjë tjetër veçse një diskrecion që u njihet Këshillave në marrjen e vendimit përfundimtar për rastin konkret, pa u kufizuar në gjetjet e organeve të specializuara. 

   33. Pavarësisht se neni 32 nuk parashikon rregulla për procedurën që kryejnë dy këshillat, janë aktet normative të miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor  dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë  që përcaktojnë në mënyrë të hollësishme rregullat për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për gjyqtarë/prokurorë, si dhe për zhvillimin e karrierës së tyre. Nëpërmjet rregullave të vendosura, Këshillat kryejnë, në kuptim të kësaj dispozite ligjore, të gjithë procedurat që lidhen me verifikimin e kandidatëve për magjistratë, në funksion të realizimit të një procesi të rregullt ligjor, duke respektuar parimet e përgjithshme të procedurës administrative, veçanërisht parimin e “ligjshmërisë, transparencës, informimit, drejtësisë, paanësisë, objektivitetit, barazisë dhe mosdiskriminimit, mbrojtjes së të dhënave, konfidencialitetit e të sekretit shtetëror, si dhe të proporcionalitetit.” . Njëkohësisht, të dy këshillat përcaktojnë rregulla lidhur me procedurat që ato kryejnë edhe “për verifikimin e pasurisë, integritetit, të shkuarës profesionale dhe personale, si edhe të kushteve dhe kritereve të tjera ligjore që duhet të plotësojnë kandidatët”  për prokurorë e gjyqtarë, për emërimin magjistrat, caktimin në pozicion e ngritjen në detyrë të kandidatëve prokurorë e gjyqtarë dhe për riemërimin e kandidatëve ish-gjyqtarë e ish-prokurorë.

   34. Bashkëpunimi institucional ndërmjet dy këshillave dhe institucioneve të specializuara mbetet një parim bazë që mishërohet në të gjithë paragrafët e nenit 32. Pa respektuar këtë parim, nuk është e mundur që Këshillat të kryejnë veprimtarinë për të cilën janë ngarkuar. Institucionet shtetërore të specializuara, si ILDKPKI, prokuroria, organet e administratës tatimore dhe doganore, Byroja Kombëtare e Hetimit, shërbimet shtetërore informative si dhe çdo organ disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës së kandidatit, bashkëpunojnë me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, nëpërmjet raportimit dhe vënies në dispozicion të çdo informacioni, dokumentacioni ose materiali që kanë dhe që mund t’i kërkohet prej tyre, për nevojat e hetimit. Brenda një afati të arsyeshëm, që përcaktohet nga Këshillat, të gjitha organet e specializuara janë të detyruara të përmbushin kërkesat përkatëse. 

   35. Roli aktiv i Këshillave është i rëndësishëm gjatë të gjithë procesit. Vërtet institucionet e specializuara kryejnë të gjitha veprimet e domosdoshme procedurale, që u janë njohur me ligj dhe kanë një rol të rëndësishëm në këtë proces, por kompetenca për të dhënë në mënyrë përfundimtare vendimin për verifikimin e pasurisë dhe të figurës është e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.Aktet normative të miratuara nga dy këshillat “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve…”, përcaktojnë rolin aktiv të tyre gjatë këtij procesi verifikimi dhe konfirmojnë se vendimmarrja është në vlerësimin e Këshillit mbi raportet që përgatisin organet e specializuara. Sipas pikës 12, kreu IX, “Procedura të veçanta për verifikimin e kandidatëve, A.Verifikimi i pasurisë së kandidatit”, të vendimit nr.75,datë 23.5.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Në rastin kur në procedurën e verifikimin të pasurisë lind nevoja për njohuri të posaçme lidhur me konstatimin dhe sqarimin e të dhënave që rezultojnë nga deklarimet e kandidatit, gjetjet dhe përfundimet e ILDKPKI-së dhe atyre të sjella nga organet e administratës tatimore dhe doganore, relatori mund të thërrasë ekspertë të fushës përkatëse.”. Po ashtu në pikën 18 të vendimit përcaktohet se: “nëse relatori vlerëson se nuk ka të dhëna që mund të sjellin skualifikimin e kandidatit, procedon me përgatitjen e pjesës së relacionit përkatës mbi gjendjen e faktit dhe të ligjit të zbatueshëm për sa i përket verifikimit të pasurisë.”.

   36. Ky raport bashkëpunimi ndërinstitucional duket sikur krijon një problematikë, përsa i përket respektimit të parimit të ndarjes së pushteteve, në aspektin e rrezikut për një ndërhyrje të institucioneve të pushtetit ekzekutiv ndaj organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Edhe Komisioni i Venecias e ka pasur në vëmendje këtë çështje kur i është kërkuar opinion nga Gjykata Kushtetuese në çështjen që lidhej me kushtetutshmërinë e ligjit nr. 84/2016. Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrimin se: “Në një vlerësim të përgjithshëm është krejt normale dhe në përputhje me standardet europiane që provat e paraqitura në një gjykatë të zakonshme të sigurohen fillimisht nga organet e ekzekutivit, siç janë policia dhe prokuroria. Përmbushja e kushtit që vlerësimi i tyre, pra, kontrolli i vërtetësisë dhe peshës specifike që duhet t’u jepet, të jetë një çështje që i takon përcaktimit gjyqësor, nuk çon në një ndërhyrje në pushtetin gjyqësor” .

   37. Parimi i ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve është i garantuar përderisa Këshillat sipas nenit 32 do të kenë kontrollin e plotë të këtij procesi dhe, nëse është e nevojshme, mundësinë të përcaktojnë edhe modalitete të tjera të bashkëpunimit me organet ekzistuese, rast pas rasti. Duhet të mbahet në vëmendje edhe fakti se neni 32 i jep shprehimisht Këshillave kompetenca të gjera për t’i hetuar dhe verifikuar vetë çështjet. Sipas fjalisë së fundit të pikës 2 të kësaj dispozite ligjore, janë Këshillat ato që kur e çmojnë të nevojshme, mund “të kërkojnë informacion shtesë nga institucionet e përmendura në këtë pikë”. Edhe detyrimi i organeve ekzekutive për të përmbushur kërkesat e Këshillave, siç parashikohet në pikën 3 të nenit 32 është në këtë linjë të arsyetimit se, bashkëpunimi institucional mbetet synimi kryesor për përmbushjen e misionit për të cilin janë ngarkuar nga ligji.   

   38. Pavarësisht nga dallimi që ekziston ndërmjet mënyrës se si kryhet verifikimi i pasurisë dhe figurës sipas nenit 32 dhe rivlerësimit kalimtar sipas ligjit nr. 84/2016, parimi i bashkëpunimit mbetet si parim bazë për përmbushjen e misionit për të cilin janë ngarkuar këto organe. Ky parim është rikonfirmuar edhe nga GJK-ja në gjykimin e pajtueshmërisë së ligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve (ligji nr. 84/2016) me Kushtetutën .Në vendimin e saj, Gjykata Kushtetuese ka konkluduar se: “kompetencat e organeve ekzistuese, siç janë ILDKPKI-ja, DSIK-ja apo organet e vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk mund të shihen të shkëputura nga kompetencat e organeve të rivlerësimit, pasi procesi i rivlerësimit është një proces kompleks, i cili në bazë të tij ka parimin e bashkëpunimit, të ndërveprimit dhe të kontrollit mes të gjitha organeve të përfshira në të” . 

  • 39. Neni 32 duke qenë një dispozitë e hartuar rishtazi nuk ka një histori të mëparshme. Për herë të parë, nevoja për një dispozitë të tillë lindi gjatë hartimit të dispozitave kushtetuese e ligjore mbi procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve. Dokumenti Analitik i Reformës në Drejtësi evidentonte se: “krahas nevojës për rritjen e cilësisë së përgatitjes teorike, mungojnë rregullime normative dhe mekanizma institucionalë mbi kriteret dhe procedurat e testimit dhe verifikimit te kandidatët për t’u pranuar në formimin fillestar, deri në përfundim të tij për sa u përket cilësive të domosdoshme të përvojës jetësore, inteligjencës dhe pjekurisë së duhur njerëzore, si edhe të cilësive të duhura të personalitetit e të integritetit për t’i shërbyer publikut dhe, posaçërisht, për të ushtruar funksionin kushtetues të gjyqtarit” .

   40. Evidentimi nga të gjitha dokumentet e reformës në drejtësi i mangësive “në legjislacionin dhe mekanizmin institucional lidhur me kriteret dhe procedurat e … verifikimit të domosdoshëm që duhet të zbatohen për pranimin në karrierë gjyqësore dhe emërimin si gjyqtar ose prokuror… edhe në drejtim të cilësive të nevojshme të personalitetit e të integritetit” , ka bërë të domosdoshme ndërhyrjen nga ligjvënësi në nenin 32, duke parashikuar rregulla të posaçme për “verifikimin e pasurisë dhe figurës”.

   41. Megjithëse, dispozitat për verifikimin e pasurisë ishin të njohura për aq sa legjislacioni kishte parashikuar rregulla për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë së personave zyrtarë deri në atë kohë, u vlerësua si domosdoshmëri zgjerimi i rrethit të subjekteve që do i nënshtrohej këtij verifikimi. Kandidatët për magjistratë janë një kategori e caktuar e subjekteve që do i nënshtrohen verifikimit, jo vetëm për të hyrë në Shkollën e Magjistraturës, por edhe pas përfundimit të këtyre studimeve, sipas nenit 35, pika 1, shkronja “c” të këtij ligji. Ajo që rezulton si një risi, jo vetëm për kandidatët për magjistratë, është parashikimi në nenin 32 i rregullave për verifikimin e figurës, për të cilën ndiqen përafërsisht rregullat që zbatohen edhe gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve .

   42. Ky rregullim ligjor është ndër ato dispozitat ligjore që nuk kanë një histori të mëparshme në Shqipëri. Për të kuptuar më mirë thelbin e kësaj dispozite është e nevojshme të bëhet një vështrim i shkurtër i ecurisë së hartimit dhe miratimit të dispozitave kushtetuese e ligjore, në veçanti mbi konceptin “e personave të lidhur me krimin e organizuar”. Opinioni paraprak i Komisionit të Venecias (dhjetor 2015), ndihmoi për të diskutuar përmbajtjen e projektamendamenteve kushtetuese, duke shtruar çështje që lidhen me përcaktimin e një personi që është “anëtar i krimit të organizuar” dhe se çfarë mund të nënkuptojnë kontaktet “e rregullta dhe të papërshtatshme” me një person të tillë? Në opinionin e tij përfundimtar, Komisioni i Venecias bën një analizë të përgjithshme mbi rregullimet e kryera në Aneksin e Kushtetutës që garantojnë respektimin e jetës private , e cila është e lidhur ngushtësisht edhe me zbatimin e nenit DH të Aneksit të Kushtetutës.

    

  • Asnjë koment
 • Opinioni i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Europianë, nr. 17 (2014) "Mbi Vlerësimin e Punës së Gjyqtarëve, Cilësinë e Drejtësisë dhe Respektin për Pavarësinë e Gjyqësorit".

  Opinioni nr. 4 i CCJE, mbi trajnimin e duhur fillestar dhe vazhdues të gjyqtarëve në nivel kombëtar dhe europian.

 • Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, qershor 2015, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf;

  Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë,
  reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf

  Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/relacioni-1.pdf .

  Procesverbali datë 24.6.2016 i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi, për shqyrtimin dhe miratimin e projektligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf

  CDL-AD(2016)036-e Albania - AmicusCuriaeBrieffor the ConstitutionalCourton the Lawon the TransitionalReevaluationofJudgesandProsecutors (The VettingLaw), adopted by the Venice Commission at its 109th PlenarySession (Venice, 9-10 December 2016);

  Venice Commission, CDL-AD(2016)036-e,

  CDL-AD(2016)009-e Final Opinion on the revised draft constitutionalamendmentson the Judiciary (15 January 2016) ofAlbania, adopted by the Venice Commission at its 106th PlenarySession (Venice, 11-12 March 2016),

   

 • Kushtetuta:

  Neni 179/b i Kushtetutës dhe, në tërësinë e tij.
  Neni A në Aneksin Kushtetues “Rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve”.
  Neni D në Aneksin Kushtetues “Rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve”.
  Neni DH në Aneksin Kushtetues “Rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve”.

  Ligji:

  Ligji nr. 84, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
  Neni 35, pika 1, shkronja “c” i ligjit nr. 96, datë 6.10.2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSH”.

  Neni 28 i ligjit nr. 96, datë 6.10.2016,“Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSH”.

  Ligji nr. 95, datë 6.10.2016,“Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

  Neni 18 i Kodit të Procedurës Administrative, miratuar me ligjin nr. 44, datë 30.4.2015.

  Neni 75/a i Kodit të Procedurës Penale.

  Ligji nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ të Shtetit (i përditësuar)”.

  Ligji nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”.

  Ligji nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.

 • Vendimi nr. 75, datë 23.5.2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. www.kld.al/vendime/vendim-nr-75-dat%C3%AB-23-05-2019-1,

  Kreu IX/A, pika 20 në vendimin nr. 75, datë 23.5.2019 i Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”. www.kld.al/vendime/vendim-nr-75-dat%C3%AB-23-05-2019-1

  Rregullore “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe për zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, miratuar me vendimin nr. 171, datë 27.9.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. klp.al/wp-content/uploads/2019/10/RREGULLORE.pdf

   

 • Vendimi nr. 2/2017 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Sokol Sadushi
Sokol Sadushi