"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 33: Praktika profesionale e kandidatëve magjistratë

1Kandidatët gjyqtarë dhe kandidatët prokurorë kryejnë praktikën profesionale, përkatësisht, në gjykata dhe në prokurori, në vitin e tretë të formimit fillestar. Praktika profesionale zgjat 12 muaj, duke filluar në muajin korrik dhe përfundon në muajin qershor të vitit pasardhës.

2Këshillat përcaktojnë gjykatat dhe prokuroritë e shkallës së parë, për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët magjistratë, bazuar në këto tregues:

adisponueshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve udhëheqës;

binfrastrukturën e gjykatës dhe të prokurorisë;

cdisponueshmërinë e hapësirës dhe mjediseve të punës për kandidatët magjistratë;

çmundësinë për t’u njohur me një numër të madh ligjesh dhe shumëllojshmëri çështjesh gjatë praktikës profesionale.

3Këshillat caktojnë një trupë magjistratësh udhëheqës, me një kohëzgjatje prej tre vjetësh, me të drejtë riemërimi. Çdo magjistrat udhëheqës duhet të përmbushë njëkohësisht këto kritere:

atë ketë të paktën pesë vjet përvojë si gjyqtar ose prokuror;

btë jetë vlerësuar në përputhje me këtë ligj, të paktën “shumë mirë” në vlerësimin e fundit etik dhe profesional;

ctë ketë përfunduar me sukses trajnimin për udhëheqës në tri vitet e fundit, në Shkollën e Magjistraturës;

çtë mos ketë qenë subjekt i masave disiplinore;

dtë ketë respektuar afatet ligjore për hetimin apo gjykimin e çështjeve, të paktën në vitin paraardhës përpara se të caktohet si udhëheqës.

4Këshilli cakton udhëheqës për secilin prej kandidatëve magjistratë, me qëllim që secili prej tyre:

atë ketë udhëheqës të ndryshëm për secilën nga tri periudhat katërmujore të njëpasnjëshme;

btë fitojë përvojë profesionale në fushat e së drejtës civile, penale dhe administrative;

c"të përfshihet sa më shumë që është e mundur në aspekte të punës së përditshme të magjistratit udhëheqës, pavarësisht nga fakti që nuk ushtron ende funksionin e magjistratit, duke përfshirë: i) shpjegimet dhe diskutimet për çështjet e papërfunduara; ii) pjesëmarrjen në seancat dëgjimore ose në marrjet në pyetje; iii) aspektet në menaxhimin e çështjeve; iv) përvojën në menaxhimin e dosjeve; v) përgatitjen dhe diskutimin e projektvendimeve; vi) përvojën në administratën e gjykatës ose prokurorisë; vii) aspekte për standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes së magjistratëve. "

5Magjistrati udhëheqës, të cilit i është caktuar një kandidat magjistrat përjashtohet nga hedhja e 10-të e shortit për ndarjen e çështjeve në gjykatën ose prokurorinë, pranë të cilës ushtron funksionin.

6Magjistrati udhëheqës bën vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat magjistrat, duke u bazuar në kriteret dhe nivelet e vlerësimit, të përcaktuara në këtë ligj.

7Gjatë praktikës profesionale, kandidati magjistrat gëzon të drejtën e pushimeve vjetore të paguara në kohëzgjatjen 25 ditë pune, nga të cilat, 15 ditë pune merren gjatë muajit gusht, në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës. Kryetari i gjykatës ose i prokurorisë jep pushimet vjetore, pasi konsultohet me magjistratin udhëheqës të tij.

8Me propozim të Shkollës së Magjistraturës, Këshillat nxjerrin udhëzime për vlerësimin e cilësisë së veprimtarisë së udhëheqjes.

9Këshillat hartojnë rregulla të përbashkëta për caktimin e gjykatave, prokurorive dhe magjistratëve udhëheqës për programin e praktikës profesionale, vlerësimin etik, profesional, si dhe cilësisë së kandidatëve magjistratë, me qëllim që të garantohet një formim sa më i mirë i tyre.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment