"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 36: Emërimi magjistrat i ish-gjyqtarëve dhe ish-prokurorëve

1Brenda afatit dyjavor, nga data e publikimit të listës së të diplomuarve, ish-gjyqtarët dhe ish-prokurorët mund të kandidojnë për t’u riemëruar, pas marrjes së ftesës, në përputhje me përcaktimet në pikën 1, të nenit 39, të këtij ligji. Kërkesa për t’u riemëruar si magjistrat duhet të përcaktojë renditjen preferenciale të tre gjykatave ose prokurorive.

2Brenda afatit njëmujor që nga data e publikimit të listës së të diplomuarve, Këshillat shqyrtojnë kërkesat e paraqitura për emërim dhe emërojnë magjistrat kandidatët që:

apërmbushin kriteret e shkronjave “a”, “b”, “d”, “dh”, “ë” dhe “f”, të nenit 28, të këtij ligji;

bjanë diplomuar në Shkollën e Magjistraturës dhe kanë ushtruar funksionin e magjistratit për të paktën 5 vjet në 15 vitet e fundit;

cnuk duhet të kenë mbajtur funksione politike në administratën publike, ose pozicione drejtuese në parti politike, gjatë 10 viteve të fundit përpara kërkesës për riemërim si magjistrat.

3Brenda afatit njëmujor nga data e publikimit të listës së të diplomuarve, Këshillat refuzojnë të riemërojnë çdo person që nuk plotëson kriteret e përcaktuara në pikën 2, shkronja “a”, të këtij neni.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment