"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 39: Caktimi në pozicion i magjistratit të emëruar

1Brenda muajit qershor të çdo viti, pas përfundimit të procedurave të transferimit paralel dhe ngritjes në detyrë, secili Këshill shpall vendet e lira për të emëruarit.

2Brenda muajit korrik të çdo viti, secili Këshill publikon vendimet e tij për caktimin e të emëruarve në pozicionet e lira për magjistrat.

3Caktimi në pozicion i të emëruarit të sapodiplomuar në Shkollën e Magjistraturës është parësor dhe bazohet në:

arenditjen e tyre në listën e të diplomuarve, sipas nenit 34 të këtij ligji;

bpërmbushjen e preferencave të deklaruara nga të diplomuarit në formimin fillestar, duke e zbatuar, për aq sa është e mundur, në përputhje me shkronjën “a”, pika 3, të këtij neni.

4Pas caktimit të të emëruarve, sipas përcaktimeve të pikës 3, të këtij neni, caktimi i magjistratëve të riemëruar, sipas nenit 36, të këtij ligji, bazohet:

asë pari në rezultatet e vlerësimit të aftësive profesionale, sipas parashikimeve të nenit 49 të këtij ligji;

bsë dyti, në rastin kur ka barazi në aftësitë profesionale, mbizotëron kriteri i përvojës profesionale, duke iu referuar viteve të përvojës në sistemin gjyqësor ose prokurorisë;

csë treti, duke përmbushur preferencat e deklaruara nga magjistratët, në respektim të përcaktimeve të bëra në shkronjat “a” dhe “b”, të kësaj pike, për aq sa gjejnë zbatim.

5I emëruari që caktohet në pozicion në gjykatat administrative, duhet të ketë përvojë pune në të paktën një vit e gjysmë në administratën publike ose të ketë rezultate “shumë të mira” në lëndët e së drejtës administrative në Shkollën e Magjistraturës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment