"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 38: Dosjet personale dhe regjistri i magjistratëve

1Këshillat krijojnë dhe administrojnë dosjet personale dhe regjistrin e magjistratëve. Regjistri i magjistratëve është një bazë unike e të dhënave profesionale dhe personale të magjistratit.

2Dosja personale e magjistratit duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

aemrin dhe adresën;

bgjendjen civile, emrin dhe profesionin e bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es dhe fëmijëve;

chistorinë e arsimimit;

çdatën e emërimit;

dpjesëmarrjen në kurset e trajnimit;

dhçdo të dhënë me natyrë disiplinore, penale dhe të dhënat e marra nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave;

erezultatet e vlerësimit të veprimtarisë;

ëecurinë e detajuar të zhvillimit të karrierës;

fdatën dhe shkaqet e ndërprerjes së mandatit, sipas rastit.

3Këshillat miratojnë rregulla të hollësishme për:

aformatin e regjistrit dhe të dhënat që administrohen në të;

binformacion shtesë që duhet të përfshihet në dosjet personale;

cmënyrën e mbajtjes së dosjes personale dhe regjistrit;

çpjesët e dosjes personale dhe regjistrit që aksesohen nga publiku.

4Këshillat mbledhin dhe përpunojnë të dhënat në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Përmbajtja

  • 1. Qëllimi i nenit 38 është krijimi nga këshillat i një sistemi unik që përmban të dhëna personale dhe profesionale të magjistratëve. Nëpërmjet kësaj dispozite synohet evidentimi sistematik dhe i plotë i ecurisë profesionale të magjistratëve jo vetëm në funksion të vlerësimit objektiv dhe sistematik të tyre në ngritjen në karrierë, por gjithashtu edhe në funksion të transparencës dhe të drejtës për t’u informuar lidhur me këto të dhëna, sipas ligjit.

  • 2. Neni 38 bën pjesë në kreun II “Emërimi i magjistratëve”, i cili është përfshirë në pjesën e III “Zhvillimi i Karrierës së Magjistratëve”. Kjo dispozitë vjen pas rregullave që u kushtohen emërimit të kandidatit magjistrat të diplomuar (neni 35), rekrutimit të ish-gjyqtarëve dhe ish-prokurorëve, me kërkesë të këtyre të fundit (neni 36) dhe aktit të betimit si moment i fillimit të ushtrimit të detyrës (neni 37). Neni 38 përmbyll rregullat që lidhen me emërimin e magjistratit në detyrë, duke u fokusuar te të dhënat e domosdoshme që duhet të mbahen nga këshillat për pasqyrimin e ecurisë profesionale të tij.

   3. Neni 38 përbëhet nga 4 pika. Në pikën 1 është parashikuar detyrimi i këshillave për të krijuar dhe administruar dosjet personale dhe regjistrin e magjistratëve. Këto janë dy dokumentet kryesore ku evidentohen jo vetëm të dhënat personale, por edhe të dhëna të tjera që lidhen me ecurinë profesionale të magjistratit. Të dhënat e renditura në pikën 2të këtij neni janë të domosdoshme për t’u pasqyruar por jo shteruese, pra këshillat nuk janë të detyruar të kufizohen vetëm te to, por mund ta zgjerojnë informacionin e administruar. Si të dhëna të domosdoshme që duhen pasqyruar në dosjen personale janë: të dhënat identifikuese të magjistratit, të bashkëshortit/bashkëjetuesit dhe fëmijëve (shkronjat “a” dhe “b” të pikës 2). Më tej, të dhënat e nevojshme lidhen me fillimin (shkronja “c”, “ç”), ecurinë (shkronjat “d”, “e”, “dh”, “ë”), si dhe përfundimin e mandatit (shkronja “f”), sipas rastit. Pika 3 ngarkon këshillat me detyrën për të hartuar rregulla specifike lidhur me formatin e regjistrit dhe të dhënat që hidhen në të, informacionet shtesë që përfshihen në dosjet personale, mënyrën se si administrohen dosjet dhe regjistri sistem si dhe rregullat për aksesin e publikut në këto të dhëna. Në çdo rast këshillat, sipas pikës 4 kanë detyrimin të zbatojnë rregullat e parashikuara në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, lidhur me aksesin e publikut në dosjen e magjistratit.

  • 4. Subjekt i kësaj dispozite janë të dy këshillat, sipas fushës së tyre të kompetencave. Në të përcaktohet detyrimi i këshillave për të vepruar me qëllim ngritjen dhe mirëmbajtjen e dosjes dhe regjistrit të magjistratit. Ky detyrim i këshillave rrjedh edhe nga funksionet e parashikuara në ligjin nr. 115/2016, në tërësi por veçanërisht ato në nenet 86 dhe 92 (për KLGJ-në) si dhe 184 (për KLP-në) të tij janë materializuar edhe në nenin 38 të ligjit për statusin. Nisur nga përmbajtja e këtyre neneve, si dhe nenit 38 të ligjit për statusin, në pamje të parë duket sikur rregullimi i këtij të fundit është i lidhur kryesisht me funksionin e brendshëm organizativ të këshillave, për të vendosur rregulla të detajuara për administrimin e të dhënave personale të magjistratëve në detyrë. Pavarësisht karakterit të brendshëm të rregullave ato paraqesin rëndësi pasi japin informacion jo vetëm për mënyrën se si këshillat realizojnë funksionin e tyre si administrues dhe përgjegjës të mirëfunksionimit të gjykatave dhe prokurorive, por në të njëjtën kohë merret informacion lidhur me ecurinë në karrierë, aftësitë profesionale e tregues të tjerë të integritetit personal dhe profesional të magjistratit, i cili është i rëndësishëm për magjistratin, këshillat, si dhe për publikun e gjerë.

   5. Për këtë arsye, pika 1 e nenit 38 të ligjit parashikon detyrimin për krijimin e dy akteve që duhen përditësuar periodikisht gjatë gjithë kohës që magjistrati është në detyrë. Ato janë: a) dosja personale dhe b) regjistri i magjistratëve. Në këtë pikë jepet gjithashtu një përkufizim i përgjithshëm i “regjistrit”, duke e përcaktuar atë si bazë unike e të dhënave personale dhe profesionale të magjistratit. Pra, këshilli duhet të ketë një bazë të dhënash ku të gjenden informacione mbi personin dhe ecurinë profesionale të magjistratit. Kjo bazë të dhënash quhet regjistër dhe në të gjenden të dhënat përkatëse të të gjithë magjistratëve të emëruar si të tillë nga këshillat deri në momentin e përfundimit të mandatit të tyre, duke përfshirë edhe shkakun e mbarimit të tij (pika 2, shkronja “f”). Forma e regjistrit është shkresor dhe elektronik, pavarësisht formës, përmbajtja e tyre,pra elementet e përfshira në të, duhet të jetë e njëjtë . Për sa i takon elementeve përmbajtjesore të regjistrit, KLGJ-ja ka përcaktuar me vendim se cilat janë ato. Konkretisht, bazuar në vendimin nr. 114/2019 të KLGJ-së, pika I/4, në regjistrin e gjyqtarëve administrohen të dhënat e mëposhtme: a. emri, mbiemri; b. datëlindja; c. vendlindja; ç. vendbanimi; d. arsimimi; dh. kualifikimet dhe trajnimet; e. pjesëmarrja në aktivitete shkencore; ë. përvoja profesionale; f. data e emërimit dhe lëvizjet brenda dhe jashtë sistemit gjyqësor; g. vlerësimet e etikës dhe veprimtarisë profesionale; gj. masat disiplinore. Për mbajtjen e përditësimin e regjistrit ngarkohet njësia e burimeve njerëzore pranë KLGJ-së. I njëjti rregullim vlen edhe për prokurorët .

   6. Në pikën 2të nenit 38 përcaktohen elementet përbërëse të dosjes personale, por nuk jepet ndonjë përkufizim për të. Edhe vendimet e KLGJ-së dhe KLP-së nuk japin përkufizim të dosjes personale, por vetëm rendisin të dhënat që duhet të jenë pjesë e saj. Në këto kushte, nëse ka paqartësi për elementet që duhen përfshirë në dosjen personale, mund të bëhet referencë te përcaktimi i kreut I, pika 3 të vendimit nr. 117/2014 të Këshillit të Ministrave:“Për përmbajtjen, administrimin dhe procedurën e dosjeve të personelit dhe regjistrit qendror të personelit”, ku parashikohet se dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit teknik, profesional, masat disiplinore, të dhëna për vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë, si dhe të dhëna të tjera. Në këtë kontekst, dosja e personelit mund të përmbajë çdo informacion që është në funksion të vlerësimit periodik të ecurisë profesionale.

   7. Pika 3 autorizon dy këshillat që të hartojnë rregulla specifike për formatin, informacionin dhe mënyrën e mbajtjes së dosjes personale dhe regjistrit, si dhe klasifikimin e informacionit të aksesueshëm nga publiku. Mbi këtë bazë, KLGJ-ja ka miratuar vendimin nr. 114/2019, ndërsa KLP-ja ka nxjerrë vendimin nr. 96/2020, ku gjejnë pasqyrim rregullat e përcaktuara në pikën 3 të nenit 38. Këtë detyrim këshillat e kanë përfshirë në vendimin e miratuar për këtë qëllim. Vihet re në të dyja vendimet e këshillave, se përveç të dhënave të parashikuara në pikën 2 të nenit 38 ku përcaktohet minimumi i elementeve, janë përfshirë edhe disa të dhëna më të detajuara, gjë që është në përputhje me pikën 3, shkronja “b”, e cila i lë hapësirë këshillave të shtojnë të dhënat nëse konsiderohet e nevojshme. Konkretisht, në to parashikohet karakteri konfidencial i të dhënave të Regjistrit dhe Dosjes Personale të Gjyqtarit. Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore publikon në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor pjesë të dosjes personale të gjyqtarit dhe të dhëna nga Regjistri i Gjyqtarëve. Të dhënat e magjistratit mbi të cilat publiku mund të marrë dijeni janë:emri, mbiemri; gjykata ku ushtron funksionin; arsimimi; kualifikimet; përvoja profesionale; vlerësimet e etikës dhe veprimtarisë profesionale; masa disiplinore në fuqi “vërejtje publike” . Pra, siç shihet, natyra dhe hapësira e informacionit që aksesohet nga publiku është i kufizuar vetëm në të dhënat që japin informacion për aftësimin profesional të magjistratit, gjë e cila është në funksion të transparencës kundrejt taksapaguesve dhe marrësve të shërbimit nga sistemi i drejtësisë. Pjesa tjetër e të dhënave janë konfidenciale dhe nuk bëhen publike, ato i shërbejnë organeve përgjegjëse për administrimin e sistemit të drejtësisë me qëllim ushtrimin e funksioneve të tyre.

   8. Në hartimin e rregullave dhe administrimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve, këshillat duhet të mbajnë parasysh rregullat që vlejnë për mbrojtjen e të dhënave personale sipas ligjit specifik për këtë qëllim (pika 4). Në çdo rast, përpunimi i të dhënave personale të gjyqtarit bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e jetës personale dhe private. Të dhënat mbahen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor vetëm për qëllime të administrimit të sistemit gjyqësor, në funksion të garantimit të vendimmarrjes efektive dhe transparencës në gjykata, ndërsa përpunimi i tyre bëhet vetëm mbi bazën e këtyre qëllimeve . Pavarësisht respektimit të transparencës dhe të drejtës për informim të publikut, mbrojtja e të dhënave personale të magjistratit duhet të mbahet në vëmendje të këshillave, për të mos cenuar jetën private të magjistratit në një masë që nuk është proporcionale. Këtë qëllim ka dhe ligji specifik për mbrojtjen e të dhënave personale që përcakton mënyrën e përpunimit të të dhënave, ruajtjen dhe klasifikimin e tyre.

    

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Ligji nr. 96/2016 “Për statusin”, nenet: 35, 36, 37.
  Ligji nr. 115/2016,“Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”: nenet 86, 92, 184.
  Ligji nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, nenet 5, 6, 27 dhe 28.

  Vendimi nr. 117, datë 5.3.2014 i Këshillit të Ministrave, “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit”.

   

 • Vendimi nr. 114, datë 9.7.2019 i KLGJ-së,“Për krijimin dhe administrimin pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor të dosjes personale dhe të regjistrit të gjyqtarëve”.

  Vendimi nr. 96, datë 15.4.2020 i KLP-së “Për krijimin dhe administrimin pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor të dosjes personale dhe të regjistrit të prokurorëve”.

   

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Sokol Sadushi
Sokol Sadushi