"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 38: Dosjet personale dhe regjistri i magjistratëve

1Këshillat krijojnë dhe administrojnë dosjet personale dhe regjistrin e magjistratëve. Regjistri i magjistratëve është një bazë unike e të dhënave profesionale dhe personale të magjistratit.

2Dosja personale e magjistratit duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

aemrin dhe adresën;

bgjendjen civile, emrin dhe profesionin e bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es dhe fëmijëve;

chistorinë e arsimimit;

çdatën e emërimit;

dpjesëmarrjen në kurset e trajnimit;

dhçdo të dhënë me natyrë disiplinore, penale dhe të dhënat e marra nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave;

erezultatet e vlerësimit të veprimtarisë;

ëecurinë e detajuar të zhvillimit të karrierës;

fdatën dhe shkaqet e ndërprerjes së mandatit, sipas rastit.

3Këshillat miratojnë rregulla të hollësishme për:

aformatin e regjistrit dhe të dhënat që administrohen në të;

binformacion shtesë që duhet të përfshihet në dosjet personale;

cmënyrën e mbajtjes së dosjes personale dhe regjistrit;

çpjesët e dosjes personale dhe regjistrit që aksesohen nga publiku.

4Këshillat mbledhin dhe përpunojnë të dhënat në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment