"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 43: Procedura e lëvizjes paralele

1Në zbatim të nenit 42, pikat 3 dhe 4, të këtij ligji, Këshillat organizojnë, të paktën çdo 3 muaj, procedurën e lëvizjes paralele për çdo pozicion që:

aështë i lirë;

bpritet të bëhet i lirë brenda 3 muajve.

2Këshillat shpallin procedurën e lëvizjes paralele dhe i bëjnë thirrje për të kandiduar magjistratëve, të cilët plotësojnë këto kritere ligjore:

amagjistrati që ushtron funksionin në gjykatë ose në prokurori të të njëjtit nivel me pozicionin e lirë;

bmagjistrati që ushtron funksionin në gjykatë ose prokurori të një niveli më të ulët dhe është vlerësuar, të paktën dy herë, me vlerësim jo më të ulët se “shumë mirë”, në dy vlerësimet e fundit;

cmagjistrati i komanduar që ka punuar më parë në gjykatë ose prokurori të të njëjtit nivel me pozicionin e lirë;

çnë lidhje me pozicionet e lira në nivel apeli, magjistrati në skemën e delegimit, që ka përvojë profesionale, sipas parashikimit të nenit 47, të këtij ligji, i cili ka shërbyer për të paktën katër vjet në skemën e delegimit dhe gjatë kësaj periudhe është caktuar, të paktën për një vit, në një pozicion në nivel apeli.

3Kandidati që ka ushtruar funksionin si anëtar i Këshillit, përjashtohet nga procedura e lëvizjes paralele gjatë kohës së ushtrimit të funksionit si anëtar, si dhe tre vjet pas mbarimit të mandatit.

4Në zbatim të pikës 2, të këtij neni, shpallja publikohet të paktën në faqen zyrtare të Këshillit dhe duhet të përmbajë informacionin e nevojshëm për pozicionin e lirë, si dhe të përcaktojë:

aafatin e kandidimit, i cili është të paktën dy javë nga data e shpalljes së procedurës;

binformacionin dhe dokumentacionin që i bashkëlidhet kandidimit;

cprocedurën e kandidimit dhe vendin e dorëzimit të dokumentacionit.

5Pas shpalljes së pozicionit të lirë, magjistrati mund të kandidojë për jo më shumë se tre pozicione të lira ose pozicione që priten të bëhen të lira. Nëse magjistrati kandidon për më shumë se një pozicion, ai bën renditjen e tyre sipas preferencës.

6Magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë pesë viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë ose nëse ka në fuqi një masë disiplinore.

7Këshillat shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin magjistratët që përmbushin kërkesat, sipas rezultateve të mëposhtme:

a"së pari, dy vlerësimet e mëparshme, duke përfshirë edhe ato si magjistrat i komanduar, duke pasur parasysh: i) që përvoja në pozicionet e komanduara dhe si magjistrat në skemën e delegimit do të konsiderohet një vlerë e shtuar; ii) në rastet e më shumë magjistratëve me të njëjtën nivel vlerësimi, magjistratët brenda grupit të magjistratëve me rezultatet më të larta të vlerësimit do të renditen sipas skemës së pikëve, të përcaktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. "

bsë dyti, në rast se pas vlerësimit të bërë sipas shkronjës “a”, të pikës 7, të këtij neni, ka më shumë se një magjistrat me pikë më të larta, Këshilli rendit këta magjistratë sipas përvojës profesionale specifike që kërkohet për pozicionin e lirë;

csë treti, në rast se pas vlerësimit të bërë sipas shkronjës “b”, të pikës 7, të këtij neni, ka më shumë se një magjistrat me pikë më të larta, Këshilli rendit këta magjistratë sipas vjetërsisë si magjistrat.

8Në rastet e lëvizjes paralele në gjykatë ose prokurori të shkallës së parë, kur nuk ka kandidime, sipas pikës 7, të këtij neni, procedura e lëvizjes paralele hapet për magjistratët, të cilët nuk janë vlerësuar dy herë. Ata renditen duke u bazuar njëkohësisht:

anë rezultatin e vlerësimit etik dhe profesional përkatës, sipas pikës 6, të këtij neni;

bnë renditjen në listën e të diplomuarve në Shkollën e Magjistraturës ose në vlerësimin profesional në rastin e magjistratit të riemëruar sipas nenit 36 të këtij ligji.

9Në rastet e lëvizjes paralele në gjykatë ose prokurori të shkallës së parë, kur nuk ka kandidime sipas pikës 8, të këtij neni, procedura e lëvizjes paralele hapet për magjistratët, të cilët nuk janë vlerësuar ndonjëherë. Ata renditen sipas pikës 8, shkronja “b”, të këtij neni.

10Këshillat shpallin pozicione të lira për magjistratët, sipas renditjes së parashikuar në pikat 7, 8 dhe 9, të këtij neni, dhe në përputhje me rregullat e miratuara sipas pikës 12 të këtij neni.

11Rregullat e nenit 41, pikat 2 deri në 4, aplikohen për aq sa gjejnë zbatim edhe në këtë nen.

12Këshillat miratojnë rregulla më të detajuara, të cilat përcaktojnë:

akriteret për vlerësimin etik dhe profesional ndërmjet magjistratëve me pikë të barabarta vlerësimi;

bkriteret për vlerësimin e përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë;

cprocedurën që ndiqet në rastin e pikëve të barabarta;

çzbatimin dhe përshtatjen e këtij neni për pozicionet e lira të përkohshme.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment