"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 47: Kriteret minimale të përvojës profesionale për ngritjen në detyrë

1. “Ngritja në detyrë” është kalimi nga:
a) një pozicion në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në një pozicion tjetër të një niveli më të lartë;
b) një pozicion i juridiksionit të përgjithshëm civil, penal ose administrativ në një pozicion në një prej gjykatave të posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar ose në Prokurorinë e Posaçme;
c) një pozicion si magjistrat, në pozicionin e kryetarit të një gjykate ose prokurorie;
ç) një pozicion i komanduar ose pozicion në skemën e delegimit, në një pozicion të një niveli më të lartë sesa pozicioni i mbajtur para komandimit.
2. Magjistrati ngrihet në detyrë nëse plotëson këto kritere minimale për përvojën profesionale:
a) për pozicionin gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se shtatë vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar;
b) për pozicionin gjyqtar apeli në Gjykatën e Posaçme të Apelit për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se dhjetë vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë;
c) për pozicionin prokuror në Prokurorinë e Posaçme, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksionin për jo më pak se dhjetë vjet si prokuror, duke përfshirë edhe përvojën si prokuror i komanduar.
3. Për të gjitha pozicionet e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni, magjistrati duhet të përmbushë edhe kriteret e tjera dhe kushtet e sigurisë, të parashikuara në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.
4. Magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë gjykatave ose prokurorive të shkallës së dytë, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se shtatë vjet në shkallën e parë, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar.
5. Magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar.
6. Magjistrati mund të ngrihet në detyrë, në pozicionin e kryetarit të gjykatës ose prokurorisë së shkallës së parë ose të dytë, nëse:
a) ka ushtruar funksionin e magjistratit jo më pak se shtatë vjet, gjatë të cilës, të paktën katërvjet në të njëjtën shkallë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar;
b) përmbush treguesit e kërkuar për aftësi organizative dhe drejtuese, të tilla si:
i) përvoja si zëvendëskryetar, kryetar i një seksioni ose magjistrat për çështjet e shtypit;
ii) përvoja në pozicione drejtuese në administratën publike ose të drejtësisë, ose përvoja si anëtar i Këshillit, që ka përfunduar të paktën në tre vjet më parë;
iii) njohuri për strukturat organizative dhe modele të ndryshme të drejtimit, si magjistrat në skemën e delegimit ose inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë;
c) nuk ka qenë anëtar i Këshillit në tre vitet e fundit.

Përmbajtja

  • 1. Qëllimi i nenit 47 është të garantojë zhvillimin e procesit të ngritjes në detyrë të magjistratit bazuar në parimet e meritokracisë së magjistratit, si dhe të qartësisë dhe parashikueshmërisë së procesit bazuar në kritere të matshme dhe objektive. Pas rregullimit të procesit të transferimit dhe lëvizjes paralele, ligjvënësi, nëpërmjet rregullave të detajuara për ngritjen në detyrë të magjistratit, synon të ofrojë një kuadër më të plotë sa i takon kushteve dhe kritereve për ecurinë në karrierë sipas specifikës që paraqesin gjykatat dhe prokuroritë konkrete. Përshtatja e kritereve me juridiksionin dhe nivelin e gjykatës ose prokurorisë është një nga risitë e ligjit që ka për objektiv rregullimin sa më të qartë të procesit të lëvizjes së magjistratëve në përputhje me arritjet e tyre profesionale dhe nevojat e organeve të drejtësisë dhe misionit respektiv të secilës prej tyre. Kjo gjë duket qartë në kategorizimin që kjo dispozitë bën për ngritjen në detyrë për secilën prej gjykatave ose prokurorive më të larta ose të posaçme, gjë e cila shoqërohet me parashikime të posaçme për secilën prej tyre. Pavarësisht se lëvizja te këto gjykata/prokurori konsiderohet si ngritje në detyrë, përparësia në renditjen e tyre, e cila shoqërohet edhe me kohëzgjatjen apo përvojën e mbledhur në fusha ose shkallë të ndryshme të gjyqësorit ose prokurorisë mishëron në vetvete përparësinë që ligjvënësi i jep këtyre organeve, në përputhje me misionin që ato kanë.

  • 1. Subjektet


   2. Neni 47 i kunddrejtohet këshillave, të cilët, kanë përgjegjësinë të vlerësojnë, periodikisht ose rast pas rasti, nevojën për plotësimin e vendeve të lira në gjykata ose në prokurori me anë të procedurës së ngritjes në detyrë, sipas kreut V (nenet 47-52). Këshillat kanë detyrimin të kujdesen për respektimin e kushteve dhe kritereve të parashikuara në këtë nen lidhur me ngritjen në detyrë të magjistratit, të ndara sipas juridiksioneve dhe nivelit të gjykatës ose prokurorisë ku është shpallur vendi i lirë.
   3. Gjithashtu, neni 47 ka për subjekt edhe magjistratët, të cilët kandidojnë për vendet e lira të shpallura nga këshillat, në skemën e ngritjes në detyrë. Këta magjistratë i nënshtrohen rregullave minimale që parashikon neni 47 për të ecur në karrierë duke lëvizur në një pozicion më të lartë që bën pjesë në një prej atyre të parashikuara në nenin 47. 


   2. Struktura


   4. Neni 47 hap kreun V “Ngritja në detyrë”, të pjesës III “Zhvillimi i karrierës së magjistratëve”. Lëvizja e magjistratit në një nga gjykatat ose prokuroritë e përcaktuara në pikën 1 të nenit 47 është një nga hapat më të rëndësishëm të karrierës së magjistratit, pas kësaj faze mbetet vetëm caktimi në Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme dhe gjykatat e posaçme, të cilat konsiderohen si shkallët më të larta të gjyqësorit ose prokurorisë (shih nenin 48). Për këtë arsye, respektimi i kushteve minimale për t’u ngritur në detyrë në një nga rastet e parashikuara në nenin 47, pika 1 luan një rol mjaft të madh jo vetëm për karrierën personale të magjistratit, por edhe për ruajtjen e integritetit dhe pavarësisë së organeve të drejtësisë, nëpërmjet vlerësimit objektiv dhe promovimit të më të mirëve brenda sistemit.
   6. Neni 47 përbëhet nga 6 pika, të cilat përmbledhtazi i kushtohen kuptimit të konceptit “ngritje në detyrë”, kritereve që duhen plotësuar nga magjistrati për t’u ngritur në detyrë, sipas pozicionit përkatës që shpallet i lirë. Shumica prej pikave përbëhet nga nënpika, gjë që e bën normën komplekse për shkak edhe të përfshirjes së disa kategorive të gjykatave dhe prokurorive dhe pozicioneve me kriteret e posaçme për secilën prej tyre.
   7. Kështu, pika 1 prezanton konceptin e “ngritjes në detyrë”. Pra, do të konsiderohen si ngritje në detyrë rastet e lëvizjes së magjistratit: a) nga një gjykatë/prokurori në një gjykatë/prokurori të nivelit më të lartë (d.m.th nga rrethi në apel, ose nga apeli (gjykatë ose prokurori) në Gjykatën e Lartë ose Prokuror i Përgjithshëm); b) nga një gjykatë e juridiksionit civil, penal ose administrativ ose prokurori, në gjykatën e posaçme për krimin e organizuar dhe korrupsionin ose prokurorinë e posaçme; c) nga pozicioni i gjyqtarit/prokurorit në kryetar gjykate/prokurorie, ç) nga pozicioni i komanduar ose delegimi në një pozicion më të lartë se ai i mbajtur para komandimit/delegimit.  
   8. Pika 2 vendos kriterin minimal të vjetërsisë në detyrë të magjistratit për lëvizjen vetëm në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Konkretisht: a) për pozicionin gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë, magjistrati duhet të ketë përvojë jo më pak se shtatë vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë penale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar; b) për pozicionin gjyqtar apeli në Gjykatën e Posaçme të Apelit magjistrati duhet të ketë përvojë jo më pak se dhjetë vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; c) për pozicionin prokuror në Prokurorinë e Posaçme, magjistrati duhet të ketë përvojë jo më pak se dhjetë vjet si prokuror, duke përfshirë edhe përvojën si prokuror i komanduar. Ndërsa pika 3 i shton kritereve të pikës 2 edhe kushtin e plotësimit të kritereve të tjera dhe kushteve të sigurisë, të parashikuara në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, të cilat lidhen me dhënien e pëlqimit për kontrollin periodik të të dhënave dhe komunikimeve personale dhe familjare .  
   9. Më tej, pika 4, vendos një kriter të përgjithshëm për të gjitha lëvizjet në gjykatat/prokuroritë e shkallës së dytë pa dallim juridiksioni lëndor ose territorial, i cili lidhet me pasjen e një përvoje si gjyqtar/prokurori jo më pak se shtatë vjet në shkallën e parë, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar. 
   10. Kurse pika 5 jep kushtin për t’u ngritur në detyrë në pozicione pranë Gjykatës së Lartë dhe Prokurorisë së Përgjithshme, i cili kërkon jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele më të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar. 
   11. Pika 6 parashikon kriterin për t’u zgjedhur kryetar i gjykatës/prokurorisë së shkallës së parë ose të dytë, nëse: a) ka ushtruar funksionin e magjistratit jo më pak se shtatë vjet, gjatë të cilës, të paktën katër vjet në të njëjtën shkallë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar; b) përmbush treguesit e kërkuar për aftësi organizative dhe drejtuese, si përvoja si zëvendëskryetar, kryetar i një seksioni ose magjistrat për çështjet e shtypit, përvoja në pozicione drejtuese në administratën publike ose të drejtësisë, ose përvoja si anëtar i Këshillit, ka njohuri për strukturat organizative dhe modele të ndryshme të drejtimit, si magjistrat në skemën e delegimit ose inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; c) nuk ka qenë anëtar i Këshillit në tre vitet e fundit. Dy kriteret e para janë të lidhura me aftësitë profesionale që përfshin vjetërsinë dhe aftësinë drejtuese ose menaxheriale. Ndërsa kriteri i tretë është në fakt kusht ndalues, në kuadër të parandalimit të konfliktit të interesit dhe ofrimit të favoreve mes kolegëve, gjë e cila është parashikuar edhe në nenin 43, pika 3 (shih për më tepër komentin e nenit 43). 

  • 12. I tërë kreu V, që lidhet me ngritjen në detyrë, parashikon kushtet dhe kriteret për të lëvizur në një gjykatë/prokurori të nivelit më të lartë ose të specializuar, gjë e cila konsiderohet si një prurje mjaft pozitive e reformës në drejtësi për shkak të qartësisë dhe dallimeve objektive midis niveleve të ndryshme dhe juridiksioneve të gjykatave/prokurorive për qëllimet e ngritjes në detyrë. Kriteret dhe kushtet e vendosura në këtë nen lidhur me ngritjen në detyrë mund të grupohen: 12. I tërë kreu V, që lidhet me ngritjen në detyrë, parashikon kushtet dhe kriteret për të lëvizur në një gjykatë/prokurori të nivelit më të lartë ose të specializuar, gjë e cila konsiderohet si një prurje mjaft pozitive e reformës në drejtësi për shkak të qartësisë dhe dallimeve objektive midis niveleve të ndryshme dhe juridiksioneve të gjykatave/prokurorive për qëllimet e ngritjes në detyrë. Kriteret dhe kushtet e vendosura në këtë nen lidhur me ngritjen në detyrë mund të grupohen: 


   a) Kriteret për ngritjen në një gjykatë/prokurori më të lartë 

   13. Rasti klasik i ngritjes në detyrë është kalimi nga një gjykatë/prokurori më e ulët në një gjykatë/prokurori më të lartë në hierarki (pika 1, shkronja “a”). Si gjykatë/prokurori më e lartë konsiderohet gjykata/prokuroria e apelit (pika 4) dhe Gjykata e Lartë (GJL)/ Prokuroria e Përgjithshme (PP) (pika 5). Neni 47 rregullon ngritjen në detyrë kur lëvizja bëhet në gjykatat/prokuroritë e apelit, ndërsa për rastet kur lëvizja bëhet në GJL dhe PP, në pikën 5 të nenit 47 përmendet vetëm kriteri i përvojës në detyrë (minimalisht 13), ndërsa rregullimet e tjera për to janë të parashikuara në nenin 48, i cili i dedikohet procedurës së ngritjes në detyrë në GJL/PP dhe në gjykatat/prokurorinë e posaçme. 
   14. Brenda kësaj kategorie, pra lëvizjes në një gjykatë/prokurori të një niveli më të lartë, përfshihen dy raste: a) kalimi nga gjykata/prokuroria e shkallës së parë në një gjykatë/prokurori të apelit (pika 1, shkronja “a”), si dhe b) kalimi nga një pozicion i komanduar ose në skemën e delegimit në një pozicion të nivelit më të lartë sesa ai i para komandimit (pika 1, shkronja “ç”). 15. Rasti i parë nënkupton të gjitha lëvizjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga pozicioni që mbajnë në shkallë të parë në një pozicion gjyqtari a prokurori në apel. Për të hyrë në garën që shpallet për vendin e lirë, kësaj kategorie magjistratësh u nevojitet të paktën 7 vjet në shkallën e parë, prej të cilave 5 vjet duhet të jenë në fushën e së drejtës përkatëse që lidhet me pozicionin e lirë. Në periudhën e vjetërsisë përfshihet edhe koha e komandimit, e cila konsiderohet si periudhë vjetërsie në nivelin sipas të cilit ai komandohet për efekt të ngritjes në detyrë (shih nenin 53, pika 9). Pra, një gjyqtar i shkallës së parë që dëshiron të ngrihet në detyrë në gjykatë apeli të juridiksionit civil, duhet të ketë të paktën 7 vjet përvojë, 5 prej këtyre viteve duhet të ketë pasur përvojë në gjykimin e çështjeve civile, pra të ketë qenë gjyqtar që ka gjykuar çështje civile ose pjesë e seksionit civil në gjykatë, aty ku është rasti. E njëjta gjë vlen edhe për juridiksionin penal dhe atë administrativ. Ndërsa gjykatat e posaçme, siç u tha më lart në paragrafin 8 kanë rregullim të veçantë.   
   16. Për efekt të ngritjes në detyrë edhe rasti b) është i tillë që gjen zbatim përgjithësisht për magjistratët, të cilët vijnë nga radhët e gjykatave/prokurorive të shkallës së parë ose të apelit dhe komandohen në një nga pozicionet e parashikuara nga neni 53, pika 2. Pas përfundimit të komandimit, magjistrati kandidon për një nga pozicionet në: (I) gjykatë/prokurori apeli, (II) GJL/PP, (III) gjykatat/prokuroria e posaçme. Për këto raste gjen zbatim i njëjti kriter vjetërsie, ku llogaritet edhe periudha e komandimit.   

    

   b) Kriteret për lëvizjen në gjykatën/prokurorinë e posaçme
   17. Kategoria e dytë e pozicioneve, që konsiderohet si “ngritje në detyrë” sipas pikës 1, shkronja “b” e nenit 47, është kalimi nga një gjykatë e juridiksionit të përgjithshëm (civil, penal ose administrativ) ose prokurori në gjykatat e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar ose në prokurorinë e posaçme. Para se të përmenden kriteret minimale për t’u ngritur në detyrë në këto pozicione, duhen mbajtur në vëmendje shkaqet përse kalimi te këto gjykata ose prokurori, pavarësisht nëse janë të shkallës së parë apo të apelit, konsiderohet ngritje në detyrë. Përgjigjen për këtë e gjejmë te parashikimi kushtetues, konkretisht neni 135, pika 4 (për gjykatat e posaçme) dhe neni 148, pika 4 (për prokurorinë e posaçme). Mënyra e krijimit të tyre, elementet e pavarësisë që ato gëzojnë, procedura dhe kushtet e emërimit dhe të shkarkimit të këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve janë të parashikuara në Kushtetutë dhe shoqërohen me garanci të tilla që ofrojnë kushtet e nevojshme për të qenë organe mjaft efikase në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë të shtetit . Këto garanci kushtetuese janë mishëruar edhe te parashikimet ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Kështu p.sh. emërimi, shkarkimi dhe ngritja në detyrë e gjyqtarëve/prokurorëve të gjykatave/prokurorisë së posaçme bëhet sipas kritereve dhe kushteve të veçanta të parashikuara në një ligj të posaçëm për to . Ndërkohë që ligji për statusin, megjithëse nuk i përfshin në rregullimet e veta, ka disa dispozita ku shprehimisht parashikohen rregulla ndaluese ose përcaktuese lidhur me këto gjykata ose prokurori, gjë që përforcon më tej statusin e tyre të veçantë. Kështu p.sh. në pikën 8 të nenit 42 ndalohet transferimi i përkohshëm ose i përhershëm në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar (shih për më tepër komentin e nenit 42). Në këtë kontekst, edhe trajtimi që bën neni 47, pika 1 shkronja “b” duke e konsideruar lëvizjen në gjykatat/prokurorinë e posaçme si ngritje në detyrë është në pajtim me statusin që gëzojnë këto organe. Kriteret dhe procedurat për ngritjen në detyrë në këto gjykata/prokurori janë detajuar në vendimet e KLGJ-së për këtë qëllim .  
   18. Për sa i takon kritereve që duhet të përmbushin gjyqtarët që dëshirojnë të ngrihen në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë dhe të apelit, ato janë përkatësisht 7 dhe 10 vjet përvojë si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar që ka gjykuar çështje penale ose si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ndërsa për prokurorët që ngrihen në detyrë në prokurorinë e posaçme (pavarësisht nivelit të prokurorisë) kërkohen të paktën 10 vjet përvojë si prokuror, pa specifikuar më tej. Pasja e përvojës 5-vjeçare si gjyqtar penal barazohet me pasjen e përvojës si inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (ILD), në skemën e komandimit. Pra, jo çdo lloj përvoje në komandim llogaritet në këtë rast si përvojë, por vetëm ajo periudhë që ushtrohet pranë ILD-së. Arsyeja për veçimin e kësaj përvoje mund të qëndrojë në natyrën e organit që lidhet me hetimin administrativ të magjistratëve në rastet e dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e një shkelje disiplinore . 


   c) Kriteret për zgjedhjen kryetar i gjykatës/prokurorisë
   19. Së fundmi, kategoria tjetër e ngritjes në detyrë lidhet me marrjen e një funksioni drejtues brenda gjykatës ose prokurorisë së të njëjtit nivel (pika 1, shkronja “c”). Për ngritjen në detyrë si kryetar gjykate ose prokurorie ligji ka përcaktuar se duhen plotësuar këto kritere: a) vjetërsia në profesion (të paktën 7 vjet si magjistrat, 4 prej të cilave në të njëjtën shkallë) dhe b) aftësia në drejtim/menaxhim (qenia drejtues seksioni, zëvendëskryetar ose gjyqtar i medias, përvoja si drejtues në administratën publike ose përvoja si anëtar i këshillave etj.). Kombinimi i këtyre dy kategorive të kritereve mundëson zgjedhjen e një drejtuesi të aftë për të administruar gjykatën/prokurorinë duke ushtruar me kompetencë dhe aftësi detyrat e tij si organ monokratik (kryetar), por edhe si pjesë e organit kolegjial (këshillit të gjykatës, neni 27 dhe 38 i ligjit nr.98/2016). Detajet për zgjedhjen e kryetarëve të gjykatave më të larta dhe të tjera janë parashikuar në nenin 51 (për GJL-në) dhe nenin 52. 

  • 20. Referuar gjetjeve të Analizës së Sistemit të Drejtësisë ishin evidentuar probleme lidhur me statusin, karrierën dhe sistemin e përgjegjshmërisë së gjyqtarëve, prandaj me reformën në drejtësi synohej të arrihej: (I) qartësimi dhe kodifikimi (përmbledhja në një ligj të vetëm) i dispozitave që lidhen me statusin e gjyqtarit; (II) parashikimi i kritereve të përzgjedhjes së kandidatëve për gjyqtarë, procedurat e emërimit dhe të transferimit të tyre, procedurat e promovimit, procesi disiplinor, rastet e largimit nga detyra dhe të gjitha elementet e tjera të statusit); (III) garantimi se procesi i emërimit dhe promovimit të gjyqtarëve do të bazohet në kritere transparente, objektive dhe meritokratike, të tilla si: kualifikimet, integriteti, aftësitë profesionale dhe pastërtia e figurës. Me miratimin e ligjit nr.96/2016 koncepti i ngritjes në detyrë u ridimensionua duke dhënë fillimisht konceptin e tij dhe kushtet e kriteret për t’u ngritur në detyrë .

  • Asnjë koment
 • 21. Development of Minimum Judicial Standards II 2011 – 2012 European Network of Councils for the Judiciary (Indicators related to Minimum Standards regarding recruitment, selection, appointment and promotion of members of the judiciary) https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/final_report_standards_ii.pdf

  22. CDL-AD(2015)007, opinion i përbashkët i Komisionit të Venecias dhe Drejtorisë së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut dhe Sundimit të Ligjit për ligjin për gjyqësorin dhe statusin e gjyqtarëve dhe amendamentet për ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë të Ukrainës, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)007-e

  23. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave të KE-së (94) 12 për pavarësinë, efiçencën dhe rolin e gjyqtarëve: Recommendation (94)12 of the Committeeof Ministers on the Independence, Efficiency and Role of Judges, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true.

  24. Raport i Komisionit të Venecias për pavarësinë e pushtetit gjyqësor,
  pjesa I “Pavarësia e gjyqtarëve”, 12-13 mars 2010, https://rm.coe.int/1680700a63.

 • 25. Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”,
  https://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/Relacioni-1.pdf

  26. Procesverbali i shqyrtimit të projektligjit Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, në komisionin parlamentar ad hoc 2016, http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_23.09.2016.pdf

 • Kushtetuta: Neni 147/a, 149/a

  Ligji për Statusin: nenet 48-52

 • Vendimi nr.70, datë 7.2.2020 i KLGJ-së, “Për kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve” http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/02/Vendim-Nr.70-dat%C3%AB-07.02.2020-P%C3%ABr-ngritjen-n%C3%AB-detyr%C3%AB-t%C3%AB-gjyqtar%C3%ABve-dat%C3%AB-07.02.2020.pdf
  Vendimi nr. 263, datë 21.11.2019, “Për rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve”.

  Vendimi nr.264, datë 21.11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”;

  Vendimi nr.102, datë 5.7.2019, “Mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë”.

  Vendimin nr.209, datë 11.10.2019, “Metodologjia për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Sokol Sadushi
Sokol Berberi