"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 50: Emërimi i Prokurorit të Përgjithshëm

Rregullat për procedurën dhe kriteret e emërimit të Prokurorit të Përgjithshëm parashikohen në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

Përmbajtja

  • 1. Qëllimi i nenit është të bëjë ndarjen mes fushës së zbatimit të normave të ligjit për statusin që zbatohen pikërisht për çështje që lidhen me statusin e Prokurorit të Përgjithshëm nga procedurat dhe kriteret ligjore për përzgjedhjen e Prokurorit të Përgjithsham që parashikohen në ligjin nr. 97/2016, datë 06.102016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” (Ligji për prokurorinë). Kjo ndarje e fushës së zbatimit të ligjeve parashikohet shprehimin edhe në nenin 37 të nr. 97/2016, datë 06.102016 të Ligjit për Prokurorinë.

  • 2. Neni është një dispozitë referuese, pra që urdhëron zbatimin e një ligji tjetër sa i takon kritereve (tej atyre kushtetuese) dhe procedurës përkatëse për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm. Konkretisht, baza ligjore e zbatueshme për këtë qëllim është tek nenet 28-36 të ligjit për prokurorinë, ndërkohë çështjet e tjera që lidhen me statusin e Prokurorit të Përgjithshëm regullohen nga ligji për statusin.

  • Asnjë koment
  • 3. Dispozita përbën risi në kuadër të rregullimit të mëparshëm ligjor pasi statusi i Prokurorit të Përgjithshëm rregullohej nga Kushtetuta dhe ligji i posaçëm nr. 8737, datë 12.02.2011 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me ligji nr. 9102, date¨ 10.7.2003 dhe ligjin nr. 10 051, date 29.12.2008.

  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Neni 37 i ligjit nr. 97/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Ligji nr. 8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 9102, datë 10.07.2003 dhe ligjin nr. 10 051, datë 29.12.2008.

Manjola Xhaxho
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)