"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 55: Komandimi i magjistratëve në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

1. Magjistratët që plotësojnë kriteret për t’u emëruar si magjistratë në Gjykatën e Lartë ose në Prokurorinë e Përgjithshme mund të komandohen në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

2. Për procedurat e komandimit në plotësimin e pozicionit të inspektorit, Këshilli, përpara përgatitjes së opinionit, sipas parashikimeve të pikës 4, të nenit 54, verifikon kandidatët sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të këtij ligji.

3. Magjistrati, i cili komandohet si inspektor, konsiderohet magjistrat i ngritur në detyrë në Gjykatën e Lartë.

4. Magjistrati mund të komandohet si inspektor në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për një periudhë pesëvjeçare. Pas mbarimit të periudhës pesëvjeçare, Inspektori ka të drejtën e rikomandimit, në rast se është vlerësuar të paktën “shumë mirë” në vlerësimin etik dhe profesional si inspektor.

5. Inspektori i Lartë i Drejtësisë, tre muaj përpara mbarimit të afatit të mandatit të parë të komandimit të një inspektori, mund t’i paraqesë Këshillit kërkesë me shkrim, përfshirë dokumentet e nevojshme, për konfirmimin e inspektorit si i komanduar në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Këshilli konfirmon inspektorin nëse ai është vlerësuar të paktën “shumë mirë” në vlerësimin etik dhe profesional, si dhe nëse ka dhënë pëlqimin për konfirmimin. Kur kërkesa nuk është paraqitur në kohë, afati i pozicionit të komanduar si inspektor konsiderohet i mbaruar.

6. Inspektori ka të drejtën të caktohet në një pozicion në nivel apeli në fund të përfundimit të mandatit të komandimit në rast se është vlerësuar me vlerësimin “shumë mirë” në të gjitha vlerësimet etike dhe profesionale si inspektor.

Përmbajtja

   1. Pasi neni 53 dhe 54 i Ligjit Nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (në vijim Ligji për Statusin) rregulloi çështje të një natyre të përgjithshme mbi institutin e komandimit të magjistratëve, neni 55 i kushtohet vetëm njërës kategori të magjistratëve të komanduar dhe vetëm njërit institucion ku ato komandohen, pra magjistratëve të cilët komandohen si inspektorë pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (në vijim Zyra e ILD).

    

   1. Neni 55 i këtij ligji ka për qëllim të përcaktojë në mënyrë të detajuar kushtet, kriteret dhe procedurën e komandimit të magjistratëve si inspektorë pranë ILD. Kjo dispozitë duhet të shihet si e pandarë dhe komplementare bashkë me dispozitat e tjera që parashikohen në Ligjin Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” (në vijim Ligji për Organet e Drejtësisë), në pjesën që rregullon Zyrën e ILD[1].

    

   [1] Shiko nenet 193 deri në 216 të Ligjit Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

   1. Neni 55 i Ligjit për Statusin rregullon në mënyrë të posaçme komandimin e magjistratëve, gjyqtarë dhe prokurorë pranë Zyrës së ILD si inspektorë. Në këtë dispozitë specifikohen kushtet dhe kriteret e posaçme të komandimit të magjistratëve si inspektorë, duke vendosur theksin tek rëndësia që ka krijimi i këtij organi të ri kushtetues, në efektin që ka komandimi pranë këtij organi për karrierën e magjistratit (shih pg.3 të nenit 55). 

    

   Kushtet dhe kriteret për t’u komanduar inspektor 

   1. Pika 1 e nenit 55 të Ligjit për Statusin ka parashikuar se ato magjistratë, që plotësojnë kriteret për t’u emëruar si magjistratë në Gjykatën e Lartë ose në Prokurorinë e Përgjithshme, mund të komandohen në Zyrën e ILD. Kushtet për të qenë gjyqtar magjistrat në Gjykatën e Lartë parashikohen fillimisht në pikën 3 të nenit 136 të Kushtetutës, ku kërkohet që magjistrati të ketë jo më pak se 13 vjet përvojë në ushtrimin e detyrës. Ndërsa Kushtetuta nuk ka parashikuar kushtet për emërimin e prokurorëve në Prokurorinë e Përgjithshme.

    

   1. Ligji Nr. 96/2016 për Statusin në nenin 47 ka parashikuar kushtet dhe kriteret ligjore për t’u caktuar si gjyqtar në Gjykatën e Lartë dhe prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme. Kështu, pika 5 e nenit 47 parashikon se, magjistrati mundet të ngrihet në detyrë si gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë dhe prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se trembëdhjetë vjet në nivele të ulëta, nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar.

    

   1. Pika 1 e nenit 209 të Ligjit për Organet e Drejtësisë, pasi është normuar më parë se funksionimi i organit të krijuar rishtazi me ndryshimet kushtetuese të vitit 2016 do të bëhet nëpërmjet Zyrës së ILD, parashikon se jo më pak se gjysma e inspektorëve të Zyrës së ILD duhet të jenë magjistratë. Kjo dispozitë parashikon se magjistratët gjyqtarë komandohen në këtë detyrë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (në vijim KLGJ) dhe se magjistratët prokurorë konmandohen në këtë detyrë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë (në vijim KLP). Ligji nuk parashikon raportin e magjistratëve gjyqtar dhe prokuror në këtë numër jo më pak se gjysma e të gjithë inspektorëve të Zyrës. Megjithatë, duke qenë se ILD është përgjegjës për zhvillimin e hetimit disiplinor edhe të gjyqtarëve edhe të prokurorëve, komandimet e magjistratëve në këtë Zyrë duhet të bëhen edhe me gjyqtarë dhe me prokurorë, duke u kujdesur të ruhet një raport i përshtatshëm, i mundshëm dhe i arsyeshëm. 

    

   1. Pika 5 e nenit 209 të Ligjit për Organet e Drejtësisë parashikon se kandidatët për inspektorë, të cilët vijnë nga rradhët e magjistratëve duhet të plotësojnë kushtet për të qenë anëtarë gjyqtarë në Gjykatën e Lartë apo prokurorë në Prokurorinë e Përgjithshme dhe se magjistratët e komanduar si inspektor, nuk duhet të jenë kryetarë gjykate apo drejtues pokurorie, apo dhe as anëtarë të organeve drejtuese të grupeve të interesit si shoqata apo sindikata magjistratësh etj. Kjo dispozitë kërkon më tej që magjistrati kandidat për inspektor të jetë vlerësuar të paktën “shumë mirë” në dy vlerësimet e fundit të performancës etike dhe profesionale, të mos kenë masë disiplinore në fuqi, të mos jenë dënuar penalisht më parë me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe të mos kenë asnjë anëtar të familjes si subjekt i veprimit të ligjit për deklarimin e pasurive të nëpunësve publik dhe të mos ketë të afërm të shkallës së parë që punon si inspektor në Zyrën e ILD.

    

   1. Nga këto parashikime ligjore del si konkluzion se, komandimi i magjistratëve si inspektor pranë Zyrës së ILD është i mundur vetëm për magjistratët e caktuar në pozicione të pëhershme dhe pasi është marrë pëlqimi i tyre. 

    

   Procedura e verifikimit paraprak për komandimin 

   1. Pavarësisht parashikimeve të posaçme në këtë ligj apo në ligje të tjera mbi procedurën e komandimit të magjistratëve si inspektor, dispozita bazë dhe kuadër e realizimit të procedurës së çdo komandimi është neni 54 të Ligjit për Statusin. Veç zbatimit të kësaj procedure të përgjithshme, e cila është komentuar në nenin 54 të këtij ligji, pika 2 e nenit 55 të Ligjit për Statusin parashikon se KLGJ, për kandidatët gjyqtarë, apo KLP, për kadidatët prokurorë për inspektor pranë Zyrës së ILD, kryen procedurën e verifikimit të kandidatëve sipas parashikimeve të pikës 2 deri në pikën 7 të nenit 32 të Ligjit për Statusin. Dispozita blankete referon në nenin 32, që parashikon procedurën e verifikimit të figurës së kandidatit për magjistrat.

    

   1. Ky referim ligjor do të thotë se, Këshillat respektiv, para përgatitjes së opinionit kërkojnë informacione nga institucionet kompetente për verifikimin e pastërtisë së figurës dhe pasurisë, konkretisht nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, prokuroria, organet e administratës tatimore dhe doganore, Byroja Kombëtare e Hetimit, shërbimet shtetërore informative, si dhe çdo organ disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës së kandidatit.

    

   1. Në rast se nga informacionet e ardhura nga këto institucione del se ka shkaqe papërshtatshmërie me ushtrimin e detyrës, Këshillat përkatës rrëzojnë kërkesën e bërë nga magjistrati për komandim si inspektor. Në rastin kur nga informacionet nuk del asnjë e dhënë e tillë, atëhere Këshillat përkatës nisin zbatimin e procedurës së zakonshme të komandimit sipas parashikimeve të nenit 54 të Ligjit për Statusin.

    

   Konfirmimi i komandimit

   1. Ligji ka parashikuar edhe procedurën e rikomandimit apo përtëritjes së mandatit të magjistratit inspektor pranë Zyrës së ILD, pas mbarimit të mandatit pesë vjeçar të komandimit, duke e quajtur konfirmimi i komandimit. Kështu, pika 5 e nenit 55 të Ligjit për Statusin parashikon se, ILD, tre muaj përpara mbarimit të afatit të mandatit të parë të komandimit të një inspektori, mund t’i paraqesë Këshillit kërkesë me shkrim, përfshirë dokumentet e nevojshme, për konfirmimin e inspektorit si i komanduar pranë Zyrës së ILD.

    

   1. Në këto raste, duke qenë se komandimi i magjistratëve si inspektor mundet të bëhet vetëm me pëlqimin e të komanduarit, duhet që, bashkë me dokumentacionin e përcjellë nga ILD, të përcillet edhe kërkesa e magjistratit apo pëlqimi i tij për konfirmimin e komandimit. Më tej, ligji parashikon si kusht shtesë, nga sa ka parashikuar neni 54 i Ligjit për Statusin apo pika 1 e nenit 211 të Ligjit për Organet e Drejtësisë, që për konfirmimin si inspektor të magjistratit pas mbarimit të afatit pesë vjeçar, Këshilli përkatës konfirmon inspektorin nëse ai është vlerësuar të paktën “shumë mirë” në vlerësimin etik dhe profesional si inspektor. Edhe konfirmimi i magjistratit të komanduar si inspektor bëhet për një periudhë pesë vjeçare dhe fikse.

    

   Kohëzgjatja e komandimit si inspektor 

   1. Pika 4 e nenit 55 të Ligjit për Statusin parashikon se periudha e komandimit të magjistratëve si inspektor pranë Zyrës së ILD është pesë vjet, ndryshe nga norma ligjore që parashikon komandimin e magjistratëve në pozicione të përkohshme të tjera. Qëllimi dhe zgjidhja që legjislatori ka dashur të arrijë është mbarëvajtja e punës në Zyrën e ILD pa e lënë në vullnetin e magjisratit ndërprerjen parakohe të komandimit. Fjalia e fundit e pikës 5 të nenit 55 të Ligjit për Statusin ka parashikuar se kur kërkesa për konfirmimin e komandimit si inspektor (pra zgjatjen e tij edhe me 5 vjet të tjera) nuk është paraqitur në kohë, afati i pozicionit të komanduar si inspektor konsiderohet i mbaruar. Në të gjitha rastet, kur nuk ka kërkesë për konfirmim, afati do të mbarojë me përfundimin e mandatit pesë vjeçar.

    

   Statusi i inspektorit magjistrat 

   1. Pika 3 e nenit 55 të Ligjit për Statusin parashikon se magjistrati, i cili komandohet si inspektor, konsiderohet magjistrat i ngritur në detyrë në Gjykatën e Lartë, gjë e cila është e lidhur me kërkesën e ligjit për të komanduar inspektorë ata që plotësojnë kushtet dhe kriteret për të qenë gjyqtarë në Gjykatën e Lartë. Nga ana tjetër ky parashikim ligjor ka dashur të rrisë interesin e magjistratëve gjyqtarë për të kërkuar komandimin si inspektor si dhe të garantojë zbatimin e kushtit që vendos pika 1 e nenit 209 të Ligjit për Organet e Drejtësisë, që jo më pak se gjysma e inspektorëve të jetë nga radhët e magjistratëve të komanduar.

    

   1. Kjo dispozitë nuk parashikon të njëjtin rregullim edhe për magjistratët prokurorë të komanduar si inspektor, në kushtet kur kemi të njëjtat kritere për komandimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Përderisa nuk ka referencë edhe për prokurorët, arrihet në përfundimin se ligjvënësi e ka bërë këtë diferencim me synimin për të pasur më shumë magjistratë gjyqtarë të komanduar në ILD se sa magjistratë prokurorë. 

    

   1. Pika 6 e nenit 55 të Ligjit për Statusin ka parashikuar se inspektori magjistrat i komanduar ka të drejtën të caktohet në një pozicion në nivel apeli në fund të përfundimit të mandatit të komandimit në rast se është vlerësuar me vlerësimin “shumë mirë” në të gjitha vlerësimet etike dhe profesionale si inspektor. Kështu, gjyqtarët e komanduar si inspektorë kanë të drejtën të caktohen si gjyqtarë në gjykatat e apelit, ndërsa prokurorët e komanduar inspektorë kanë të drejtën të caktohen në mënyrë të përhershme si prokurorë në një nga prokuroritë pranë gjykatave të apelit. Kjo është një e drejtë e magjistratit, që do të thotë se ky emërim bëhet me kërkesë dhe vullnet të tij, në të kundërt ai kthehet në vendin e mëparshëm të punës. Mundet të ndodhë që ngritja në detyrë të jetë e pamundur menjëherë pas kthimit, pasi mundet të mos ketë vende të lira. Atëhere magjistrati do të kthehet në vendin e tij të përhershëm të detyrës. Magjistrati në këto raste mundet t’i kërkojë secilit prej Këshillave që të ngrihet në detyrë në vendin më të parë që do të lirohet në gjykata apo prokurori në nivel apeli dhe në këto raste periudha e komandimit të magjistratit si inspektor do të vlerësohet si përparësi për të në raport me kandidatët e tjerë konkurent, sipas parashikimeve të pikës 6 të nenit 55, pikës 3 të nenit 57 të Ligjit për Statusin.

    

   1. Lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tjera, duke qenë se nuk ka norma të posaçme që të rregullojnë ndryshe në këto ligje, atehere konkludohet se do të gjejnë zbatim të gjitha rregullimet e përgjithshme të Ligjit për Statusin apo edhe Kodi i Punës[1], përsa kohë edhe Ligji për Statusin ometon në rregullime.

    

   Periudha kalimtare 

   1. Dispozitat tranzitore të Ligjit për Statusin kanë parashikuar një periudhë kalimtare të veprimit të ligjit, deri në momentin e krijimit të KLGJ, KLP dhe ILD. Kështu, neni 160 pika 1 e këtij lijgi parashikon se deri në krijimin e këtyre organeve dhe në periudhën kalimtare do të vazhdojnë të funksionojnë KLD dhe inspektoriatet respektive të Ministrisë së Drejtësisë, të KLD dhe të Prokurorit të Përgjithshëm. Duke qenë se kushtet për t’u emëruar si inspektor ndryshojnë nga parashikimet e Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” në parashikimet e Ligjit për Statusin, neni 168 ka rregulluar se në periudhën kalimtare inspektori vazhdon të ushtrojë detyrën e tij, sipas mandatit të mëparshëm, me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VII, të këtij ligji, ose si rezultat i procesit të rivlerësimit, në përputhje me Ligjin Nr. 86/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Gjykata Kushtetuese ka shfuqizuar si të papajtueshme me Kushtetutën pjesën e nenit 168, ku Ligji për Statusin parashikon se inspektorëve, të cilët kanë shkaqe për mbarimin e mandatit, në zbatim të pjesës III, kreu VII të Ligjit për Statusin, u ndërpritet mandati.[2] 

    

   1. Neni 168 i Ligjit për Statusin parashikon gjithashtu se inspektori në detyrë, sipas këtij neni, mandati i të cilit mbaron para krijimit të Këshillave, ka të drejtë të kthehet në pozicionin e mëparshëm ose të vazhdojë në detyrë edhe 6 muaj pas krijimit të Këshillave. Gjithashtu, inspektori ka të drejtë të kandidojë në procedurën për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kuptim të Ligjit për Statusin. Kuptohet se kthimi i parakohshëm në detyrën e tij shkakton humbjen e së drejtës, sipas pikës 3 të nenit 57 të këtij ligji, për t’u marrë si përparësi periudha e komandimit në detyrë. 

    

   1. Pika 3 e nenit 168 e Ligjit për Statusin ka parashikuar se inspektorët në detyrë, sipas këtij neni, që janë caktuar kryesisht për kryerjen e hetimeve disiplinore, vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e inspektorit në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe konsiderohen si të komanduar në Zyrën e ILD në kohën e krijimit të ILD. Inspektorët në detyrë, të cilët janë caktuar kryerisht për kryerjen e vlerësimin etik dhe profesional konsiderohen si të komanduar përkatësisht në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe përkatësisht në KLGJ, duke asistuar Këshillin në ushtrimin e funksionit për vlerësimin etik dhe profesional. Kjo është një zgjidhje tranzitore, pasi edhe pse këto inspektorë të komanduar nuk përmbushin kriteret e parashikuara nga dispozitat ligjore në fuqi, ligji në periudhën kalimtare, me qëllim për të siguruar vazhdimësinë e veprimtarisë institucionale, kriteret për të qenë inspektor sipas kritereve të ligjit të ri do të konsiderohen të plotësuara. Kjo do të garantojë siguri, mbarëvajtje dhe vazhdimësi institucionale deri sa periudha kalimtare të përfundojë dhe institucionet e reja kushtetuese të jenë krijuar dhe të funksionojnë normalisht ndërkaq.

    

   Rregullimi ligjor i mëparshëm  

   1. Para hyrjes në fuqi të Ligjit për Statusin, regjimi juridik i emërimit, përgjegjësia disiplinore dhe statusi i inspektorit të Inspektoriatit të KLD rregulloheshin nga Ligji Nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar. Neni 14 i këtij ligji parashikonte se Kryeinspektori dhe inspektorët e Inspektoriatit të KLD emëroheshin dhe shkarkoheshin me vendim të KLD dhe me propozimin e Zëndëskryetarit të KLD.

    

   1. Neni 15 i Ligjit Nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, parashikonte se inspektorët emëroheshin në detyrë për një afat 5-vjeçar, me të drejtë riemërimi. Kjo normë përbënte përjashtim nga rregulli i përgjithshëm mbi komandimin e gjyqtarëve për një periudhë tre vjeçare, pasi parashikonte se afati i komandimit të magjistratëve si inspektorë ishte pesë vjet dhe me të drejtë riemërimi. Edhe ligji i mëparshëm parashikonte, njëlloj sikurse parashikimet që janë në fuqi sot, se periudha e ushtrimit të funksionit të inspektorit njihet si periudhë vjetërsie në punë si gjyqtar për efekt të kërkesave të karrierës profesionale. 

    

   1. Ligji i mëparshëm nuk e njihte përvojën e gjyqtarit të komanduar në detyrën e inspektorit si përparësi në lëvizjet paralele apo ngritjen në detyrë. Gjithashtu ligji i mëparshëm nuk parashikonte të drejtën e gjyqtarëve të komanduar si inspektorë për të kërkuar kthimin në detyrë, pas mbarimit të afatit të komandimit, në një gjykatë në nivel apeli.

    

   [1] Shiko nenin 4 të Kodit të Punës.

   [2] Shiko Vendimin Nr. 34, datë 10.04.2017 të Gjykatës Kushtetuese, me kërkues Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve, me objekt shfuqizimin e Ligjit për Statusin, pg. 65 i këtij vendimi Në vështrim të sa më sipër, nisur nga vullneti i kushtetutëbërësit, i shprehur në nenin 179, pika 10 për qëndrimin në detyrë të gjyqtarëve e prokurorëve që nuk kanë përfunduar Shkollën e Magjistraturës dhe parashikimin e tyre si subjekt i rivlerësimit kalimtar, si dhe për sa kohë nenet 179/a dhe 179/b të Kushtetutës kanë përcaktuar qartë kriteret që çojnë në mbarimin ose pavlefshmërinë e mandatit të magjistratit, të zgjedhur ose të emëruar, duke i lidhur ato shprehimisht me rregullimet e neneve 6/1, 45, pika 3 të Kushtetutës, si dhe me rezultatet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Gjykata çmon se kërkesa ligjore e përcaktuar në nenet 161, pika 2, 162, pikat 1 dhe 6, 164, pika 1, shkronja “a”, 167, pika 3, shkronja “b” dhe 168, pika 2 për të vlerësuar qëndrimin ose jo në detyrë të magjistratëve në Gjykatën e Lartë, gjyqtarëve në Gjykatat e Krimeve të Rënda, magjistratëve të gjykatave dhe prokurorive të tjera, magjistratëve të komanduar në institucione të tjera, si dhe për inspektorët me statusin e gjyqtarit në KLD sipas kritereve për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III të kreut VIII të këtij ligji ku përfshihet edhe përfundimi i Shkollës së Magjistraturës, është në tejkalim të Kushtetutës.”.

  • Asnjë koment
   1. Konteksti historik në të cilin është miratuar dispozita është pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016, që hynë në fuqi me datë 11.08.2016. Vetë Ligji për Statusin u miratua në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë, si një ndër ligjet kryesore organike të paketës së ligjeve të reformës në drejtësi. Kjo reformë u parapari nga dy dokumente të rëndësishëm strategjikë: (i) Dokumenti Analitik i Sistemit të Drejtësisë[1]; dhe (ii) Strategjia e Reformës në Drejtësi[2]. Këta dokumente të rëndësishëm që u miratuan nga Komisioni i Posaçëm Ad Hoc për Reformën në Drejtësi (ndonëse i dyti vetëm në parim për shkak të mosmarrëveshjeve politike) përcaktuan problemet e sistemit dhe drejtimet që do të ndiqte reforma për t’i adresuar ato (problemet).

    

   [1] Vendimi nr. 14, datë 30.07.2015 i Komisionit Parlamentar për Reformën në Drejtësi.

   [2] Vendimi nr. 15, datë 30.07.2015 i Komisionit Parlamentar për Reformën në Drejtësi.

   1. E drejta ndërkombëtare e detyrueshme për Republikën e Shqipërisë nuk përmban dispozita që të jenë drejtpërsëdrejti relevante për regjimin juridik të komandimit të magjistratëve në veçanti. Në përgjithësi marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme për Shqipërinë kanë parashikime për standardet e detyrueshme për t’u ndjekur nga legjislacioni i brendshëm lidhur me statusin e magjistratëve. Këto standarde janë mbajtur parasysh edhe në rregullimin ligjor të posaçëm të komandimit.
 • Asnjë koment
  1. Referencat janë bërë kryesisht në procesverbalet e komisionit parlamentar Ad Hoc për reformën në drejtësi, pasi ligji për statusin ka qenë pjesë e reformës kushtetuese dhe ligjore në sistemin e drejtësisë.

  http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/relacioni-1.pdf (vizituar me datë 25.04.2017);

  Vendimi nr. 14, datë 30.07.2015 i Komisionit Parlamentar për Reformën në Drejtësi.

  Vendimi nr. 15, datë 30.07.2015 i Komisionit Parlamentar për Reformën në Drejtësi.

 • Neni 147/d deri në 147/ë të Kushtetutës;

  Neni 54, Neni 193 - 216 të Ligjit Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;

  Neni 32, 47, 54, 55, 57, 160, 167, 168 i Ligjit Nr. 96/2016 “Për Statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;

  Neni 4 i Kodit të Punës.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Kushtetuta;

  Ligji Nr. 76/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”;

  Ligji Nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;

  Ligji Nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;

  Kodi i Punës;

  Vendimi Nr. 34, datë 10.04.2017 i Gjykatës Kushtetuese;

  Ligji Nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”;

  Ligji Nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”;

  Ligji nr. 8737, datë 12.2.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”;

  Relacion për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;

  http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/relacioni-1.pdf (vizituar me datë 25.04.2017);

  Analizë e sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (dokument i hapur për vlerësime, komente dhe propozime) i hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë;

  http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf (vizituar me datë 20.04.2017).

 • Neni 14, 15, 16 i Ligjit Nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.

Florjan Kalaja
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)