"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 71: Kriteret e vlerësimit

1Vlerësimi kryhet sipas kritereve të mëposhtme:

aaftësive profesionale të gjyqtarit dhe prokurorit;

baftësive organizative;

cetikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale të gjyqtarit dhe prokurorit;

çaftësive personale dhe angazhimit profesional.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment