"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 84: Periudha e vlerësimit

1Magjistrati vlerësohet një herë në tre vjet, gjatë pesëmbëdhjetë viteve të para të përvojës profesionale, përfshirë edhe përvojën profesionale si ndihmësmagjistrat ose magjistrat i komanduar.

2Magjistrati vlerësohet një herë në pesë vjet, pas 15 viteve të para të përvojës profesionale si magjistrat.

3Kryetari vlerësohet të paktën një herë gjatë kohëzgjatjes së mandatit si kryetar. Në çdo rast, veprimtaria e kryetarit vlerësohet nga Këshilli të paktën gjashtë muaj para përfundimit të këtij mandati.

4Magjistrati, i cili ushtron funksionin si anëtar i një Këshilli, nuk vlerësohet sipas parashikimeve të këtij ligji. Këshilli miraton rregulla të detajuara për vlerësimin e veprimtarisë gjatë funksionit në Këshill. Në rast të paraqitjes së kërkesës për transferim dhe ngritje në detyrë tre vjet pas këtij funksioni, Këshilli merr në konsideratë veprimtarinë e magjistratit gjatë funksionit si anëtar i Këshillit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment