"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 83: Nivelet e vlerësimit

1Vlerësimi i veprimtarisë të kryetarit kryhet sipas këtyre niveleve:

a“Shumë mirë”, në rastin e veprimtarisë drejtuese me cilësi mbi mesataren;

b“Mirë”, në rastin e veprimtarisë drejtuese me cilësi mesatare;

c“Mjaftueshëm”, në rastin e veprimtarisë drejtuese nën mesatare.

2Vlerësimi i përgjithshëm “shumë mirë” jepet nëse veprimtaria drejtuese e kryetarit vlerësohet “shumë mirë” në të dyja kriteret. Vlerësimi i përgjithshëm “mjaftueshëm” jepet nëse veprimtaria drejtuese e kryetarit vlerësohet “mjaftueshëm”, të paktën në një prej kritereve. Në rastet e tjera, veprimtaria drejtuese e kryetarit vlerësohet “mirë”.

Përmbajtja

    • Asnjë koment
    • Asnjë koment
    • Asnjë koment
    • Asnjë koment
    • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment