"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 85: Programi dhe njoftimi i vlerësimit

1Këshilli, jo më vonë se muaji nëntor i çdo viti, miraton programin që përcakton listën e magjistratëve dhe kryetarëve, për të cilët do të kryhet vlerësimi përgjatë vitit pasardhës dhe periudhën e vlerësimit. Në program përfshihen të paktën ata magjistratë, për të cilët përfundon ose ka përfunduar periudha e vlerësimit në vitin pasardhës, me qëllim që të sigurohet në kohë vlerësimi etik dhe profesional i magjistratit. Vendimi publikohet në faqen zyrtare të Këshillit.

2Kryetarët dhe magjistratët, të cilët do të vlerësohen sipas programit të miratuar, sipas pikës 1, të këtij neni, njoftohen në kohën e duhur nga Këshilli.

3Magjistrati kryen vlerësim etik dhe profesional të punës së tij, në kuptim të nenit 77, shkronja “ç”, të këtij ligji, brenda tre javëve nga data e marrjes së njoftimit, sipas pikës 2 të këtij neni.

4Magjistrati duhet të dorëzojë vlerësimin etik dhe profesional të kryer prej tij, sipas pikës 3, të këtij neni, pranë kryetarit të gjykatës ose prokurorisë ku ushtron funksionin, brenda tre javëve nga data e marrjes së njoftimit, sipas këtij neni.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment