"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 91: Përzgjedhja e çështjeve për vlerësim

1Për vlerësimin etik dhe profesional të veprimtarisë së magjistratit përzgjidhen me short jo më shumë se 21 çështje të përfunduara nga magjistrati në periudhën për të cilën bëhet vlerësimi. Për vlerësimin e përgjithshëm përzgjidhen 15 dosje, nga të cilat pesë dosje për çdo vit kalendarik të periudhës për të cilën bëhet vlerësimi, në rast të vlerësimit për një periudhë trevjeçare, dhe tri dosje për çdo vit kalendarik, në rast të vlerësimit për një periudhë pesëvjeçare. Pjesa tjetër e dosjeve përzgjidhet sipas kriterit të vonesës në afate, nga të cilat 5 për qind, por jo më shumë se gjashtë çështje nga numri i përgjithshëm, është vendosur përtej afateve standarde. Në rast se magjistrati mungon në detyrë për një periudhë më shumë se gjashtë muaj, numri i dosjeve të përzgjedhura do të ulet në mënyrë proporcionale me kohën.

2Relatori përcakton dhomën dhe seksionin ku magjistrati ka ushtruar funksionin në periudhën për të cilën bëhet vlerësimi dhe, në varësi të numrit të çështjeve për çdo kategori, përcakton numrin e çështjeve që do të përzgjidhen në mënyrë të barabartë për secilën kategori.

3Në short përfshihen të gjitha çështjet, për të cilat magjistrati ka qenë relator i trupit gjykues ose prokuror, duke përfshirë edhe çështjet për të cilat magjistrati është transferuar përkohësisht në një gjykatë ose prokurori tjetër ose ka ushtruar detyrën në një pozicion tjetër. Në rastin e një prokurori, të paktën gjysma e çështjeve u referohet çështjeve që përfshijnë paraburgimin dhe një apelim.

4Numri i çështjeve të përzgjedhura me short, të cilat janë përfunduar nga magjistrati me vendim, nuk duhet të kalojë 10 për qind të numrit të përgjithshëm të çështjeve të përzgjedhura. Në rastin e prokurorit, çështjet e selektuara duhet të përfaqësojnë në mënyrë të barabartë vendimet në pushimin e çështjes dhe vendimet e lirimit pas arrestit me burg. Çështjet e përzgjedhura përtej këtij kufiri nuk vlerësohen, ndërkohë që shorti vazhdon për përzgjedhjen e çështjeve të kategorive të tjera.

5Numri i çështjeve gjyqësore pa palë kundërshtare të gjykuara nga gjyqtari, të përzgjedhura me short, nuk duhet të kalojë 20 për qind të numrit të përgjithshëm të çështjeve të përzgjedhura. Çështjet që përzgjidhen përtej këtij kufiri nuk vlerësohen, ndërkohë që shorti vazhdon për përzgjedhjen e çështjeve të kategorive të tjera.

6Përzgjedhja e çështjeve me short realizohet pas fillimit të procedurës së vlerësimit të magjistratit dhe konsiderohet pjesë e kësaj procedure, pavarësisht nga veprime të tjera.

7Shorti zhvillohet me urdhër dhe nën mbikëqyrjen e një përfaqësuesi nga Këshilli, në përputhje me parashikimet e bëra në këtë nen. Shorti, i cili zhvillohet në gjykatën ose prokurorinë ku ushtron funksionet magjistrati, duhet të realizohet në mënyrë elektronike nga administrata gjyqësore.

8Kryetari dhe kancelari marrin masat për t’i krijuar nëpunësit përgjegjës të gjitha kushtet e nevojshme për ushtrimin e detyrave.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment