"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 95: Vendimi për vlerësimin

1Këshilli fton magjistratin që vlerësohet, si dhe persona të tjerë në seancë dëgjimore, nëse kjo kërkohet nga magjistrati ose nëse kjo është e nevojshme për të sqaruar faktet.

2Këshilli urdhëron shtyrjen e seancës për jo më shumë se 30 ditë, nëse gjatë shqyrtimit të vlerësimit konstatohen gabime procedurale ose materiale ose nëse nevojiten prova të tjera që mund të ndikojnë në nivelin e vlerësimit dhe korrigjimi i këtyre gabimeve nuk mund të bëhet menjëherë, për shkak të nevojës për të marrë dokumente të tjera.

3Këshilli, pasi shqyrton projektraportin e vlerësimit dhe duke u bazuar në përfundimet e seancës dëgjimore, vendos të miratojë ose të miratojë me ndryshime ose të kërkojë hartimin e një projektraportit të ri të vlerësimit nga anëtari relator.

4Në rastet kur Këshilli vlerëson magjistratin me një nivel të ndryshëm ose bën një arsyetim të ndryshëm nga ai i propozuar në projektraportin e vlerësimit, atëherë pasqyron në vendim arsyet përkatëse. Raporti i vlerësimit që miratohet nga Këshilli është pjesë përbërëse e vendimit.

5Në rast kur magjistrati vlerësohet “i pamjaftueshëm” ose me vlerësim në nivel më të ulët, magjistratit i ulet paga me dy për qind gjatë dy viteve kalendarike pas këtij vlerësimi.

6Kur magjistrati ose kryetari vlerësohet “i pamjaftueshëm”, Këshilli i dërgon raportin e vlerësimit Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

7Në rastet kur Këshilli vlerëson magjistratin me një nivel më të ulët sesa “mirë”, magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin e vlerësimit të Këshillit në Gjykatën e Lartë, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit, vetëm për shkaqe ligjore të lidhura me zbatimin jo të njëjtë të ligjit.

8Projektraporti i vlerësimit, çdo vendim i Këshillit dhe, sipas rastit, vendimet e mundshme gjyqësore duhet të përfshihen si pjesë e dosjeve individuale të magjistratit.

9Këshilli publikon ekstrakte të raportit të vlerësimit dhe vendimit, të cilat pasqyrojnë të dhënat statistikore, analizën e të dhënave, nivelin e vlerësimit dhe arsyetimin për caktimin e këtij niveli. Ekstrakti publikohet duke respektuar të drejtën e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave. Në çdo rast, nga ekstrakti duhet të hiqet çdo informacion që mund të zbulojë identitetin e magjistratit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment