"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 97: Vlerësimi me kërkesë

1Magjistrati vlerësohet me procedurë të përshpejtuar, sipas kërkesës së tij, në rastet kur kërkohet të transferohet ose ngrihet në detyrë dhe kur vlerësimi i fundit është realizuar para më shumë se dy viteve. Vlerësimi me procedurë të përshpejtuar kryhet sipas parashikimeve të këtij ligji për aq sa është e mundur.

2Vlerësimi me procedurë të përshpejtuar kryhet për periudhën që përfshin vitin e fundit kalendarik. Këshilli miraton programin që përcakton magjistratët që vlerësohen, sipas kësaj procedure, para se të marrë vendimin për ngritjen në detyrë ose transferimin e magjistratit.

3Në vlerësimin, sipas kësaj procedure, përzgjidhen me short gjashtë çështje të magjistratit për vlerësim të përgjithshëm, paraqiten dy vendime gjyqësore ose akte të hartuara nga prokurori, si dhe vlerësohen jo më shumë se tre çështje, për të cilat magjistrati ka vendosur përtej afateve standarde.

4Afati i përgatitjes së projektraportit të vlerësimit është dy muaj nga dita e dorëzimit të akteve të vlerësimit nga kryetari.

5Këshilli vendos për vlerësimin e magjistratit në mbledhjen e radhës, pas njoftimit të magjistratit për projektraportin e vlerësimit.

6Në rastet kur një vendim i Këshillit për vlerësim rezulton me rezultatet me pak se “mirë”, magjistrati ka të drejtën e ankimit kundër vendimit të Këshillit brenda 15 ditëve nga marrja e njoftimit të vendimit në gjykatën kompetente vetëm për arsye që lidhen me ligjin ose argumente për moszbatim në mënyrë të unifikuar të ligjit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment