"PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   98/2016

Neni 24: Trupat gjykues

1"Gjykatat me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatat administrative të shkallës së parë gjykojnë me trup gjykues të përbërë nga një gjyqtar, ose me trup gjykues të përbërë nga tri gjyqtarë, përveç rasteve kur në ligj parashikohet ndryshe. "

2"Gjykatat me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatat administrative të apelit gjykojnë me trupa gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë, përveç rasteve të parashikuara shprehimisht në ligj. "

3"Gjykata e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar të shkallës së parë dhe të apelit gjykojnë me trup gjykues të përbërë nga pesë gjyqtarë, përveç rasteve kur në ligj parashikohet ndryshe. "

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment