PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Numër 115/2016 Datë Miratimi 03.11.2016 Datë e Hyrjes në Fuqi 16.12.2016

SHENIM: Ky version i Ligjit nuk reflekton Vendimin nr. 41, datë 16.05.2017 të Gjykatës Kushtetuese. Ky vendim ka hyrë në fuqi me datë 24.05.2017 dhe shfuqizoi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë këto dispozita: Neni 5, Neni 61, Neni 103, Neni 159 dhe neni 169 pika 5.

Baza Ligjore

Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,

Dokumentet

Asnjë dokument

Përmbajtja

 1. PJESA I : DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 2. PJESA II : KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
  1. KREU I : PËRBËRJA DHE ZGJEDHJA E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
   1. SEKSIONI 1 : ANËTARËT E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE STATUSI I TYRE
   2. SEKSIONI 2 : ZGJEDHJA E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
    1. NENSEKSIONI I : "PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE GJYQTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR "
    2. NENSEKSIONI II : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA AVOKATIA
    3. NENSEKSIONI III : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA TRUPA E PEDAGOGËVE TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË DHE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
    4. NENSEKSIONI IV : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR QË PËRFAQËSON SHOQËRINE CIVILE
  2. KREU II : ORGANIZIMI DHE MBLEDHJA E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
  3. KREU III : FUNKSIONET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
  4. KREU IV : AKTET DHE RREGULLAT PROCEDURALE
 3. PJESA III : KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË
  1. KREU I : "PËRBËRJA DHE ZGJEDHJA E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË "
   1. SEKSIONI 1 : ANËTARËT E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE STATUSI I TYRE
   2. SEKSIONI 2 : ZGJEDHJA E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
    1. NENSEKSIONI I : "PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE GJYQTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR "
    2. NENSEKSIONI II : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA AVOKATIA
    3. NENSEKSIONI III : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA TRUPA E PEDAGOGËVE TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË DHE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
    4. NENSEKSIONI IV : PROCEDURA E ZGJEDHJES SË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR QË PËRFAQËSON SHOQËRINE CIVILE
  2. KREU II : ORGANIZIMI DHE MBLEDHJA E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
  3. KREU III : FUNKSIONET E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
  4. KREU IV : AKTET DHE RREGULLAT PROCEDURALE
 4. PJESA IV : INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË
  1. KREU I : DISPOZITA TE PERGJITHSHME
  2. KREU II : STATUSI I INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
  3. KREU III : INSPEKTORËT E ZYRËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
  4. KREU IV : ZYRA E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
 5. PJESA V : KËSHILLI I EMËRIMEVE NË DREJTËSI
  1. KREU I : DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
  2. KREU II : PËRBËRJA E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI
  3. KREU III : "ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI "
  4. KREU IV : VERIFIKIMI I KUSHTEVE LIGJORE
  5. KREU V : VLERËSIMI DHE RENDITJA E KANDIDATËVE
  6. KREU VI : "PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI "
 6. PJESA VI : SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
  1. KREU I : QËLLIMI DHE DETYRAT E SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
  2. KREU II : DREJTIMI DHE ORGANIZIMI I SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
  3. KREU III : DISIPLINA
  4. KREU IV : FUNKSIONIMI I SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
 7. PJESA VII : DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE