"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "

Numër 96/2016 Datë Miratimi 06.10.2016 Datë e Hyrjes në Fuqi 22.11.2016

SHENIM: Ky version i Ligjit nuk reflekton Vendimin nr. 34, datë 10.04.2017 të Gjykatës Kushtetuese. Ky vendim ka hyrë në fuqi me datë 18.04.2017 dhe shfuqizoi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë këto dispozita: neni 8; neni 9, pika 1, germa “c”, fjalia e fundit, si dhe pikat 7 dhe 8; neni 23, pika 10; neni 26, pika 4, germa “b”; neni 44, pika 1, germa “c”; neni 64, pika 5; neni 78, pika 3, shprehja “nëse kryetari i gjykatës nuk ka dhënë për gjyqtarin vlerësimin përfundimtar “i pamjaftueshëm”” dhe pika 5, gërma “b”, fjalia e fundit; neni 95, pika 7, shprehja “me një nivel më të ulët sesa “mirë””; neni 101; neni 102; neni 103; neni 104; neni 112, pika 1; neni 141, pika 1, shprehja “në masën që nuk cenon” dhe germat “a”, “b” e “c” të kësaj pike; neni 152; neni 161, pika 2, shprehja “në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 3; neni 162, pika 1, shprehja “në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 6, shprehja “në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; neni 164, pika 1, germa “a” dhe pika 2; neni 167, pika 3, germa “b”, shprehja “në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; neni 168, pika 2, shprehja “në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; neni 169, pika 5, fjalia e fundit dhe pika 6 e këtij neni.

Baza Ligjore

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,

Dokumentet

Asnjë dokument

Përmbajtja

 1. PJESA I : DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 2. PJESA II : TË DREJTAT DHE DETYRIMET E MAGJISTRATËVE
  1. KREU I : "VLERAT THEMELORE DHE TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PËRGJITHSHME "
  2. KREU II : PAPAJTUESHMËRITË, KUFIZIMET DHE VEPRIMTARITË E TJERA
  3. KREU III : PAGA DHE PËRFITIMET E TJERA FINANCIARE DHE SHOQËRORE
  4. KREU IV : LEJA DHE ULJA E KOHËS SË PUNËS
  5. KREU V : TË DREJTAT E TJERA
 3. PJESA III : ZHVILLIMI I KARRIERËS SË MAGJISTRATËVE
  1. KREU I : REKRUTIMI I KANDIDATËVE MAGJISTRATË
  2. KREU II : EMËRIMI I MAGJISTRATËVE
  3. KREU III : CAKTIMI NË POZICION
  4. KREU IV : TRANSFERIMI
  5. KREU V : NGRITJA NË DETYRË
  6. KREU VI : KOMANDIMI
  7. KREU VII : MANDATI I KUFIZUAR
  8. KREU VIII : MBARIMI I STATUSIT TË MAGJISTRATIT
 4. PJESA IV : VLERËSIMI I MAGJISTRATIT
  1. KREU I : PARIMET E PËRGJITHSHME
  2. KREU II : KRITERET, BURIMET DHE NIVELET E VLERËSIMIT
  3. KREU III : PROCEDURA E VLERËSIMIT
 5. PJESA V : PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE, CIVILE DHE PENALE
  1. KREU I : DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
  2. KREU II : PROCEDURAT HETIMORE
  3. KREU III : FILLIMI I PROCEDIMIT DISIPLINOR
  4. KREU IV : EKZEKUTIMI DHE REGJISTRI I MASAVE DISIPLINORE
  5. KREU V : PEZULLIMI
  6. KREU VI : DETYRIMET PENALE DHE CIVILE
 6. PJESA VI : DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE