PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 153: Thirrja për paraqitjen e shprehjes së interesit

1. Jo më vonë se 4 muaj para datës së mbarimit të mandatit të anëtarit nga shoqëria civile në Këshillin e Lartë të Prokurorisë në detyrë, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit shpall thirrjen për paraqitjen e shprehjeve të interesit nga kandidatët e shoqërisë civile që janë të interesuar për pozicionin e anëtarit të Këshillit.

2. Thirrja shpallet në faqen zyrtare të Kuvendit.

3. Thirrja për paraqitjen e shprehjes së interesit përmban afatin, brenda të cilit duhet të dorëzohet shprehja e interesit, adresën postare dhe elektronike ku duhet të dorëzohet shprehja e interesit dhe dokumentet që duhet të shoqërojnë atë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
   1. Objekti i këtij neni është rregullimi i hapit të parë në procedurën e përzgjedhjes së anëtarit nga shoqëria civile, nëpërmjet një ftese publike për shprehje interesi nga personat e kualifikuar. Dispozita nënkupton se, në parim, procesi i përzgjidhjes duhet të përfundojë në të gjitha fazat e tij brenda 4 muajve.
   1. Përmbajtja e nenit është përgjithësisht vetëshpjeguese. Sipas pikës 2, thirrja bëhet publike në faqen e internetit të Kuvendit. Megjithatë, është e këshillueshme që Kuvendi të mbajë një listë të përditësuar të OSHC-ve aktive në fushën e drejtësisë dhe t’ua komunikojë atyre hapjen e thirrjes gjithashtu në rrugë elektronike (p.sh. via email).

    

   1. Po ashtu, kujdes duhet bërë që lista e dokumentacionit të nevojshëm, e cila duhet të pasqyrohet në thirrje, të jetë sa më e plotë. Për shembull, disa kandidatë kanë shprehur shqetësimin se thirrja e parë nuk specifikonte elementin e mbështetjes që duhet të sigurojë çdo kandidat nga 3 OSHC të fushës, si dhe nuk vinte në dispozicion formularin përkatës (gjë që u korrigjua me thirrjen e dytë). Kuptohet, në llogari të fundit është përgjegjësia individuale e çdo kandidati që të përmbushë kërkesat e nenit 54, por dhënia e udhëzimeve sa më të qarta në tekstin e thirrjes do të shmangë problemet dhe vonesat në praktikë.

    

   1. Vlen për t’u theksuar se gjatë procesit të mbushjes së vakancës së parë në KLP nga rradhët e shoqërisë civile (2017), Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit procedoi me rihapjen e thirrjes për shprehje interesi, me kërkesë të Komisionit të Shoqërisë Civile. Komisioni e argumentoi kërkesën e vet me faktin që, pas verifikimit paraprak të kandidaturave të paraqitura në bazë të thirrjes së parë, numri i kandidatëve që plotësonin kriteret ligjore rezultoi të ishte më pak se tre. Duke qenë se neni 156, pika 1 e Ligjit kërkon që Komisioni t’i përcjellë Kuvendit të paktën tre emra për çdo vend vakant në KLP, Komisioni kërkoi rihapjen e thirrjes për të paktën një herë të dytë. Për më tepër në lidhje me këtë cështje, shih komentin përkatës të nenit 156, infra.
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  1. Sa i takon të drejtës ndërkombëtare (të detyrueshme) relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor shih komentet mbi nenin 19, paragrafët 26, 27 dhe 28.
  1. Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 152 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE shih komentet mbi nenin 19, paragrafët 33 – 36.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

 • Neni 147 dhe 42 i Kushtetutës.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Darian Pavli
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)