PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 215: Administrata e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

1Pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë organizohet dhe funksionon administrata, e cila ndihmon në realizimin e misionit dhe të funksioneve të zyrës.

2Administrata e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm, i cili raporton para Inspektorit të Lartë.

3Personeli administrativ i Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ka statusin e nëpunësit civil, në përputhje me dispozitat e ligjit “Për nëpunësin civil.

4Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë punëson punonjës administrativë, në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment