PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 260: Masat disiplinore ndaj drejtorit ose pedagogëve të brendshëm

1Masat disiplinore që Komisioni Disiplinor mund t’i propozojë Këshillit Drejtues për drejtorin ose pedagogët e brendshëm janë:

avërejtje me paralajmërim;

bvërejtje publike;

culje në pagë deri në një maksimum prej 40 për qind, për një periudhë që nuk e kalon një vit;

çpezullim nga detyra me pagesën e një page minimale, siç përcaktohet në aktet nënligjore, për një periudhë specifike nga tre muaj deri në një vit;

dlargimin nga detyra.

2Rregullimet e parashikuara në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” aplikohen për aq sa gjejnë zbatim.

3Ndaj vendimit të Këshillit Drejtues bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë në Tiranë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment