PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 40: Verifikimi i plotësimit të kritereve ligjore

1. Brenda 7 ditëve nga dita kur mbyllet afati për dorëzimin e shprehjeve të interesit, dekanati i fakultetit të drejtësisë mblidhet në një mbledhje të posaçme për të verifikuar plotësimin e kushteve ligjore nga kandidatët.

2. Verifikimi i plotësimit të kushteve ligjore dhe i mbështetjes është çështja e vetme në rendin e ditës së mbledhjes së dekanatit.

3. Mbledhja e dekanatit është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e anëtarëve. Mosmarrja pjesë pa shkak të arsyeshëm në mbledhjen e dekanatit për verifikimin e kritereve ligjore dhe të mbështetjes për kandidatët për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor përbën shkelje disiplinore për anëtarët e dekanatit.

4. Mbledhja e dekanatit merr vendime me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

5. Anëtarët e dekanatit, të cilët kandidojnë, nuk marrin pjesë në mbledhje dhe nuk votojnë. Në rastin e kandidimit të dekanit, detyrat e tij kryhen prej një nga zëvëndesdekanët.

6. Në përfundim të mbledhjes dekani shpall zyrtarisht kandidaturat përmes afishimit në këndin e njoftimeve të universitetit ose të fakultetit të drejtësisë ose në një vend tjetër të dukshëm dhe i përcjell rektorit të IAL-it listën e kandidatëve të shoqëruar me një raport që shpjegon plotësimin ose mosplotësimin e kushteve nga secili kandidat.

7. Kandidatët e përjashtuar njoftohen me shkrim, në mënyrë individuale dhe të arsyetuar për shkaqet e skualifikimit.

8. Rregullat e parashikuara në pikat 1 deri në 7, të këtij neni, zbatohen edhe për verifikimin e plotësimit të kritereve ligjore nga kandidatët e Shkollës së Magjistraturës. Në këtë rast, përgjegjësitë e parashikuara nga ky nen për dekanatin e fakultetit ushtrohen nga mbledhja e Këshillit Pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës. Përgjegjësitë e parashikuara në pikën 6, të këtij neni, për dekanin e fakultetit ushtrohen nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës. Lista me kandidatët i përcillet nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës Kryetarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.

Përmbajtja

   1. Qëllimi i nenit 40 është përcaktimi i rregullave për të vlerësuar plotësimin ose jo të kritereve ligjore duke përcaktuar rregulla të detajuara me qëllim respektimin e transparencës dhe elementëve të tjerë të procesit të rregullt.
   1. Objekt i rregullimit të kësaj norme është përcaktimi i strukturës vendimmarrëse që ka të drejtë të vlerësojë plotësimin e kritereve ligjore të kandidatëve për KLGJ, si dhe i hapave proceduralë dhe rregullave konkrete për vendimmarrjen lidhur me vlerësimin e kritereve ligjore për kandidatët.

    

   1. Nga pikëpamja e teknikës legjislative kjo normë është një normë procedurale, e cila nuk ka natyrë shteruese.
   1. Pika 1 e normës vendos afatin maksimal 7 ditor brenda të cilit duhet të mblidhet Dekanati i FD/ Këshilli pedagogjik i SHM, për të verifikuar plotësimin e kushteve ligjore nga kandidatët. Mbledhja e Dekanatit/ Këshilli Pedagogjik janë organe kolegjiale dhe për këtë arsye vendimmarrja e këtij organi duhet të kalojë nëpër disa rregulla procedurale. Norma në pikën 2, 3, 4 dhe 5 parashikon rregulla të rëndësishme procedurale, të tilla si rendi i ditës, kuorumi që mbledhja të konsiderohet e vlefshme, detyrimi për të marrë pjesë në vendimmarrje, kuorumi që akti të konsiderohet i miratuar.

    

   1. Në analizë të këtyre pikave evidentojmë se për anëtarët e Dekanatit/ Këshillit Pedagogjik pjesëmarrja është e detyrueshme, përveç rasteve të ekzistencës së shkaqeve të arsyeshme. Në analizë të shkaqeve të tilla, mund të përmenden arsye objektive të anëtarit, të justifikuara nga Dekani/ Drejtori i SHM apo ekzistenca e pengesave ligjore të tilla si: konflikti i interesit, elementë që do të ndikonin në vendimmarrjen e organit. Ligjvënësi nuk ka pasur si qëllim që ky rregull procedural të këtë vetëm kuptim deklarativ, por të sjellë pasoja në rast të mungesës pa shkaqe të arsyeshme duke e parashikuar këtë mungesë si shkelje disiplinore për anëtarin.

    

   1. Ligji kërkon që vendimi të konsiderohet i marrë në rast se votohet pro/kundër nga shumica e anëtarëve të pranishëm. Nuk është parashikuar as votimi nga shumica e të gjithë anëtarëve apo një shumicë tjetër e cilësuar. Elementë të tjerë proceduralë të vendimmarrjes të tilla si: mbledhja e hapur apo e mbyllur, mënyra e votimit e hapur apo e fshehtë apo dhe çështje të tjera të parregulluara në këtë normë janë çështje të cilat gjejnë rregullim në Ligjin për Organet Kolegjiale[1] dhe për këtë arsye ky ligj duhet të zbatohet për ato çështje të cilat nuk gjejnë rregullim në ligjin e posaçëm.

    

   1. Pika 6 dhe 7 të normës garantojnë transparencën në vendimmarrje duke parashikuar jo vetëm bërjen publike të listës së kandidatëve por duke e bashkëshoqëruar atë me një raport i cili shpjegon plotësimin apo mosplotësimin e kritereve ligjore nga secili prej kandidatëve.

    

   1. Përgatitja e raportit, bërja publike e tij dhe njoftimi me shkrim individualisht i kandidatëve të përjashtuar si dhe detyrimi i organit për të arsyetuar aktin janë elemente të procesit të rregullt ligjor, i cili shtrihet dhe në procedurat administrative, referuar edhe jurisprudencës së GJK[2].

    

   [1]Shih Ligjin Nr.8480/1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”

   [2] Vendimi nr.76/2002 i Gjykatës Kushtetuese citon: “….në nenin 42/1 të Kushtetutës dhe në jurisprudencën tashmë të konsoliduar të Gjykatës Kushtetuese, e drejta e individit për një proces të rregullt ligjor nuk është e kufizuar vetëm në procesin gjyqësor, por edhe në atë me karakter disiplinor administrativ”.

   Vendimi nr.21/2008 i Gjykatës Kushtetuese citon: “….Ky parim është pranuar se mund të cenohet jo vetëm në procedimet gjyqësore nga gjyqtarë apo gjykata, por edhe në procedimet administrative nga autoritetet publike”.

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Sa i takon të drejtës ndërkombëtare (të detyrueshme) relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 26, 27 DHE 28.

 • Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 36 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 33 – 36.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

 • Neni 147 dhe 42 i Kushtetutës.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Arta Vorpsi, Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë (botimi I, Botimet Maluka, 2011);

 • Asnjë koment
Alma Faskaj (Vokopola)
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)