PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 41: Ankimet kundër vendimeve të përjashtimit

1. Ankimet kundër vendimeve të dekanatit ose të Këshillit Pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës për përjashtimin e kandidatëve për shkelje të rënda procedurale bëhen përkatësisht pranë rektorit të IAL-it dhe Kryetarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës jo më vonë se 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit.

2. Rektori i IAL-it dhe Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës vendosin brenda 7 ditëve nga dita e dorëzimit të ankimit.

Përmbajtja

   1. Neni 41, ashtu si edhe nenet 46 dhe 52 të këtij ligji, parashikon të drejtën e ankimit të kandidatëve për secilën fazë vendimmarrjeje të procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së nga trupa e IAL-ve dhe SHM-së. Qëllimi i normës është të garantojë të drejtën e ankimit, si një nga të drejtat procedurale kryesore gjatë kandidimit për një funksion publik.
   1. Nenet 41, 46 dhe 52 janë norma të cilat kanë për objekt rregullimin e elementëve të rëndësishëm që mundësojnë kontrollin ndaj vendimmarrjes së organeve përgjatë procesit të përzgjedhjes. Gjithashtu, objekti i kësaj dispozite shtrihet edhe tek parashikimi i rregullave të posaçme për të ushtruar të drejtën e ankimit si për subjektet ankimuese ashtu dhe kufijtë e shqyrtimit të ankimit nga ana e organit kompetent. Elementë të tillë si: afati brenda të cilit mund të ushtrohet e drejta e ankimit, mjetet ligjore të ankimit, organi që shqyrton ankimin, objekti i kërkesë padisë, kufijtë e shqyrtimit të ankimit administrativ dhe gjyqësor janë çështje të cilat gjejnë një rregullim të posaçëm ligjor.
   1. Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve për anëtar të KLGJ-së nga trupa e IAL-ve dhe SHM-së kalon nëpër disa faza deri në momentin që kandidaturat i kalojnë Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, ku secila prej tyre finalizohet me një vendimmarrje të caktuar. Konkretisht, dispozita parashikon të drejtën e ankimit kundër vendimeve të përjashtimit të Dekanatit/Këshillit Pedagogjik i SHM. Pika 1 e kësaj norme parashikon se ankimet në këtë rast mund të bëhen vetëm për shkelje të rënda procedurale dhe në rrugë administrative, konkretisht tek Dekani ose Kryetari i Këshillit Drejtues të SHM-së. Konstatohet se për këtë rast nuk parashikohet afati brenda të cilit mund të ushtrohet e drejta e ankimit. Për këtë arsye nevojitet t’i referohemi rregullave të përgjithshme të shqyrtimit administrativ, konkretisht KPA-së[1] , e cila parashikon afatin 30 ditë nga marrja dijeni.

    

   1. Neni 41 parashikon si mjet ligjor ankimin administrativ si dhe parashikon organin kompetent që duhet ta shqyrtojë atë. E veçanta e këtij ankimi është se ai i ka të parashikuar në vetë nenin 41 kufijtë e shqyrtimit të ankimit, pra ankimi duhet të bazohet vetëm në argumente që vërtetojnë ose pretendojnë për shkelje të rënda procedurale të kryera nga ana e organit në vendimin e përjashtimit nga kandidimi. Për qëllimet e zbatimit të këtij neni, shkelje të rënda procedurale të kryera nga ana e organit do të konsiderohen rastet e moszbatimit të rregullave proceduralë të parashikuar në nenin 40 pika 3, 4 dhe 5, si dhe të rregullave të tjera procedurale, nëse mosrespektimi i tyre sjell pasoja në rezultatin e votimit (të tilla si p.sh: votimi i fshehtë apo i hapur). Në çdo rast duhet të gjejë zbatimi i raportit shkelje-pasojë.

    

   1. Organi kompetent për shqyrtimin e ankimit ka një afat prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të ankimit për të dalë me vendim. Lidhur me efektet e vendimit që shqyrton ankimin, lindin disa pyetje: Cili do të jetë dispozitivi i vendimit? A do të vendosë organi rimarrjen në shqyrtim të kandidaturave? A do të ketë efekt kjo vendimmarrje për subjektet e tjerë për të cilët është konkluduar se i përmbushin kriteret formale ligjore? Nisur nga analiza tërësore e nënseksionit III konstatohet se ligjvënësi ka pasur si qëllim që të parashikojë mekanizma të ankimit për çdo fazë të procesit, por me specifika të caktuara ligjore dhe jo në një referim të përgjithshëm tek dispozitat ligjore që rregullojnë kontrollin administrativ apo atë gjyqësor. Pra, mund të pranohet se në këtë fazë ai ka parashikuar vetëm ankimin administrativ dhe jo atë gjyqësor. Nëse organi që shqyrton ankimin konstaton se ndodhet para shkeljeve të rënda, ai duhet të urdhërojë organin të rimarrë në shqyrtim verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore të secilit prej kandidatëve, pavarësisht nëse subjekti është ankuar ose jo. Pra, nëse ankimi gjendet i bazuar, efektet e tij shtrihen ndaj të gjithë subjekteve, pasi ata do t’i nënshtrohen edhe një herë vlerësimit.

    

   [1] Shih nenin 132 të KPA-së “Ankimi administrativ ndaj aktit administrativ duhet të paraqitet brenda 30 ditëve nga data kur ankuesi ka marrë njoftim për nxjerrjen ose refuzimin e nxjerrjes së aktit administrativ”.

   1. Analiza e sistemit të Drejtësisë konstatoi ndër të tjera cilësinë e dobët të anëtarësisë së KLD-së si rezultat i mangësive të procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të KLD-së. Në Dokumentin e Strategjisë së Reformës në Drejtësi, u përcaktua objektivi 3, Mirëqeverisja e gjyqësorit në funksion të pavarësisë, përgjegjshmërisë, efiçencës dhe transparencës së tij. Si rrjedhojë, u vendos që të parashikohej një formulë për emërimin e anëtarëve jogjyqtarë të KLD-së që zvogëlon diskrecionin e Kuvendit, duke përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve propozime nga avokatia, akademia, shoqëria civile, Shkolla e Magjistraturës etj., dhe shqyrtimin kandidaturave dhe renditjen e tyre nga një komitet këshillimor ad hoc.

    

   1. Relacioni shpjegues i projektligjit për organet e qeverisjes konstatoi se projektligji parashikon një sërë garancish që mundësojnë gjithpërfshirjen e gjyqtarëve të tre niveleve dhe një proces nominimi dhe përzgjedhje sa më transparente ku:
   1. Shprehja e interesit për të kandiduar për anëtarë të KLGJ-së është publike për të gjithë anëtarët gjyqtarë dhe jogjyqtarë;
   2. Verifikimi dhe shpallja e kandidaturave është transparente dhe gjetjet janë publike;
   3. Parashikohet e drejta e ankimit ndaj vendimeve për përjashtimin e kandidaturave, si dhe procedurën e votimit të anëtarëve në Gjykatën Administrative;
   4. Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët janë të përcaktuara në ligj;
   5. Integriteti i figurës dhe profesionalizmi janë kritere të përcaktuara qartë.

    

   1. Si përfundim, referuar këtij rregullimi si dhe neneve të tjera që lidhen me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së, mund të thuhet se ligji garanton standardet e kërkuara për një proces transparent dhe gjithpërfshirës.
  • Asnjë koment
  1. Për sa i takon të drejtës ndërkombëtare (të detyrueshme) relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 26, 27 DHE 28.
  1. Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 52 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 33 – 36.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
  1. Vendim nr. 41, datë 16.5.2017 i Gjykatës Kushtetuese, me kërkesë të 1/5 së deputetëve për kushtetutshmërinë e ligjit për organet e qeverisjes. Objekt i ankimit, midis të tjerave, ishte tërësia e neneve dhe seksioneve të ligjit që rregullojnë procedurën e përzgjedhjes paraprake të anëtarëve jo magjistratë të KLGJ-së jashtë Kuvendit. Ankimi për këtë pikë nuk u pranua nga Gjykata Kushtetuese.
 • Asnjë koment
 • Ligji Nr. 8811, datë 17.5.2001 (ndryshuar me ligjin nr. 9448, datë 5.12.2005) “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.

Alma Faskaj (Vokopola)
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)