PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 42: "Përzgjedhja e kandidatëve nga fakultetet e drejtësisë dhe nga Shkolla e Magjistraturës"

1. Jo më vonë se 80 ditë para datës së mbarimit të mandatit të anëtarëve pedagogë të Këshillit të Lartë Gjyqësor në detyrë, dekani i secilit fakultet thërret mbledhjen e Asamblesë së Personelit Akademik për të përzgjedhur kandidatin e atij fakulteti. Dekani i fakultetit të drejtësisë njofton menjëherë dhe zyrtarisht rektorin e IAL-it për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik.

2. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik të fakultetit për përzgjedhjen e kandidatit bëhet përmes shpalljes në faqen zyrtare të IAL-it, si dhe i dërgohet secilit prej anëtarëve të personelit akademik në adresën elektronike.

3. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik të fakultetit për përzgjedhjen e kandidatit tregon datën, vendin dhe orën e mbledhjes.

4. Përzgjedhja e kandidatit për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor është pika e vetme në rendin e ditës së mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik.

5. Numri i pjesëmarrësve në mbledhjen e Asamblesë së Personelit Akademik shënohet në një listë emërore të nënshkruar nga të gjithë të pranishmit.

6. Mosthirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik në afatin e përmendur në pikën 1, të këtij neni, përbën shkelje disiplinore për dekanin e fakultetit.

7. Rregullat e parashikuara në pikat 1 deri në 6, të këtij neni, për përzgjedhjen e kandidatëve nga fakultetet ose departamentet e drejtësisë zbatohen edhe për përzgjedhjen e kandidatëve nga Shkolla e Magjistraturës. Në këtë rast, përgjegjësitë e parashikuara nga ky nen për dekanin e fakultetit ushtrohen nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës. Përgjegjësitë e parashikuara nga ky nen për Asamblenë e Personelit Akademik ushtrohen nga Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës.

Përmbajtja

   1. Neni 42 rregullon aspekte të rëndësishme të veprimeve që duhet të ndërmerren për të garantuar vendimmarrjen e Asamblesë së personelit akademik me qëllim rregullimin e procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së.
   1. Norma parashikon detyra konkrete për Dekanin e Fakultetit dhe Drejtorin e Shkollës së Magjistraturës për të thirrur mbledhjen e Asamblesë së Personelit Akademik. Gjithashtu, ky nen parashikon rregullat e njoftimit të mbledhjes dhe të zhvillimit të saj duke shprehur qartazi se qëllimi i vetëm i kësaj mbledhjeje është zgjedhja e kandidatit për anëtar të KLGJ-së. Rregullat e parashikuara në këtë nen vlejnë edhe për rastet e përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së nga Shkolla e Magjistraturës.
   1. Norma në pikën 1 të saj, me qëllim shmangien e vendeve vakantë të anëtarëve pedagogë të KLGJ-së, ka parashikuar se jo më vonë se 80 ditë para datës së mbarimit të mandatit të anëtarëve pedagogë të KLGJ-së në detyrë, dekani i secilit fakultet ose drejtori i SHM-së duhet të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Personelit Akademik/Këshillin Pedagogjik të SHM-së, me qëllim përzgjedhjen e kandidatit të atij fakulteti ose SHM-së. Padyshim kjo procedurë e organizuar nga Dekani/Drejtori i SHM dhe në përgjegjësinë e tij i bëhet e ditur gjithashtu dhe Rektorit të IAL, sipas pikës 2 të këtij neni.

    

   1. Më tej në pikat 2-5 parashikohen detaje lidhur me procedurën e thirrjes dhe të zhvillimit të mbledhjes, duke respektuar parimin e transparencës dhe publicitetit. Gjithashtu, këto rregulla kërkojnë dokumentimin e anëtarëve pjesëmarrës dhe njëkohësisht rendin e ditës, ku përzgjedhja e kandidatit duhet të jetë e vetmja çështje për t’u diskutuar dhe vendosur.

    

   1. Në pikën 6, parashikohet se mosthirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik/Këshillit Pedagogjik të SHM-së brenda afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni nga Dekani/Drejtori i SHM-së, passjell përgjegjësi disiplinore për këtë të fundit. Qëllimi i një parashikimi të tillë është mospengimi i procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve, gjë e cila do të çonte më pas në mosfunksionimin si duhet të një organi kushtetues siç është KLGJ-ja.
   1. Analiza e sistemit të Drejtësisë konstatoi ndër të tjera cilësinë e dobët të anëtarësisë së KLD së si rezultat i mangësive të procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të KLD-së. Në Dokumentin e Strategjisë së Reformës në Drejtësi, u përcaktua objektivi 3, Mirëqeverisja e gjyqësorit në funksion të pavarësisë, përgjegjshmërisë, efiçencës dhe transparencës së tij. Si rrjedhojë, u vendos që të parashikohej një formulë për emërimin e anëtarëve jogjyqtarë të KLD-së që zvogëlon diskrecionin e Kuvendit, duke përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve propozime nga avokatia, akademia, shoqëria civile, Shkolla e Magjistraturës etj., dhe shqyrtimin kandidaturave dhe renditjen e tyre nga një komitet këshillimor Ad Hoc.

    

   1. Relacioni shpjegues i projektligjit për organet e qeverisjes konstatoi se projektligji parashikon një sërë garancish që mundësojnë gjithpërfshirje të gjyqtarëve të tre niveleve dhe një proces nominimi dhe përzgjedhje sa më transparente ku:
   1. Shprehja e interesit për të kandiduar për anëtarë të KLGJ-së është publike për të gjithë anëtarët gjyqtarë dhe jogjyqtarë;
   2. Verifikimi dhe shpallja e kandidaturave është transparente dhe gjetjet janë publike;
   3. Parashikohet e drejta e ankimit ndaj vendimeve për përjashtimin e kandidaturave, si dhe procedurën e votimit të anëtarëve në Gjykatën Administrative;
   4. Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët janë të përcaktuara në ligj;
   5. Integriteti i figurës dhe profesionalizmi janë kritere të përcaktuara qartë.

    

   1. Si përfundim, referuar këtij rregullimi si dhe neneve të tjera që lidhen me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së, mund të thuhet se ligji garanton standardet e një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës.
  • Asnjë koment
  1. Për sa i takon të drejtës ndërkombëtare relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 26, 27 DHE 28.
  1. Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 42 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 33 – 36.

   

  1. Materiale relevante në lidhje me nevojën për ristrukturimin e organeve qeverisëse si dhe zgjidhjet e propozuara janë Dokumenti Analitik dhe Dokumenti Strategjik i Reformës në Sistemin e Drejtësisë, të miratuara nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar.[3] Shpjegimet më të plota në lidhje me zgjidhjet konkrete të materializuara në ligj gjenden në materialet legjislative të sipërcituara, dhe sidomos në Raportin e relatores së ligjit për amendamentet e paraqitura në sesionin plenar.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://www.reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

  [3] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/dokumenti-analitik dhe http://reformanedrejtesi.al/dokumenti-strategjik-dhe-plani-i-veprimit vizituar për herë të fundit në datë 31.07.2017

  • Neni 147 i Kushtetutës
 • Asnjë koment
  1. Vendim nr. 41, datë 16.5.2017 i Gjykatës Kushtetuese, mbi kërkesën e 1/5 së deputetëve për kushtetutshmërinë e ligjit për organet e qeverisjes. Objekt i ankimit, midis të tjerave, ishte tërësia e neneve dhe seksioneve të Ligjit që rregullojnë procedurën e përzgjedhjes paraprake të anëtarëve jo magjistratë të KLGJ-së jashtë Kuvendit. Kërkesa për këtë pikë nuk u pranua nga Gjykata Kushtetuese.
 • Asnjë koment
  1. Ligji Nr. 8811, datë 17.5.2001 (ndryshuar me ligjin nr. 9448, datë 5.12.2005) “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.
Alma Faskaj (Vokopola)
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)