PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 67: Rendi i ditës

1Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor vendos rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit.

2Një çështje e caktuar i shtohet rendit të ditës kur kjo i kërkohet me shkrim Kryetarit jo më vonë se 4 ditë përpara mbledhjes nga të paktën 3 anëtarë të Këshillit.

3Nëse të paktën 6 anëtarë të pranishëm në një mbledhje të Këshillit vendosin se një çështje, e cila nuk ishte përfshirë në rendin e ditës, duhet të diskutohet, si dhe t’i jepet zgjidhje në mbledhje, çështja i shtohet rendit të ditës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment