"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 137: Sistemi i menaxhimit të çështjeve

1Inspektori i Lartë i Drejtësisë krijon dhe administron një sistem të menaxhimit të çështjeve për procedurën hetimore.

2Sistemi duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

agjenealitetet dhe adresën e magjistratit nën hetim;

bemrin dhe adresën e ankuesit, nëse është e mundur;

cobjektin e hetimit;

çtë dhënat përkatëse mbi zhvillimin e hetimit;

dinformacion për arkivimin e ankesës, mbi mbylljen e hetimit ose për fillimin e procedimit disiplinor;

dhinformacion për vendimin e formës së prerë për masën disiplinore;

einformacione të tjera, sipas rastit.

3Inspektori i Lartë i Drejtësisë harton dispozita të hollësishme për:

aformatin dhe të dhënat që administrohen në regjistër;

binformacionin shtesë që përfshihet në sistem;

cmënyrën e mbajtjes së sistemit;

çinformacionin e sistemit që është i hapur për publikun, si dhe informacion që është i aksesueshëm vetëm nga magjistrati nën hetim.

4Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbledh dhe përpunon të dhënat në përputhje me ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Përmbajtja

   1. Qëllimi i nenit 137 është të përcaktojë rregullat bazë të krijimit dhe mirëmbajtjes së arkivës elektronike të të gjithave rasteve ose çështjeve të hetuara nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (ILD), e cila ka si funksion jo vetëm evidentimin sistematik të punës së ILD-së për efekt të transparencës, por shërben gjithashtu edhe për disiplinimin e të gjithë procesit hetimor që ai realizon. Nga ana tjetër, kjo dispozitë synon të garantojë informimin e publikut duke siguruar njëkohësisht mbrojtjen e të dhënave personale.

    

   1. Neni 137 bën pjesë në kreun II “Procedurat hetimore”, i cili është përfshirë në pjesën V për Përgjegjësinë Disiplinore, Civile dhe Penale të magjistratit. Kjo dispozitë është e fundit dhe përmbyll të gjithë kreun e procedurave hetimore, duke rregulluar si hap të fundit evidentimin e të gjithë hapave proceduralë jo vetëm në dosjen hetimore që i dërgohet Këshillit, por edhe në sistemin e brendshëm të menaxhimit të çështjeve nga ILD-ja.

    

   1. Neni 137 përbëhet nga 4 pika. Në pikën 1 është parashikuar detyrimi i ILD-së për të ngritur dhe administruar një sistem të menaxhimit të çështjeve për procedurat hetimore. Pika 2përcakton të dhënat e domosdoshme që duhet të hidhen në sistem për një çështje hetimore, listë e cila nuk është shteruese por e hapur, duke ia lënë në vlerësim ILD-së për të shtuar elemente të tjera të nevojshme. Në çdo rast, pavarësisht vlerësimit të tij, nuk mund të mungojnë të dhënat e parashikuara në pikën 2 të këtij neni. Pika 3ngarkon ILD-në me detyrën për të hartuar rregulla specifike lidhur me formatin e regjistrit dhe të dhënat që hidhen në të, informacionet që përfshihen në sistem dhe ato që janë të aksesueshme për publikun. Në çdo rast ILD-ja, pika 4 vendos detyrimin për të zbatuarrregullat e parashikuara në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

    

   1. Subjekt i kësaj dispozite është ILD-ja. Neni 137 në fakt, është i lidhur kryesisht me funksionin e brendshëm organizativ të ILD-së, pasi vendos rregulla që lidhen me ngritjen dhe administrimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve, gjë e cila duket në pamje të parë sikur lidhet me çështje të organizimit të brendshëm. Ky aspekt, siç u tha më lart, ka rëndësi jo vetëm për mënyrën se si operon ILD-ja nga brenda, por ka të bëjë edhe me pasqyrimin dhe ecurinë e procesit hetimor, informacion i cili është i rëndësishëm jo vetëm për magjistratin që hetohet, por edhe për Këshillin dhe për publikun e gjerë, që ka të drejtë të marrë të dhëna lidhur me ecurinë e procesit hetimor ndaj një magjistrati në përputhje me ligjin.

    

   1. Për këtë arsye, ligji e ka parë të arsyeshme të parashikojë detyrimin për ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve, administrimin e rregullt të tij duke përditësuar atë me të dhëna të vazhdueshme për çdo fazë dhe rezultat të hetimit deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga Këshilli (pika 1). Në fakt, si në titull ashtu edhe në pikën 1 të këtij neni nuk përcaktohet forma e sistemit të menaxhimit, pra nëse do të jetë forma klasike e mbajtjes së regjistrit të çështjeve apo do të jetë në formë elektronike. Megjithatë, nëse i referohemi nenit 216 të ligjit nr.115/2016,“Për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë” (ligji nr.115/2016), rezulton se ILD-ja, në bashkëpunim me qendrën e teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë, është përgjegjës, midis të tjerave, edhe për përcaktimin e rregullave për krijimin, funksionimin, ndërveprimin dhe sigurinë e sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të përdorura dhe të ruajtura nga sistemi (pika 1, shkronja “b”). Bazuar në këtë dispozitë rezulton që edhe neni 137 i ligjit për statusin i referohet sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve.

    

   1. Pika 2 përcakton hapësirën minimale të informacionit që duhet të hidhet në sistem për secilën çështje që hetohet. Kështu, për çdo rast duhet të pasqyrohet në sistem: a) gjenealitetet dhe adresa e magjistratit; b) të dhënat e ankuesit nëse hetimi ka filluar mbi bazën e ankesës, c) objekti i hetimit, ç) ecuria e hetimit, d) të dhëna nëse hetimi është arkivuar, mbyllur apo është dërguar për procedim disiplinor në Këshill, dh) vendimmarrja e Këshillit, si dhe e) informacione të tjera si p.sh. nëse është ushtruar ankim nga magjistrati ndaj vendimit të Këshillit. Nëse i përmbledhim të dhënat që duhet të pasqyrohen në sistem, pak a shumë ato janë të njëjtat që duhen pasqyruar edhe në dosjen hetimore që i dërgohet Këshillit, me përjashtim të të dhënave që lidhen me vendimmarrjen e Këshillit apo ankimin ndaj vendimit të këtij të fundit.

    

   1. Pika 3, e cila parashikon detyrimin e ILD-së për të hartuar rregulla specifike për formatin, informacionin dhe mënyrën e mbajtjes së sistemit, apo klasifikimin e informacionit të aksesueshëm vetëm për magjistratin që hetohet dhe të atij që mund të aksesohet nga publiku, është një transpozim i nenit 216 të ligjit nr.115/2016, i cili parashikon në detaje rregullat që duhen hartuar nga ILD-ja në kuadër të qendrës së teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë, e cila përfshin të dhëna jo vetëm mbi punën e ILD-së, por edhe të organeve të tjera të sistemit të drejtësisë, gjykatat, prokuroritë dhe organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë.

    

   1. Në hartimin e rregullave dhe administrimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve, ILD-ja duhet të mbajë parasysh rregullat që vlejnë për mbrojtjen e të dhënave personale sipas ligjit specifik për këtë qëllim (pika 4).

    

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Ligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”:neni 216.

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
Arta Vorpsi
Arta Vorpsi