"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 137: Sistemi i menaxhimit të çështjeve

1Inspektori i Lartë i Drejtësisë krijon dhe administron një sistem të menaxhimit të çështjeve për procedurën hetimore.

2Sistemi duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

agjenealitetet dhe adresën e magjistratit nën hetim;

bemrin dhe adresën e ankuesit, nëse është e mundur;

cobjektin e hetimit;

çtë dhënat përkatëse mbi zhvillimin e hetimit;

dinformacion për arkivimin e ankesës, mbi mbylljen e hetimit ose për fillimin e procedimit disiplinor;

dhinformacion për vendimin e formës së prerë për masën disiplinore;

einformacione të tjera, sipas rastit.

3Inspektori i Lartë i Drejtësisë harton dispozita të hollësishme për:

aformatin dhe të dhënat që administrohen në regjistër;

binformacionin shtesë që përfshihet në sistem;

cmënyrën e mbajtjes së sistemit;

çinformacionin e sistemit që është i hapur për publikun, si dhe informacion që është i aksesueshëm vetëm nga magjistrati nën hetim.

4Inspektori i Lartë i Drejtësisë mbledh dhe përpunon të dhënat në përputhje me ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment