"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 14: Paga e magjistratëve në pozicione drejtuese

1. Për ushtrimin e funksionit të kryetarit të gjykatës ose të prokurorisë, magjistrati përfiton 10 për qind shtesë page mbi pagën bruto fillestare të tij.

2. Për ushtrimin e funksionit të zëvendëskryetarit, kryetarit të seksionit, magjistratit të shtypit, këshilltarit të etikës ose të magjistratit udhëheqës, magjistrati përfiton 5 për qind shtesë page mbi pagën bruto fillestare të tij.

3. Këshillat miratojnë rregulla të hollësishme për kompensimin e shpenzimeve të magjistratëve të deleguar për të ushtruar funksionin e tyre në një degë të gjykatës dhe të prokurorisë.

4. Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton rregulla të hollësishme për kompensimin e punës jashtë orarit të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme të organizuar në raste të veçanta.

5. Për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ose funksione të tjera të magjistratëve, parashikuar në këtë ligj, do të ndiqen rregullat e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për shpërblimin e anëtarëve të organeve kolegjiale.

Përmbajtja

  • 1. Neni 14 vendos rregulla për caktimin e pagës së magjistratit, kur ai ushtron funksione drejtuese. Rregullat e kësaj norme plotësojnë rregullat bazë parimore për caktimin e pagës së magjistratit, të caktuara në nenet 11 dhe 12 të Ligjit për Statusin, duke diferencuar pagën për shkak funksioni drejtues. Në këtë pikëpamje, qëllimi i kësaj norme është i ngjashëm me atë të neneve 11 dhe 12: të sigurojë pagesën e një magjistrati në përputhje me dinjitetin e detyrës së tij, në këtë rast atë të funksionit drejtues, dhe të garantojë pavarësinë e këtij magjistrati në ushtrimin e detyrës.

   2. Neni 14 ka përcaktuar shtesën e pagës që llogaritet mbi pagën bruto të magjistratit për ushtrimin e pozicioneve drejtuese. Pozicioni drejtues, sipas nenit 11, pika 2, shkronja ç), si dhe nenit 12 pika 5, shkronja ç) është një nga elementët përbërës, në bazë të të cilëve caktohet paga e magjistratit. Në këtë mënyrë, nëpërmjet kësaj dispozite, është vendosur shtesa e pagës për ushtrimin e funksionit të kryetarit të gjykatës ose prokurorisë, zëvendëskryetarit, kryetarit të seksionit, magjistratit të shtypit, këshilltarit të etikës ose të magjistratit udhëheqës.

   3. Gjithashtu, neni 14 ka si qëllim të autorizojë Këshillat për përcaktimin e rregullave të hollësishme në rastin e shpenzimeve që kryhen nga magjistratët kur ushtrojnë funksionin në një degë të gjykatës ose prokurorisë, si dhe për kompensimin e punës jashtë orarit të kryer nga Prokurorët e Prokurorisë së Posaçme.

   4. Së fundmi, neni 14 pika 5, si një dispozitë referuese, ka si qëllim të përcaktojë rregullat e zbatueshme për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ose funksione të tjera kolegjiale që kryhen nga magjistratët në zbatim të Ligjit për Statusin.

  • 5. Neni 14 ka një fushë rregullimi dhe strukturë jo të zakonshme. Ndërkohë që pika 1 dhe 2 e nenit kanë një lidhje organike me titullin e tij dhe vendosin rregullat e zbatueshme për pagat e magjistratëve në pozicione drejtuese, duke caktuar përqindjen e shtesës mbi pagë dhe pozicionet që konsiderohen drejtuese, pika 3 dhe 4 janë dispozita deleguese, nëpërmjet të cilave ligji autorizon Këshillat për të rregulluar në mënyrë të detajuar kompensimin e shpenzimeve që kryhen nga magjistratët për shkak të delegimit në një degë të gjykatës dhe prokurorisë ose edhe kompensimin e punës jashtë orarit të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme. Pra, nga pikëpamja strukturore, mungon një lidhje logjike e pikës 3 dhe 4 me titullin e nenit, si dhe me pikën 1 dhe 2 të saj. Ndërkohë që, nga ana tjetër, pika 5 është një dispozitë referuese, e cila e lidh shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe të funksioneve të tjera kolegjiale që kryhen nga magjistratët në zbatim të Ligjit për Statusin me shpërblimin e anëtarëve të organeve kolegjiale sipas rregullave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

   6. Fusha e rregullimit dhe struktura jo e zakonshme e dispozitës, në vetvete nuk krijon ndonjë paqartësi për zbatimin e dispozitës. Teksti në brendësi të saj jep informacionin e duhur për objektin e rregullimit të saj.

  • 7. Neni 14, në pikat 1 dhe 2, ka plotësuar nenet 11 dhe 12 të Ligjit për Statusin në caktimin e pagës së magjistratëve, duke përcaktuar që për ushtrimin e funksionit të kryetarit të gjykatës ose prokurorisë, magjistrati përfiton 10 përqind të pagës bruto fillestare të tij, ndërkohë që për pozicionet e tjera drejtuese shtesa e pagës është 5 përqind e pagës bruto fillestare.

   8. Paga bruto fillestare, sipas nenit 2, shkronja (j) të Ligjit për Statusin përfaqëson pagën referuese bazë dhe shtesën e pagës në grup, pra nuk llogaritet mbi shtesën për vjetërsi dhe mbi shtesën për vështirësi pune. Në këtë kuptim, si shembull, shtesa për pozicionet drejtuese për të gjithë kryetarët e gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm do të jetë e njëjtë. Gjithashtu, është e rëndësishme të vihet në dukje që shtesa për vjetërsi llogaritet mbi pagën referuese bazë, ndërkohë që shtesa për pozicionet drejtuese llogaritet mbi pagën bruto fillestare.

   9. Një çështje tjetër që ka nevojë për vëmendje të posaçme është kompensimi i shpenzimeve të magjistratëve të deleguar për të ushtruar funksionin e tyre në një degë të gjykatës dhe prokurorisë të parashikuar nga neni 14 pika 3 e Ligjit për Statusin. Ushtrimi i funksionit në një degë të gjykatës, është i ndryshëm nga ushtrimi i funksionit në një gjykatë ose prokurori tjetër si pasojë e pjesëmarrjes në skemën e delegimit.

   10. Dega e gjykatës, sipas nenit 2 pika ç të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” (Ligji për Pushtetin Gjyqësor) është një nëndarje gjeografike e gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm, e cila përbën një njësi administrative me gjykatën. Në përputhje me nenin 19 të Ligjit për Pushtetin Gjyqësor, gjyqtarët shërbejnë në selinë kryesore të gjykatës ose në degën përkatëse të gjykatës. Rrjedhimisht, caktimi për të shërbyer si gjyqtar në degën e gjykatës është i ndryshëm nga komandimi për të shërbyer në skemën e delegimit, e cila përfshin transferimin në një gjykatë ose prokurori tjetër. Në këtë kuptim, shpenzimet që magjistratët kryejnë për të ushtruar funksionin në një degë të gjykatës, duhet të kompensohen sipas rregullave të hollësishme të përcaktuara nga Këshillat.

   11. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) duhet të vendosë rregullime të ndryshme për kompensimin e shpenzimeve për magjistratët që caktohen të ushtrojnë funksionin në degët e përkohshme dhe magjistratët që caktohen të ushtrojnë funksionin në degët e përhershme. Sipas nenit 17 të Ligjit për Pushtetin Gjyqësor, degët e përkohshme ushtrojnë funksionin në intervale kohore të rregullta jashtë selive kryesore të gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm, ndërkohë që degët e përhershme e ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme jashtë selisë kryesore të gjykatës. Ndërsa neni 19 i të njëjtit ligj, duke marrë në konsideratë nevojën për organizimin e brendshëm të gjykatës, përcakton se gjyqtarët mund ta ushtrojnë funksionin e tyre në selinë kryesore të gjykatës ose në degën përkatëse të gjykatës. Në rastet kur, me pëlqimin e tyre ose nëpërmjet shortit, ato caktohen për të ushtruar funksionin në degën e gjykatës, gjyqtarëve i duhen kompensuar shpenzimet që kryejnë si pasojë e transferimit të tyre në degën e gjykatës.

   12. Shpenzimet që gjyqtarët kryejnë do të jenë të ndryshme në varësi të llojit të degës ku janë caktuar për të ushtruar funksionin. Në rast se gjyqtari është caktuar të ushtrojë funksionin në një degë të përkohshme atëherë do t’i duhet të transferohet në intervale të rregullta kohe, si për shëmbull 2 ditë në javë, në atë degë të gjykatës. Si rrjedhojë, KLGJ, në përputhje me nenin 17 pika 3 të Ligjit për Statusin do të duhet të rregullojë llojet e shpenzimeve që mund t’i kompensohen gjyqtarit, shumën maksimale të këtyre shpenzimeve dhe dokumentet shoqëruese që provojnë kryerjen e këtyre shpenzimeve. Duke marrë në konsideratë veçanërisht largësinë e degës nga selia kryesore e gjykatës, KLGJ duhet të përcaktojë rastet kur gjyqtarët mund të përfitojnë dietë, si dhe rastet kur gjyqtarët kanë të drejtë t’i rimbursohen shpenzimet e fjetjes dhe shpenzimet e transportit, në rast se transporti nuk organizohet nga vetë gjykata. Gjithashtu, në rastin e shpenzimeve të transportit, KLGJ duhet të caktojë rregulla të ndryshme kur ky transport kryhet me transport publik si dhe në rastet kur gjyqtari përdor mjetet e tij. Me qëllim përdorimin e rregullt të burimeve financiare publike është e këshillueshme që KLGJ të vendosë kufizime për shumën maksimale të shpenzimeve që mund të njihen për çdo udhëtim. Në çdo rast, duhet të mbahet në konsideratë dinjiteti i veçantë i funksionit, reputacioni dhe besimi i publikut në sistemin gjyqësor, si dhe statusi i funksionit të gjyqtarëve.

   13. Në rastet kur gjyqtari caktohet të ushtrojë funksionin në një degë të përhershme prezumohet që gjyqtari do të transferojë vendbanimin e tij në qytetin ku ndodhet dega me qëllim që të mundësohet ushtrimi në kohë i funksionit dhe të sigurohet prezenca e tij ose e saj në gjykatë. Për këtë shkak, si dhe duke marrë në konsideratë që shpenzimet që kryen magjistrati në këtë rast janë të ndryshme nga shpenzimet e përmendura më sipër, KLGJ duhet të përcaktojë rregulla të ndryshme për kompensimin e këtyre shpenzimeve. Në këtë rast, është e këshillueshme që KLGJ të caktojë rregulla për shpenzimet e transferimit, që përfshijnë çdo shpenzim që magjistrati kryen për transferimin e vendbanimit të tij nga selia kryesore e gjykatës në degën e saj, si dhe mbulimin e përkohshëm të shpenzimeve të strehimit deri sa magjistrati të ketë siguruar një banesë të përshtatshme për vete dhe për familjen e tij.

   14. Neni 12 i ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” (Ligji për Prokurorinë) parashikon që pranë degëve të gjykatave nuk ngrihen degë të përhershme ose të përkohshme të prokurorisë. Rrjedhimisht, prokuroria e shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm do të organizohet vetëm pranë selisë kryesore të gjykatës së shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm. Sidoqoftë, degët e gjykatave do të gjykojnë çështje penale që gjykohen nga një gjyqtar i vetëm, sipas parashikimeve të Kodit të Procedurës Penale. Në këtë mënyrë, prokurorët, për të marrë pjesë në gjykimin e veprave penale në kompetencën territoriale të degës së gjykatës, do t’i duhet të udhëtojë nga qyteti ku ndodhet selia kryesore e gjykatës dhe rrjedhimisht selia e prokurorisë, në qytetin ku ndodhet dega e gjykatës që ka kompetencën territoriale për ato vepra penale që gjykohen nga një gjyqtar i vetëm.

   15. Sa më sipër, Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), në zbatim të nenit 14 pika 3 të Ligjit për Statusin duhet të caktojë rregulla për kompensimin e shpenzimeve të prokurorëve që shkojnë me shërbim në qytetin ku ndodhet dega e gjykatës që ka kompetencën territoriale për të gjykuar çështjen. Si edhe në rastin e gjyqtarëve që transferohen në një degë të përkohshme të gjykatës në intervale të rregullta kohe, edhe për prokurorët, KLP, duke u bazuar në largësinë e degës së gjykatës nga selia e prokurorisë së rrethit, duhet të caktojë rregullat mbi përfitimin e dietës si dhe rastet kur mund të rimbursohen shpenzimet e fjetjes dhe shpenzimet e transportit, në rast se transporti nuk organizohet nga vetë prokuroria.

   16. Neni 14 pika 4 i Ligjit për Statusin i ka deleguar të drejtën KLP për të miratuar rregulla të hollësishme për kompensimin e punës jashtë orarit të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme të organizuar në raste të veçanta. Prokuroria e Posaçme, në përputhje me nenin 4 të ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” (Ligji për SPAK) ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në emër të shtetit para Gjykatës së Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Gjykatës së Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, dhe Gjykatës së Lartë, merr masa dhe mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve penale, si dhe kryen detyra të tjera të ngarkuara me ligj. Prokuroria e Posaçme e ka vendndodhjen në Tiranë dhe e ushtron juridiksionin e saj penal në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që Ligji për SPAK ka parashikuar që Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH), si strukturë e specializuar e Policisë Gjyqësore, që heton veprat penale në juridiksionin penal të Prokurorisë së Posaçme mund të krijojë zyra të përkohshme ose të përhershme jashtë Tiranës, për të përmbushur qëllimin e saj.

   17. Neni 11 pika 3 e Ligjit për SPAK parashikon që prokurorët e Prokurorisë së Posaçme kanë të drejtë të drejtojnë dhe kontrollojnë hetuesit dhe shërbimet e Policisë Gjyqësore të BKH-së. Në përmbushje të këtyre detyrave, prokurorët e Prokurorisë së Posaçme mund t’i duhet të udhëtojnë jashtë Tiranës si dhe të punojnë jashtë orarit në raste të veçanta. Për këto shkaqe, KLP, në zbatim të nenit 14 pika 3 të Ligjit për Statusin duhet të vendosë rregulla të veçanta për kompensimin e shpenzimeve të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme. Prokurorët, në funksion të drejtimit dhe kontrollit të hetuesve të BKH-së, mund të udhëtojnë në zyrat e përkohshme ose të përhershme të BKH-së të krijuara jashtë Tiranës.

   18. Gjithashtu, natyra e veçantë e punës, kompleksiteti i çështjeve dhe ngarkesa në ushtrimin e funksioneve mund t’i diktojë prokurorëve nevojën për të punuar edhe jashtë orarit zyrtar të punës, në ditën e pushimit javor si dhe në ditët e festave zyrtare. Neni 14 pika 4 i ka deleguar të drejtën KLP për të rregulluar kompensimin që mund të përfitojnë prokurorët e Prokurorisë së Posaçme kur punojnë në këto raste. Kështu, KLP duhet të caktojë shtesën në pagë që duhet të përfitojnë prokurorët ose pushimin e pagueshëm që mund të përfitojnë prokurorët. Gjithashtu, KLP duhet të vendosë rregulla mbi mënyrën e miratimit të punës jashtë orarit, si dhe organin përgjegjës që e miraton atë. Është e rëndësishme të vihet në dukje që masa e kompensimit të punës jashtë orarit në çdo rast nuk mund të jetë më e vogël se sa masa e caktuar nga Kodi i Punës.

   19. Neni 14 pika 4 i ka deleguar të drejtën KLP për të caktuar rregullat mbi kompensimin e punës jashtë orarit vetëm të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme. Megjithatë, për shkak të natyrës së punës dhe nevojës për kryerjen e veprimeve procedurale të posaçme, edhe prokurorët e tjerë mund të duhet të punojnë jashtë orarit zyrtar, në ditën e pushimit javor, si dhe në ditët e festave zyrtare. Pavarësisht kësaj, Ligji për Statusin nuk e autorizon KLP për të vendosur rregulla të veçanta për kompensimin e punës jashtë orarit të prokurorëve të zakonshëm. Sidoqoftë, në përputhje me nenin 4 të Kodit të Punës, i cili përcakton që dispozita të veçanta të këtij Kodi zbatohen edhe ndaj personave, punësimi i të cilëve rregullohet me ligj të veçantë, nëse ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje për probleme të lidhura me marrëdhëniet e punës, prokurorët e zakonshëm do të kenë të drejtën për të përfituar kompensimin e punës jashtë orarit në përputhje me rregullat e vendosura në Kodin e Punës, veçanërisht nenet 81, 87 dhe 91.

   20. Siç është përmendur më sipër, objekti i rregullimit të nenit 14 është edhe shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ose funksione të tjera të magjistratëve që janë të parashikuar në Ligjin për Statusin sipas skemës së shpërblimit të anëtarëve të organeve kolegjiale të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Në ndryshim nga përcaktimet e pikës 3 dhe 4 të nenit 14, të cilat kanë parashikuar Këshillat si organet përgjegjëse për rregullimin e detajuar të shpenzimeve dhe orëve shtesë, pika 5 e nenit 14 ka parashikuar Këshillin e Ministrave si organin përgjegjës që mund të parashikojë masën e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ky rregullim është në përputhje me nenin 4 të ligjit nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, i cili i njeh Këshillit të Ministrave të drejtën për të miratuar shpërblimin e anëtarëve të këshillave, të bordeve ose të komisioneve të institucioneve qendrore, kur legjislacioni përkatës parashikon krijimin e një këshilli ose të bordit drejtues me të drejtë pagese në këto institucione.

   21. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin nr. 418, datë 27.06.2013 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillave, Bordeve ose Komisioneve të Njësive të Qeverisjes Qendrore”, i ndryshuar, i cili garanton një pagesë për pjesëmarrje dhe kontribut për punonjësit e emëruar me kohë të pjesshme në përbërje të këshillave, bordeve apo komisioneve. Rrjedhimisht, Këshilli i Ministrave duhet të parashikojë në këtë vendim shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi duke caktuar veçanërisht masën e shpërblimit të Kryetarit dhe të anëtarëve, si dhe numrin maksimal të pagesave që mund të kryhen në një vit, pavarësisht numrit të mbledhjeve që kryhen.

   22. Në përputhje me nenin 14 pika 5, Këshilli i Ministrave duhet të garantojë një pagesë për pjesëmarrje dhe kontribut edhe për magjistratët, të cilët, në ushtrimin e funksioneve të tyre të tjera emërohen me kohë të pjesshme në përbërje të këshillave, bordeve apo komisioneve. Si shembull, Këshilli i Ministrave duhet të parashikojë masën e shpërblimit të Kryetarit dhe anëtarëve si dhe të numrit maksimal të pagesave që mund të kryhen në një vit për Këshillin e Gjykatës, i cili ngrihet dhe funksionon pranë çdo gjykate.

  • 23. Paga e kryetarit të gjykatës së shkallës së parë dhe e kryetarit të gjykatës së apelit caktoheshin në përputhje me nenin 26 dhe 27 të ligjit 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. Neni 26 përcaktonte që paga për funksion llogaritej si përqindje e pagës së gjyqtarit të lartë (60 për qind e kësaj page) dhe mbi pagën për funksion jepet një shtesë për drejtim në masën 10 për qind. Ndërkohë që paga për funksion e kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe e kryetarit të gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda është e barabartë me 60 për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Mbi këtë pagë, shtohej edhe paga për kushte të veçanta të punës (në masën 10 për qind) dhe paga për drejtimin e gjykatës (në masën 10 për qind).

   24. Sipas përcaktimeve të nenit 27 të Ligjit për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor, paga për funksion e kryetarit të gjykatës së apelit është e barabartë me 75 për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Mbi pagën për funksion jepet një shtesë për drejtim në masën 10 për qind. Ndërkohë që paga për funksion e kryetarit të Gjykatës së Apelit, Tiranë dhe e kryetarit të Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda është e barabartë me 75 për qind të pagës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Mbi pagën për funksion, për kushte të veçanta të punës, shtohet 10 për qind dhe për drejtimin e gjykatës shtohet 10 për qind.

   25. Shtesa për pozicione drejtuese në rastin e prokurorëve, në përputhje me nenin 52 të ligjit 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, është e barabartë me pagën dhe shtesën e vjetërsisë dhe të vështirësisë së gjyqtarit e të kryetarit të gjykatës, pranë së cilës funksionon prokuroria, ku ai është emëruar. Gjithashtu, prokurorët në strukturën e Prokurorisë së Përgjithshme që drejtojnë hallkat e prokurorisë përfitojnë një shtesë page në masën 5 për qind më e lartë se paga e prokurorëve të kësaj prokurorie.

   26. Lidhur me shpenzimet e magjistratëve në rastet e delegimit, me shpërblimin për orët e punës jashtë orarit apo me shpërblimin për pjesëmarrje në këshilla drejtues, përpara hyrjes në fuqi të Ligjit për Statusin, është proceduar sipas rregullave të miratuara nga Këshilli i Ministrave.

   27. Në pamje të parë duket sikur Ligji për Statusin nuk ka sjellë ndryshime mbi pagesën e magjistratëve në funksione drejtuese apo në rastet kur ata kryejnë funksione të tjera (delegim apo pjesëmarrje në këshilla drejtues). Megjithatë nuk duhet harruar që neni 14 kur rregullon pagesën e këtyre rasteve është një normë plotësuese e neneve 11 dhe 12, që përcaktojnë pagën bazë të magjistratit. Në kushtet kur kjo pagë bazë ka pësuar rritje thelbësore, atëherë nxirret përfundimi se edhe paga e funksioneve drejtuese, si dhe kompensimet apo shpërblimet e magjistratëve pësojnë një rritje të ndjeshme.

  • Neni 14 është një normë plotësuese e nenit 11. Rrjedhimisht, informacioni për legjislacionin ndërkombëtar i paraqitur për nenin 11 është i vlefshëm edhe në këtë rast.

 • Neni 14 është një normë plotësuese e nenit 11. Rrjedhimisht, informacioni për standardet ndërkombëtare i paraqitur për nenin 11 është i vlefshëm edhe në këtë rast.

 • Neni 14 është një normë plotësuese e nenit 11 dhe ndjek qëllime të përbashkëta edhe me nenin 13. Rrjedhimisht, informacioni për legjislacionin ndërkombëtar i paraqitur për nenin 11 dhe për nenin 13 është i vlefshëm edhe në këtë rast.

 • Neni 138 i Kushtetutës 

  Neni 11 dhe 12 i Ligjit për Statusin 

  Nenit 2 pika ç, neni 18 dhe 19 i ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

  Neni 12 i ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” 

  Neni 4 dhe 11 i ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” 

  Nenet 4, 81, 87 dhe 91 të Kodit të Punës 

  Neni 4 i ligjit nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve” 

  VKM nr. 418, datë 27.06.2013 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillave, Bordeve ose Komisioneve të Njësive të Qeverisjes Qendrore”, i ndryshuar

 • Vendim “Për rregullat e hollësishme për kompensimin e shpenzimeve të gjyqtarëve të deleguar për të ushtruar funksionin e tyre në një degë të gjykatës”, që duhet miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në pikën 3 të nenit 14. 

  Vendim “Për rregullat e hollësishme për kompensimin e shpenzimeve të prokurorëve”, që duhet miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë bazuar në pikën 3 të nenit 14. 

  Vendim “Për rregullat e hollësishme për kompensimin e punës jashtë orarit të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme të organizuar në raste të veçanta”, që duhet miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë bazuar në pikën 4 të nenit 14. 

  Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 418, datë 27.06.2013 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillave, Bordeve ose Komisioneve të Njësive të Qeverisjes Qendrore”, i ndryshuar

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Nenet 26 dhe 27 të Ligjit nr.  9877/2008 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 

  Neni 52 i Ligjit Nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Besmir Beja
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)