"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 148: Ekzekutimi i vendimit të formës së prerë

1Këshillat marrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e masave disiplinore dhe janë përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të të gjitha masave që vendosen në procedimin disiplinor.

2Këshillat sigurojnë zbatimin e masave disiplinore:

abrenda një muaji në rastin e vërejtjes konfidenciale, vërejtjes publike ose uljes së përkohshme të pagës;

bbrenda dy javëve në rastin e uljes në detyrë;

cbrenda një jave në rastin e pezullimit ose shkarkimit nga detyra.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment