"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 150: Regjistri disiplinor

1Këshilli mban një regjistër për çështjet disiplinore të filluara ndaj magjistratëve, si dhe vendimet e formës së prerë të marra në këto procedime.

2Këshilli mban të dhëna për të gjitha masat disiplinore në fuqi, përveç “vërejtjes konfidenciale”. Masat e tjera disiplinore shuhen dhe fshihen nga regjistri pas kalimit të afateve të mëposhtme nga data e hyrjes në fuqi të masës disiplinore:

ady vjet për “vërejtjen publike” dhe trajnimin si masë disiplinore plotësuese;

btre vjet për uljen e përkohshme të pagës, për rastet kur paga ulet deri në shumën e pagës mujore;

ckatër vjet për uljet e përkohshme të pagës më të larta se shuma e pagës mujore dhe uljen në detyrë;

çpesë vite për pezullimin si masë disiplinore.

3Masa disiplinore e shkarkimit nga detyra nuk shuhet dhe nuk fshihet nga regjistri.

Përmbajtja

   1. Kjo dispozitë, krahas dispozitave në kreun IV “Ekzekutimi dhe regjistrimi i masave disiplinore”, të pjesës V të këtij ligj, rregullon procedurat për krijimin dhe mbajtjen e regjistrit për çështjet disiplinore, nëfunksion të transparencës dhe kontrollit për miradministrimin dhe përgjegjshmërinë e drejtësisë.
   2. Regjistri për çështjet disiplinore shërben edhe si një instrument në funksion të institutit të shuarjes së masës disiplinore, duke inkurajuar sjelljen në përputhje me standardet etike dhe profesionale për magjistratin për të ruajtur integritetin e magjistratit. Dispozita synon tëpërcaktojë rregulla të qarta për shuarjen dhe fshirjen nga regjistri të masave disiplinore pas kalimit të afateve sipas specifikës së masës përkatëse.Nga ana tjetër, kjo dispozitë, në funksion të ruajtjes së besimit të publikut te drejtësia, përcakton se masa disiplinore e shkarkimit nuk shuhet dhe nuk fshihet nga regjistri.
   3. Regjistri për çështjet disiplinore (neni 150)si edhe publikimi i vendimeve për çështjet disiplinore dhe ekstrakteve të këtyre vendimeve, sipas nenit 149 të këtij ligji, shërbejnë gjithashtu si bazë të dhënash për kryerjen e analizave dhe të studimeve lidhur me zbatimin e ligjit në këtë fushë si edhe për hartimin e politikave për rritjen e efektivitetit në zbatimin dhe respektimin e standardeve etike/profesionale nga ana e magjistratëve.

    

  • 4. Kjo dispozitë, në tre pika/paragrafë, përcakton dhe rregullon përgjegjësinë e Këshillit për mbajtjen e regjistrit për çështjet disiplinore, përmbajtjen e këtij regjistri, të dhënat që mbahen nëregjistër dhe kriteret për shuarjen dhe fshirjen nga regjistri të masave disiplinore sipas afateve specifike për secilën masë.

   5. Nëpikën 1, së pari, përcaktohet detyrimi ndaj Këshillit për krijimin dhe mbajtjen e një regjistri për çështjet disiplinore. Në këtë regjistër shënohen/regjistrohen të dhënat për dy kategori: a) çështjet disiplinore të filluara ndaj magjistratëve; b) vendimet e formës së prerë të marra në këto procedime. Për kategorinë e parë, sipas nenit 138 të këtij ligji, regjistrimi i fillimit të procedimit disiplinor bëhet në momentin kur Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) fillon procedimin disiplinor duke paraqitur raportin e hetimit së bashku me dosjen hetimore në Këshill. Për kategorinë e dytëshënimi në regjistër bëhet pasi vendimi për masën disiplinore ka marrë formë të prerë, sipas kuptimit të dhënë në nenin 148 (shih komentet për këtë nen).

   6. Në pikën 2 përcaktohen të dhënat që mbahen në regjistër për të gjitha masat disiplinore, si dhe afatet për shuarjen dhe fshirjen e tyre nga regjistri pas kalimit të afateve të caktuara. Përjashtim bëhet për “vërejtjen konfidenciale”, për të cilën nuk mbahen të dhëna në regjistër. Ky përjashtim për këtë masë merr parasysh natyrën e saj dhe mënyrën se si ajo ekzekutohet. Ndërkohë që kjo masë përfshihet në dosjen personale të magjistratit dhe mbahet parasysh në rastin e kryerjes së shkeljeve tëngjashme disiplinore ose për vlerësimin etik dhe profesional(shih komentet për nenin 106).

   7. Paragrafi 2, fjalia 2, deklaron se masat disiplinore shuhen pas kalimit të një afati të caktuar. Ky është një standard/parim i përgjithshëm i zbatueshëm në të drejtën administrative dhe penale. Afatet për shuarjen e masave disiplinore janë të përshkallëzuara duke filluar nga masat më të lehta me një afat më të shkurtër tek ato më të rënda me afate mëtë gjata. Afati llogaritet nga momenti që masaka hyrë në fuqi. Pasi vërtetohet/konstatohet kalimi i afati bëhet fshirja në regjistër e masës. Përjashtim bën masa disiplinore e shkarkimit nga detyra sipas paragrafit 3,e cila nuk shuhet dhe nuk fshihet nga regjistri.

    

  • a) Regjistër për çështjet disiplinore

   8. Regjistri për çështjet disiplinore shërben si një instrument në funksion të miradministrimit të drejtësisë dhe transparencës. Nëpërmjet këtij instrumenti realizohet shuarja e masës disiplinore, duke inkurajuar sjelljen në përputhje me standardet etike dhe profesionale për magjistratin. Ai shërben gjithashtu si bazë të dhënash për kryerjen e analizave dhe studimeve lidhur me zbatimin e ligjit në këtë fushë si edhe për hartimin e politikave për rritjen e efektivitetit në zbatimin dhe respektimin e standardeve etike/profesionale nga ana e magjistratëve.

   9. Në regjistrin disiplinor, sipas pikës 1 të dispozitës, mbahen të dhëna për dy kategori: a) çështjet disiplinore të filluara ndaj magjistratëve; b) vendimet e formës së prerë të marra në këto procedime. Për kategorinë e parë, sipas nenit 138 të këtij ligji, regjistrimi i fillimit të procedimit disiplinor bëhet në momentin kur ILD-ja fillon procedimin disiplinor duke paraqitur raportin e hetimit së bashku me dosjen hetimore në Këshill. Për kategorinë e dytë shënimi në regjistër bëhet pasi vendimi për masën disiplinore ka marrë formë të prerë sipas kuptimit të dhënë në nenin 148 (shih komentet për këtë nen). Për “vërejtjen konfidenciale” nuk mbahen të dhëna nëregjistër sepse ajo është masë disiplinore jopublike, e njohur vetëm për magjistratin ndaj të cilit i jepet, e cila vërteton kryerjen e sjelljes së papërshtatshme të magjistratit (shih komentet për nenin 106 të këtij ligji).

   10. Regjistri disiplinor mbahet pranë Këshillit përkatës, në zbatim të detyrimeve qërrjedhin nga kjo dispozitë dhe ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ndryshuar me ligjin nr.47/2019, (ligji nr. 115/2016).

   11. Mbajtja e regjistrit për masat disiplinore është një detyrim i parashikuar edhe nga legjislacioni për administratën publike . Sipas këtij ligji, çdo institucion i administratës publike duhet të komunikojë pranë Departamentit të Administratës Publike çdo masë disiplinore të marrë ndaj një punonjësi brenda 10 ditëve ngamarrja e masës. Departamenti i Administratës Publike i regjistron të gjitha masat disiplinore në Regjistrin Kombëtar të Administratës Publike.

   12. Për tëdënuarit sipas legjislacionit penal, parashikohet mbajtja e regjistrit të gjendjes gjyqësore pranë Ministrisë së Drejtësisë . Në zyrën e regjistrit gjyqësor, depozitohen shkurtimet e vendimeve për personat e gjykuar penalisht. Gjykata e shkallës së parë dërgon në zyrën e regjistrit gjyqësor shkurtimin e vendimit të dënimit brenda 10 ditëve nga data që vendimi merr formë të prerë, kur ndaj tij nuk ushtrohet ankim dhe brenda 10 ditëve nga data e mbërritjes së akteve, kur ndaj vendimit është ushtruar ankim.

   b) Masat në fuqi, shuarja dhe fshirja e masave disiplinore nga regjistri (paragrafët 2 dhe 3)

   13. Sipas pikës 2 të dispozitës, në regjistrin disiplinor mbahen të dhëna për të gjitha masat disiplinore në fuqi, përveç “vërejtjes konfidenciale”. Masat disiplinore shuhen dhe fshihen nga regjistri pas kalimit të afateve përkatëse. Me “masa disiplinore në fuqi” do të kuptohen masat që janë vendosur me vendim të formës së prerë, kanë hyrë në fuqi dhe nuk janë shuar dhe fshirë për shkak të kalimit të afateve përkatëse.

   14. “Shuarja e dënimit”është një parim i përgjithshëm që gjen zbatim në lidhje me sanksionet/dënimet administrative dhe penale. Sipas këtij parimi, “shuarja e dënimit”, në kuptimin ligjor, e bën nulvendimin për dënimin, sikur nuk ka ndodhur . Ky parim është i lidhur me parimin e “rehabilitimit”. Bëhet përjashtim këtu për masën disiplinore të shkarkimit nga detyra, e cila nuk shuhet dhe nuk fshihet nga regjistri (paragrafi 3). Përjashtimi për këtë masë është i justifikuar nga detyrimet që imponon ruajtja e besimit nëintegritetin që duhet të gëzojë magjistrati në ushtrimin e detyrës, në pavarësinë dhe paanshmërinë e tij.

   15. Sipas ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,masat disiplinore shuhen, për shkak të ligjit, pas kalimit të afateve përkatëse. Deklarimi i shuarjes bëhet kryesisht apo me kërkesë, me vendim të njësisë së burimeve njerëzore të institucionit, ku nëpunësi është i punësuar, apo të Departamentit tëAdministratës Publike, në rastin e anëtarëve të nivelit drejtues. Masa fshihet nga dosja e personelit dhe regjistri përkatës .

   16. Në Kodin Penal (KP) , në nenet 69-72, parashikohen parimet për shuarjen e ndjekjes penale, të dënimeve dhe mosekzekutimi i tyre.

   17. Fshirja nga regjistri e masës nënkupton një veprim, që duhet të rezultojë në mosmbajtjen e asnjë shënimi/të dhëne për masë përkatëse në regjistër .

   c) Afatet për shuarjen dhe fshirjen e masave disiplinore nga regjistri

   18. Në pikën 2, fjalia 2, të dispozitës përcaktohen afate specifike për shuarjen dhe fshirjen nga regjistri të masave disiplinore. Përcaktimi i afateve mban parasysh natyrën dhe shkallën e rëndësisë/rëndesës së masës disiplinore. Për masat më të lehta parashikohet një kohë më e shkurtër në raport me ato më të rënda. Afatet pas kalimit tëtë cilëve shuhen masat disiplinore fillojnë nga momenti që vendimi i Këshillit për masën disiplinore, siç trajtohet në komentet për nenin 148 të këtij ligji (shih komentet për këtë nen), ka hyrë në fuqi.

   19. Në shkronjën “a” të pikës 2, të kësaj dispozite, përcaktohet afati dy vjet, për masën: “vërejtje publike” dhe “trajnimin” si masë disiplinore plotësuese. Vërejtja publike sipas nenit 107 të këtij ligji, në dallim nga “vërejtja konfidenciale”, është një formë e masave disiplinore publike që deklaron publikisht kryerjen e sjelljes së papërshtatshme të magjistratit dhe përfshihet në dosjen personale të magjistratit (shih komentet për nenin 107 të këtij ligji). “Trajnimi” si masë disiplinore plotësuese parashikohet nga neni 113 i këtij ligji (shih komentet për këtë nen).

   20. Në shkronjën “b” të pikës 2,fjalia 2, të kësaj dispozite, përcaktohet afati tre vjet për masën e “uljes së përkohshme të pagës”, për rastet kur paga ulet deri në shumën e pagës mujore. “Ulja e përkohshme e pagës”, sipas kuptimit të nenit 108 (shih komentet për këtë nen), zbatohet sipas rregullave administrative dhe financiare.

   21. Në shkronjën “c” të pikës 2, fjalia 2,të kësaj dispozite, përcaktohet afati 4 vjet, për masat e “uljes së përkohshme të pagës” më të larta se shuma e pagës mujore dhe të “uljes në detyrë”. “Ulja në detyrë”, sipas kuptimit të nenit 109 të këtij ligji (shih komentet për këtë nen) është ulja në detyrë e magjistratit nga një gjykatë më e lartë në një gjykatë më të ulët ose nga një pozicion në gjykatën e posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar ose në Prokurorinë e Posaçme në një gjykatë të juridiksionit të përgjithshëm ose në një prokurori tjetër.

   22. Në shkronjën “ç” të pikës 2, fjalia 2,të kësaj dispozite, përcaktohet afati 5 vjet për masën e “pezullimit”. “Pezullimi” nga detyra e magjistratit jepet për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet, gjatë të cilës ai paguhet me pagën minimale (shih komentet për nenin 110 të këtij ligji).

   23. Afatet “dy vjet”, “tre vjet”, “katër vjet” dhe “5 vjet” të përcaktuara në pikën 2 të kësaj dispozite i referohen kuptimit të kohës sipas periudhës kalendarike nga momenti i hyrjes në fuqi tëmasëskonkrete.

  • 24. Për kontekstin historik referojuni komentit për nenin 149 të Ligjit për Statusin.

   1. Për legjislacionin ndërkombëtar referojuni komentit për nenin 149 të Ligjit për Statusin.
 • Shih standardet dhe referencat te komentet për nenin 138.

 • - Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Qershor 2015, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf.

  - Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/relacioni-1.pdf .

   

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Kushtetuta:

  - Neni 147/1 i Kushtetutës.

  - Neni 149/1 i Kushtetutës.

  - Nenet 147/a, pika 1, shkronjat “b” dhe “ç”, 149/a, pika 1, shkronjat “b” dhe “ç” të Kushtetutës.

  Ligji

  - Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale

  - Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSH”, nenet 100-147.

  - Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ndryshuar me ligjin nr.47/2019, nenet 100 dhe 192, nenet 83/1 dhe 182/1, nenet 97 dhe 189.

  - Ligji nr.9131, datë 9.8.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, neni 20; Ligji nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, neni 61.

  - Ligji nr.44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, nenet 104, 167.
  Ligji nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, neni 61

  - Ligji nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, neni 72, pika 6.

   

Sokol Berberi
Sokol Berberi