"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 156: Kufijtë e kohëzgjatjes së pezullimit

1Pezullimi mbi bazë diskrecioni, sipas nenit 152, të këtij ligji, urdhërohet për një periudhë të caktuar kohe dhe nuk mund të vazhdojë pas:

apërfundimit të procedimit përkatës disiplinor ose penal që ka qenë shkak për pezullimin;

briaftësimit fizik ose mendor të magjistratit.

2Këshilli mund të rishikojë pezullimin mbi bazë diskrecioni, të parashikuar në nenin 152, të këtij ligji, dhe vendos sipas rastit:

ata ndryshojë kohëzgjatjen e pezullimit;

bta revokojë pezullimin;

ctë lërë në fuqi pezullimin.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment