"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 170: "Dispozitat kalimtare në lidhje me fazën e rekrutimit të kandidatëve magjistratë "

1Parashikimet e pjesës III, kreu I, të këtij ligji, do të zbatohen për procesin e pranimit për vitin akademik që fillon jo më vonë se 8 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

2Kriteri për kalimin e provimit të shtetit do të zbatohet për magjistratët kandidatë, të cilët kandidojnë për pranim në Shkollën e Magjistraturës, pas hyrjes në fuqi të ligjit që rregullon kriteret dhe procedurat e provimit të shtetit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment