"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 63: Mbarimi i mandatit të kryetarit

1Mandati i kryetarit është trevjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë, me përjashtim të rasteve kur në ligj parashikohet ndryshe.

2Mandati i kryetarit mbaron menjëherë me mbarimin e periudhës për të cilën është caktuar.

3Raste të tjera të mbarimit të mandatit të kryetarit janë:

akur mbaron statusi si magjistrat, për arsyet e listuara në nenin 64 të këtij ligji;

bkur kandidon për pozicionin e anëtarit të Këshillit.

4Mbarimi i mandatit deklarohet me vendim të Këshillit përkatës.

5Në fund të mandatit si kryetar, ai ka të drejtë të vazhdojë të ushtrojë pozicionin si magjistrat në gjykatën ose prokurorinë përkatëse.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment