"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 66: Pazgjedhshmëria dhe papajtueshmëria

1Statusi i magjistratit mbaron në ditën kur autoriteti kompetent përcakton me vendim shkaqet e pazgjedhshmërisë si vijon:

akur magjistrati nuk plotëson kriteret e përcaktuara, sipas nenit 28 të këtij ligji;

bkur vendimi i emërimit është i pavlefshëm dhe nuk sjell asnjë pasojë juridike, si dhe konsiderohet se nuk ekziston.

2Statusi i magjistratit mbaron kur Këshilli vendos që ai nuk përmbush kushtet e papajtueshmërisë, në përputhje me parashikimet e nenit 6 të këtij ligji.

3Organi përgjegjës, kryetari dhe magjistrati njoftojnë menjëherë në mënyrë të pavarur Këshillin, për shkaqet e pazgjedhshmërisë ose papajtueshmërisë që sjellin mbarimin e statusit të magjistratit. Në këto raste, magjistrati ndalon së ushtruari funksionin si magjistrat.

4Këshill deklaron me vendim mbarimin e statusit të magjistratit, jo më vonë se 2 javë nga marrja e njoftimit për shkakun e pazgjedhshmërisë ose papajtueshmërisë.

5Vendimi përcakton datën e mbarimit të statusit të magjistratit, sipas parashikimit të pikës 1 ose 2 të këtij neni.

6Çdo veprim i kryer nga magjistrati pas kësaj date është i pavlefshëm dhe konsiderohet që nuk sjell asnjë pasojë juridike, si dhe konsiderohet se nuk ekziston.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment