"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 68: Qëllimi i vlerësimit të magjistratit

1Qëllimi i vlerësimit etik dhe profesional të magjistratit është:

atë përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme etikën dhe aftësitë profesionale të magjistratëve;

btë vendosë standarde të qëndrueshme për cilësinë dhe sasinë e veprimtarisë së magjistratëve;

ctë informojë vendimet e Këshillave në lidhje me vendimet e statusit të magjistratit, në funksion të zhvillimit të karrierës bazuar mbi meritë;

çtë informojë Këshillat dhe Shkollën e Magjistraturës në lidhje me nevojat për trajnim të magjistratëve dhe për të lehtësuar planifikimin e trajnimit të tyre;

dtë identifikojë magjistratët që mund të kenë aftësi të veçanta profesionale për sistemin e drejtësisë;

dhtë kontribuojë në përmirësimin e strukturës organizative të gjykatave dhe prokurorive, si dhe të kushteve të punës të magjistratëve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment