"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 80: Aftësitë drejtuese dhe organizative

1Me anë të kriterit të aftësive drejtuese dhe organizative vlerësohen aftësitë e kryetarit për organizimin e qartë të veprimtarive administrative, si gjyqtar dhe prokuror, nëpërmjet dhënies së vendimeve dhe urdhrave për të siguruar respektimin e afateve dhe përdorimin sa më të mirë të burimeve të disponueshme, si dhe aksesin dhe transparencën në gjykatë.

2Në rastin e kryetarit të gjykatës, kriteri i aftësive drejtuese dhe organizative matet duke u bazuar në treguesit që kanë lidhje me:

amirorganizimin e gjykatës në dhoma ose seksione;

bndarjen e trupave gjykues;

cplanifikimin e gjyqtarëve për ҫështje të natyrës urgjente;

çndarjen e ҫështjeve me short;

dzëvendësimin në kohë të gjyqtarëve që kanë pengesa në gjykim;

dhzhvillimin e mbledhjeve tematike;

eplanifikimin dhe përdorimin efikas të fondeve publike, sipas nevojave të gjykatës;

ëmbikëqyrjen, me qëllim përmirësimin e informacionit në faqen zyrtare të gjykatës;

fmbikëqyrjen, për krijimin e ambienteve të përshtatshme në gjykatë, në përputhje me nevojat e palëve e të publikut, përfshirë edhe shenjat orientuese në gjykatë;

gorganizimin e trajnimeve për gjyqtarët ose punonjësit e gjykatës.

3Në rastin e kryetarit të prokurorisë, kriteri i aftësive drejtuese dhe organizative matet duke u bazuar në treguesit që kanë lidhje me:

amirorganizimin e prokurorisë në seksione;

bplanifikimin e prokurorëve për çështje të natyrës urgjente;

czëvendësimin në kohë të prokurorëve që kanë pengesa në proces;

çzhvillimin e mbledhjeve tematike për prokurorët;

dplanifikimin dhe përdorimin efikas të fondeve publike, sipas nevojave të prokurorisë;

dhmbikëqyrjen, për efekt të përmirësimit të informacionit në faqen zyrtare të prokurorisë;

embikëqyrjen, për krijimin e ambienteve të përshtatshme në prokurori, në përputhje me nevojat e palëve e të publikut;

ëorganizimin e trajnimeve për prokurorët dhe punonjësit e prokurorisë.

4Përfshirja e kryetarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë ose në trajnime profesionale për drejtimin dhe organizimin e gjykatës ose të prokurorisë vlerësohet me përparësi në matjen e këtij kriteri.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment