"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 88: Dërgimi i akteve të vlerësimit nga kryetari

1Kryetari i dërgon Këshillit aktet e vlerësimit të magjistratit, brenda dy muajve nga data e njoftimit, sipas nenit 85 të këtij ligji.

2Aktet e vlerësimit përfshijnë:

avlerësimin e kryer nga magjistrati, dy vendime gjyqësore ose dy akte të hartuara prej prokurorit, të përzgjedhura prej tij për çdo vit, si dhe çdo e dhënë tjetër e paraqitur nga magjistrati;

bmendimin e kryetarit;

ckundërshtimet e mundshme të magjistratit ndaj mendimit të kryetarit dhe procesverbalin e dëgjesës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment