"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 89: PĆ«rgatitja e dokumentacionit

1Këshilli miraton kriteret për caktimin e relatorit për çdo vlerësim, të zgjedhur në radhët e anëtarëve të Këshillit.

2Këshilli mbështetet nga administrata e tij në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm lidhur me periudhën e vlerësimit. Administrata e Këshillit përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve te relatori dhe kryen vetëm ato detyra që kërkohen për vlerësimin që kryhet nën drejtimin relatorit.

3Magjistrati njoftohet me shkrim për relatorin dhe nëpunësin përgjegjës, të caktuar për vlerësimin e tij.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment