"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 99: Raporti periodik për sistemin e vlerësimit

1Çdo 3 vjet, Këshillat publikojnë një raport periodik për sistemin e vlerësimit, në të cilin pasqyrohet të paktën ky informacion:

apërshkrim i përgjithshëm i vlerësimeve të kryera gjatë periudhës që mbulon ky raport;

banaliza e përfundimeve të vlerësimit, duke identifikuar dobësitë dhe përparësitë e trupës së magjistratëve dhe të sistemit gjyqësor ose prokurorisë;

canaliza e efikasitetit të rekomandimeve të miratuara në periudhën raportuese pararendëse;

çrekomandimet për masat që duhen marrë për të kapërcyer dobësitë e identifikuara.

2Raporti periodik publikohet deri në fund të muajit mars të vitit që vjen pas periudhës që mbulohet nga ky raport.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment