"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 106: Vërejtje konfidenciale

1. Vërejtja konfidenciale është masë disiplinore jopublike, e njohur vetëm për magjistratin ndaj të cilit i jepet, e cila vërteton kryerjen e sjelljes së papërshtatshme të magjistratit.

2. Vërejtja konfidenciale përfshihet në dosjen personale të magjistratit dhe mbahet parasysh në rastin e kryerjes së shkeljeve të ngjashme disiplinore ose për vlerësimin etik dhe profesional.

3. Vërejtja konfidenciale jepet për shkelje të lehta, në të cilat publiku nuk është përfshirë ose nuk është vënë në dijeni të shkeljes.

Përmbajtja

   1. Neni 106 përcakton përmbajtjen e një prej masave disiplinore që jepet ndaj magjistratit – “vërejtjen konfidenciale” në përfundim të procedimit disiplinor dhe vjen në zbatim të neneve 140 pika 1 dhe 148/d pika 1 të Kushtetutës. Sipas këtyre normave kushtetuese, gjyqtari/prokurori mban përgjegjësi disiplinore sipas ligjit. Vërejtja konfidenciale listohet në nenin 105 pika 1 shkronja ‘a’ e Ligjit për Statusin si një prej llojeve të masave disiplinore dhe qëllimi i nenit 108 është të përcaktojë përmbajtjen e saj.

    

   1. Neni 106 në përmbajtjen e tij siguron zbatimin e parimit të ligjshmërisë në procedimin disiplinor, në aspektin e mosdënimit pa ligj [paragrafi 11 i komenteve të nenit 100], i cili kërkon që masa disiplinore të përcaktohet nga ligji. Nga ana tjetër, norma synon të ofrojë edhe disa rregulla procedurale për sjelljen e Këshillit në caktimin e kësaj mase.
   1. Neni 106 bën pjesë tek Dispozitat e Përgjithshme të Pjesës V për Përgjegjësinë Disiplinore, Civile dhe Penale të magjistratit. Ajo është renditur menjëherë mbas nenit 105, që liston të gjitha llojet e masave disiplinore. Nisur nga rendi ngjitës i kësaj liste, nga masa më e lehtë tek më e rënda, masat disiplinore janë vendosur nga pikëpamja sistematike në dispozita të ndara në ligj, që ndjekin të njëjtin rend ngjitës për nga ashpërsia. Meqë “vërejtja konfidenciale” është masa më e lehtë disiplinore, atëherë ajo është pozicionuar në nenin 106.

    

   1. Struktura e vetë nenit 6 është e thjeshtë, e ndarë në tre paragrafë. Në tekstin e saj, ajo mbulon dy çështje kryesore. Në pikat 1 dhe 3, përshkruhet përmbajtja e masës “vërejtje konfidenciale” dhe jepen linja orientuese për Këshillin se kur duhet caktuar kjo lloj mase. Ndërsa, në pikën 2 përcaktohen efektet e kësaj mase, duke treguar edhe mënyrën se si duhet të sillet Këshilli në këto raste.
   1. Lidhur me subjektet, neni 106 i kundrejtohet Këshillave, që në përfundim të procedimit disiplinor të japin këtë lloj sanksioni, nëse përmbushen kushtet dhe kriteret e caktuar anga ligji. Megjithatë, kjo normë është e zbatueshme në radhë të parë nga ILD, i cili në raportin përfundimtar të hetimit disiplinor që propozon fillimin e procedimit disiplinor është i detyruar të propozojë caktimin e masës disiplinore (neni 133 pika 3 shkronja ‘e’ e Ligjit për Statusin) dhe në vijim, në seancën dëgjimore disiplinore është i detyruar të propozojë masën disiplinore që duhet të merret ndaj magjistratit (neni 142 pika 3 shkronja ‘a’ e Ligjit për Statusin). Nga ana tjetër, edhe vetë magjistrati, në zbatim të të drejtës për t’u mbrojtur përgjatë procedimit disiplinor, i referohet kësaj dispozite për të prapësuar mbi rregullshmërinë e procesit që zhvillohet ndaj tij (nenet 129 dhe 141 të Ligjit për Statusin). Së fundmi, ILD dhe magjistrati mund t’i referohen së bashku kësaj norme nëse dakordësojnë marrëveshjen e përbashkët të pranimit, e cila në instancë të fundit pranohet me vendim të arsyetuar të Këshillit (neni 135 i Ligjit për Statusin),

    

   1. “Vërejtja konfidenciale” është masa më e lehtë disiplinore, në grupin e masave kryesore. Ajo ka për qëllim thelbësor të tërheqë vëmendjen e magjistratit për shkak të shkeljes disipinore që ai ka kryer, në interes të administrimit dhe funksionimit të pushtetit gjyqësor për dhënien e drejtësisë, me besimin se ky akt formal i thjeshtë do ta nxisë magjistratin të marrë masa për mospërsëritjen e shkeljeve të tilla dhe për t’u përmirësuar. “Vërejtja konfidenciale” përkufizohet nga neni 106 si një masë disiplinore, që vërteton kryerjen e sjelljes së papërshtatshme të magjistratit dhe që jepet për shkelje të lehta, për të cilat publiku nuk ka dijeni.

    

   1. Ve?antia e kësaj mase është tek natyra jopublike e saj, që nënkupton se për dhënien e saj është në dijeni vetëm magjistrati ndaj të cilit jepet. Për shkak të kësaj ve?antie, Këshilli duhet të shqyrtojë me kujdes rastin për të proceduar edhe me kufizimin e publicitetit të seancës dëgjimore në procedimin disiplinor sipas nenit 142 pika 2 shkronja b) të Ligjit për Statusin. Po ashtu Këshilli në botimin e ekstrakteve sipas nenit 149, për këto lloj masash disiplinore duhet të tregojë kujdes të dyfishtë për të shmangur identifikimin edhe të tërthortë të magjistratit, që ka marrë këtë lloj mase.

    

   1. Në pikën 3 të nenit 106 parashikohen kushtet për dhënien e kësaj mase, të cilat janë dy: (i) shkelja disiplinore të jetë e lehtë; dhe (ii) shkelja disiplinore të mos jetë bërë publike. Të dyja kushtet janë kumulative dhe duhet të verifikohen së bashku në momentin që Këshilli vendos për dhënien e masës disiplinore ndaj magjistratit.

    

   1. Lidhur me rëndësinë e shkeljes, Ligji për Statusin nuk tregon në mënyrë të drejtpërdrejtë se cilat janë shkeljet e lehta, që do të thotë se janë Këshillat ata që do të konkludojnë nëse një shkelje disiplinore është e lehtë. Ligji për Statusin, as në formën e vet fillestare[1], nuk i gruponte shkeljet në të lehta, të rënda dhe shumë të rënda, duke u larguar nga teknika që përdorte ligji nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSH” për shkeljet e gjyqtarëve[2]. Ndërsa ligji nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë” nuk bënte një grupim të tillë të shkeljeve disiplinore të prokurorëve. Duke u kthyer tek Ligji për Statusin, konstatohet se në brendësi të neneve 106-111 të këtij ligji, që japin përshkrimin e masave disiplinore, përdoren konceptet e shkeljes së lehtë, të rëndë dhe shumë të rëndë. Ndërsa nenet 140 pika 2 shkronja ‘a’ dhe 148/d pika 2 shkronja ‘a’ të Kushtetutës përdorin vetëm konceptin e shkeljeve shumë të rënda, si shkak për shkarkimin e magjistratit nga detyra. Kjo tregon se në analizë të fundit përcaktimi i shkallës së shkeljes është detyrë e Këshillit, që për të nxjerrë këtë vlerësim, zbaton nenin 115 të Ligjit për Statusin. Në paragrafin 1 të nenit 115 renditen kriteret që përcaktojnë rëndësinë e shkeljes disiplinore dhe llojin e masës disiplinore: a) lloji dhe rrethanat e shkeljes; b) shkalla e fajësisë dhe motivit; c) pasojat e shkeljes; ?) të dhënat profesionale, të ?ështjeve disiplinore dhe të dhëna kriminale të magjistratit; d) masën e ndonjë rreziku të shkaktuar nga shkelja disiplinore; dh) ?do rrethanë e rëndësishme që ka lidhje me shkeljen; e) rrethana të lidhura me gjendjen shëndetësore të magjistratit; ë) sjelljen e magjistratit pas kryerjes së shkeljes dhe pas fillimit të hetimit; f) sjelljen e magjistratit gjatë procedimit disiplinor dhe qëndrimin që mban ndaj tij; g) ?do ?ështje tjetër që Këshilli e konsideron të rëndësishme. Për më shumë informacion për këto kritere, referohuni tek komentet e nenit 115.

    

   1. Sa i takon kushtit të dytë për dhënien e “vërejtjes konfidenciale”, neni 106 në pikën 3 përcakton se shkelja disiplinore, duhet të jetë e tillë, që publiku nuk është përfshirë ose nuk është vënë në dijeni të shkeljes. Hipoteza “publiku nuk është përfshirë” ka synuar të mbulojë rastet kur shkelja disiplinore ka patur jehonë të gjerë në publik, që ka ngritur shqetësime dhe diskutime në publikun e gjerë. Ndërsa hipoteza “publiku nuk është vënë në dijeni të shkeljes” përjashton rastin kur shkelja disiplinore e magjistratit nga pikëpamja e faktit është njoftuar publikisht për ?farëdolloj qëllimi. Në ?do rast, duhet mbajtur parasysh se mospërfshirja apo padijenia e publikut për shkeljen duhet të verifikohet se kanë ndodhur që nga koha e kryerjes së shkeljes prej magjistratit gjer në dhënien e vendimit nga Këshilli. Është e vërtetë që kalimi i një kohe të gjatë zbeh interesin e publikut dhe ul vëmëndjen e tij, duke i humbur aktualitetin ?ështjes. Mirëpo, rregullat e reja të Ligjit për Statusin kanë synuar të përshpejtojnë procesin disiplinor në ?do fazë, që nga hetimi i ?ështjes gjer në dhënien e vendimit të Këshillit.

    

   1. “Vërejtja konfidenciale” ndryshon nga masat e tjera disiplinore tek efektet që sjell në karrierën e magjistratit. Si rregull, masa disiplinore kufizon ngritjen në detyrë të magjistratit, si dhe jep efekte në rezultatin e vlerësimit të veprimtarisë profesionale dhe etike të magjistratit [paragrafi 6 i komenteve të nenit 105]. Në rastin e vërejtjes konfidenciale, efektet janë të ndryshme, ku diferenca kryesore me masat e tjera disiplinore është se dhënia e kësaj mase nuk pengon ngritjen në detyrë të magjistratit sipas Ligjit për Statusin dhe as emërimin e tij në funksione të larta të sistemit të drejtësisë sipas Ligjit për Qeverisjen. Kjo është arsyeja që kjo masë përfshihet vetëm në dosjen personale të magjistratit të krijuar sipas nenit 38 të Ligjit për Statusin dhe nuk shënohet në Regjistrin Disiplinor që mban Këshilli sipas nenit 150 të Ligjit për Statusin. Kjo është edhe arsyeja që Ligji për Statusin në nenin 150 pika 2 e ka përjashtuar shprehimisht “vërejtjen konfidenciale” nga regjimi i shuarjes dhe fshirjes nga Regjistri Disiplinor për shkak të kalimit të kohës. Kjo karakteristikë e “vërejtjes konfidenciale” nuk nënkupton që kjo lloj mase nuk jep efekt në vlerësimin e magjistratit. Jo vetëm që neni 106 pika 2 e përcakton shprehimisht një efekt të tillë, por edhe neni 77 shkronja ë) e Ligjit për Statusin tregon se vendimi përfundimtar për masën disiplinor përbën një prej burimeve të vlerësimit të magjistratit, pavarësisht nëse masa është shuar ose jo – pra fakti i shuarjes nuk ka asnjë rëndësi në drejtim të vlerësimit profesional dhe etik të magjistratit.

    

   1. “Vërejtja konfidenciale” përbën masën kryesore disiplinore më të lehtë për magjistratin. Ky konkluzion nxirret nga disa tregues, si? janë: (a) i përgjigjet një shkelje të lehtë disiplinore; (b) nuk ka përmbajtje për ekzekutim të ndonjë penaliteti ndaj magjistratit; dhe (c) mungesa e efektit pengues në karrierën e magjistratit.

    

   1. Rëndësia e masave disiplinore dhe efektet që ato japin tek karriera e magjistratit është pohuar edhe nga Gjykata Kushtetuese, e cila me vendimin nr. 34, datë 10.04.2017 ka shfuqizuar nenet 101-104 të Ligjit për Statusin, me argumentin se formulimi i tyre nuk plotëson kërkesën kushtetuese për qartësi, qëndrueshmëri, besueshmëri dhe efektivitet. Në paragrafin 74 të këtij vendimi, Gjykata Kushtetuese shprehet “veçanërisht për shkak të rëndësisë që kanë për magjistratin pasojat që sjell shkelja disiplinore (nga vërejtje konfidenciale, publike, ulje e përkohshme e pagës, ulje në detyrë, pezullim nga 3 muaj në 2 vjet, si dhe shkarkim), Gjykata vlerëson se terminologjia e përdorur dhe teknika legjislative e hartimit të tyre, ngre dyshime serioze mbi kuptueshmërinë e ndryshme të tyre, çka mund të rezultojë ne pasoja negative serioze për statusin e magjistratit dhe përfitimet që lidhen me të”.

    

   [1] Këtu duhet mbajtur në konsideratë se lista e shkeljeve disiplinore e përcaktuar nga nenet 101-104 të Ligjit për Statusin u shfuqizua nga Gjykata Kushtetuese.

   [2] Neni 32 i këtij ligji, kur përcaktonte listën e shkeljeve, njëherazi i gruponte ato në të lehta, të rënda dhe shumë të rënda.

   1. Në Shqipëri, përpara miratimit të Ligjit për Statusin, masat disiplinore të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të shkallës së parë dhe të apelit përcaktoheshin nga ligjet nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSh”, i ndryshuar dhe nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në RSh”, i ndryshuar. Në këto ligje përcaktohej lista e masave disiplinore dhe “vërejtja konfidenciale” nuk ishte pjesë e kësaj liste. Gama e masave disiplinore konsiderohej të ishte e ngushtë dhe që vinte në vështirësi organin disiplinor për të identifikuar një masë të përshtatshme në raport me natyrën e shkeljes dhe treguesit e përgjithshëm të veprimtarisë gjyqësore dhe etike të magjistratit, që kishte kryer shkelje. Situata dhe problematika e llojit të masave disiplinore u përshkrua në Analizën e Sistemit të Drejtësisë[1], në relacionin shpjegues të Ligjit për Statusin[2] dhe gjatë shqyrtimit dhe miratimit të projektligjit nga Komisioni i Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë[3]. Për më shumë informacion, referohu tek paragrafët 20 – 21 të komenteve të nenit 105.

    

   1. Situata e gjyqtarëve, përpara Reformës në Drejtësi të vitit 2016, ka patur një ve?anti. Veprimtaria e Inspektoratit të KLD-së, që hetonte shkeljet disiplinore të gjyqtarëve rregullohej në detaje me Rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të KLD-së”, e miratuar me vendimin nr. 195/2/a, datë 05.07.2006 të KLD-së. Kjo Rregullore në pikën 2 të nenit 34 “Nismat që mund të rrjedhin nga rezultatet e verifikimit” parashikohente se “Nëse çmohet se rasti i verifikuar është i pamjaftueshëm apo ajo shkelje e konstatuar nuk është thelbësisht e tillë që mund të iniciohet përshtatshëm një procedim disiplinor, gjyqtarit konkret i tërhiqet vëmendja me shkrim, duke u bërë ajo pjesë përbërëse e dosjes së vlerësimit dhe e përdorshme vetëm në rastin e vlerësimit profesional dhe etik të tij”. Akti i tërheqjes së vëmendjes i përcillej gjyqtarit nëpërmjet Zëvendëskryetarit të KLD-së. Inspektorati procedoi me një numër të konsiderueshëm aktesh të tilla në vitet 2013-2015, të cilat shkaktuan reagim në radhët e gjyqtarëve. Shqetësimi i tyre ishte se ky lloj akti përbënte një masë disiplinore, që nuk vinte si rrjedhojë e procesit të përcaktuar nga ligji për procedimin disiplinor dhe për më tepër, nuk jepej nga organi i caktuar me Kushtetutë dhe me ligj për dhënien e masave disiplinore – Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Gjithashtu, shfaqej shqetësimi edhe për emërtimin e kësaj nisme “tërheqje vëmendje”, që konsiderohej se kishte ngjyra fyese për dinjitetin e gjyqtarit. Në mars të vitit 2016, Unioni i Gjyqtarëve paraqiti kërkesë me shkrim drejtuar KLD-së, ku evidentonte shqetësimin e gjyqtarëve. Kjo kërkesë u shqyrtua nga KLD, e cila me vendimin nr. 48, datë 25.04.2016 vendosi shfuqizimin e nenit 34 pika 2 të Rregullores së Inspektoratit.

    

   1. Si përfundim, mund të thuhet se me Ligjin për Statusin është shtuar një masë e re disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët – ajo e vërejtjes konfidenciale. Pa dyshim që kjo risi ndikon në masën e vlerësimit të Këshillave (që përfshin të gjitha ?ështjet që lidhen me rrethanat lehtësuese apo rënduese), të cilët kanë mundësi më të gjera zgjedhjeje në llojin e sanksionit disiplinor, duke zbatuar më mirë parimin e proporcionalitetit. Nga ana tjetër, edhe për magjistratin që kryen një shkelje të lehtë disiplinore, ofrohet një masë disiplinore me pasoja të lehta, që nuk pengon ngritjen e tij në detyrë.

    

   [1] Shih Analizën e Sistemit të Drejtësisë, Qershor 2015, në

   http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf vizituar për herë të fundit më 20.01.2016, faqe 73.

   [2] Shih faqet 7, 8 dhe 13 të këtij relacioni në https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/07/Relacioni-1.pdf, vizituar për herë të fundit më 09.02.2018.

   [3] Shih faqen 20 të procesverbalit datë 24.06.2016 të Komisionit

   http://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf, vizituar për herë të fundit më 20.01.2018.

   1. Dokumentet bazë ndërkombëtare të përdorura për konceptimin dhe përfshirjen e parimeve në këtë ligj, siç citohet edhe në relacionin shpjegues, janë Raporti i ENCJ “Standardet Minimale Gjyqësore V, Procedimet disiplinore dhe përgjegjësia e gjyqtarëve”, dhe Opinionin nr. 3(2002) i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropianë, mbi rregullat dhe parimet që normojnë sjelljen profesionale të gjyqtarëve, në veçanti etikën, paanshmërinë dhe papajtueshmërinë me detyrën. Kështu, KKGjE konfirmon nevojën që secili juridiksion të identifikojë sanksionet e lejuara sipas sistemit të tij disiplinor dhe që këto sanskione të jenë, si në parim, ashtu edhe në zbatim, proporcionale. Megjithatë, KKGjE nuk çmon se një listë definitive mund ose duhet të tentohet në nivel evropian[1]. Ndërsa ENCJ vendos standardin që çdo vend duhet t’i përcaktojë në sistemin e tij disiplinor sanksionet që mund të caktohen në një rast të një sjellje të papërshtatshme të provuar, por lista e sanksioneve është më e përshtatshme të caktohet në nivel kombëtar, duke mbajtur në konsideratë nevojat dhe sistemet e ndryshme ligjore. Rrjedhimisht, është detyrë e secilit juridiksion të identifikojë sanksionet disiplinore të zbatueshme, të cilat duhet të jenë të përkufizuara qartësisht, të autorizuara me ligj dhe proporcionale ndaj shkeljes së pretenduar[2].

    

   1. Në të njëjtën linjë, Projekt Parimet mbi Pavarësinë e Gjyqësorit (Parimet e Sirakuzës) 1981 në nenin 15 mbi Disiplinën, përcaktojnë se “sanksionet disiplinore mund të përfshijnë një varietet mundësisht duke filluar nga vërejtja apo tërheqja e vëmendjes gjer tek masa më drastike e shkarkimit nga detyra”; si dhe Masat për Zbatimin Efektiv të Parimeve të Bangalorit për Sjelljen Gjyqësore 2010, që në nenin 15 pika “Disiplina e Gjyqtarit” rekomandon “Çdo juridiksion duhet të identifikojë sanksionet e lejuara në sistemin e tij disiplinor dhe të sigurojë që këto sanksione janë proporcionale, qoftë në parim, qoftë në zbatim.

    

   [1] Shih Opinionin nr. 3(2002) në https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2002)OP3&Sector=secDGHL&Language=true, versioni në gjuhën angleze, vizituar për herë të fundit më 21.01.2018, dy fjalitë e fundit të paragrafit 74.

   [2] Shih Raportin e ENCJ “Standardet Minimale Gjyqësore V, Procedimet disiplinore dhe përgjegjësia e gjyqtarëve”, 5 Qershor 2015, në

   https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf, versioni në gjuhën angleze vizituar për herë të fundit më 20.01.2018, faqe 38 dhe 41.

 • Raporte, opinione, rekomandime dhe deklarata 

  Rrjeti Evropian i Këshillave të Gjyqësorit, Standardet Minimale Gjyqësore V: Procedimet disiplinore dhe përgjegjësia e gjyqtarëve, 5 Qershor 2015 (Versioni në gjuhën angleze https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf, vizituar për herë të fundit në datën 20.01.2018); 

  Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve Evropianë, Opinioni Nr. 3(2002) për rregullat dhe parimet e qeverisjes së sjelljes profesionale të gjyqtarëve,veçanërisht etikës, paanshmërisë dhe papajtueshmërisë me detyrën i Këshillit (Versioni në gjuhën angleze https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2002)OP3&Sector=secDGHL&Language=true, vizituar për herë të fundit më 20.01.2018); 

  Komiteti i Ekspertëve me Gjyqtarë dhe Prokurorë, Projekt Parimet mbi Pavarësinë e Gjyqësorit (Parimet e Sirakuzës), 1981 (versioni në gjuhën angleze http://www.cristidanilet.ro/docs/Siracusa%20Principles.pdf, vizituar për herë të fundit më 20.01.2018); 

  Grupi i Integritetit Gjyqësor, Masat për Zbatimin Efektiv të Parimeve të Bangalorit për Sjelljen Gjyqësore, 2010, (versioni në gjuhën angleze http://www.yargitay.gov.tr/sayfa/uluslararasi-belgeler/documents/bangaloreetigi.pdf, vizituar për herë të fundit më 20.01.2018).

 • Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Qershor 2015, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf, vizituar për herë të fundit më 20.01.2018; 

  Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/07/Relacioni-1.pdf , vizituar për herë të fundit më 09.02.2018; 

  Procesverbal datë 24.06.2016 i Komisionit të Posaçëm  për Reformën në Drejtësi, për shqyrtimin dhe miratimin e projektligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, http://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf vizituar për herë të fundit më 20.01.2018.

 • Kushtetuta: 

  Neni 140 pikat 1 dhe 2 “gjyqtari mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit”; 

  Neni 148/d pikat 1 dhe 2 “prokurori mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit”; 

  Neni 147/a pika 1 shkronja b) “KLGj ... vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve”; 

  Neni 149/a pika 1 shkronja b) “KLP ... vendos për masat disiplinore ndaj prokurorëve të të gjitha niveleve”; dhe 

  Neni 147/d pika 1 “ILD është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nismë  të shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve”; 

  Ligje: 

  Neni 2 shkronja ë), neni 38, neni 48 pika 8, neni 77 shkronja ë), neni 100, neni 105, neni 115, neni 129, neni 133 pika 3 shkronja ‘e’, neni 135, neni 141, neni 142 pika 2 shkronja ‘b’ dhe pika 3 shkronja ‘a’, neni 149 pika 2, neni 150, neni 173 pikat 3 dhe 4 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSh”; 

  Neni 7 pika 1 shkronja ‘ç’, neni 19 pika 3 shkronja ‘i’, neni 105 pika 1 shkronja ‘ç’, neni 119 pika 3 shkronja ‘i’, neni 199 pika 1 shkronja ‘d’, neni 209 pika 5 shkronja ‘ç’, neni 221 pika 1 shkronja ‘b’ të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

 • Asnjë koment
 • Vendime të Gjykatës Kushtetuese 

  Vendimi nr. 34, datë 10.04.2017 i Gjykatës Kushtetuese, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve, për kushtetutshmërinë e Ligjit për Statusin, paragrafët 74-75.

 • Asnjë koment
 • Ligje 

  Nenet 140 dhe 149 pika 2 të Kushtetutës, përpara ndryshimit me ligjin nr. 76/2016; 

  Neni 33 pika 2 e ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar; 

  Neni 33 pika 1 e ligjit nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në RSh”, i ndryshuar.

  Akte nënligjore 

  Neni 34 pika 2 e Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të KLD-së”, e miratuar me vendimin nr. 195/2/a, datë 05.07.2006 të KLD-së.

Marsida Xhaferllari
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)