"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 110: Pezullimi si masë disiplinore

1. Masa e pezullimit nga detyra e magjistratit, me të drejtën për të marrë pagën minimale për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet, jepet vetëm në këto raste:

a. kur shkelja është e shumë e rëndë;

b. kur Këshilli çmon se, pavarësisht se natyra dhe rrethanat e kryerjes së shkeljes nuk e bëjnë magjistratin të papërshtatshëm ose të padenjë për të ushtruar funksionin, rëndësia e shkeljes dhe dëmi që i shkaktohet imazhit të magjistratit kërkojnë që magjistrati të pezullohet për një kohë të caktuar.

Përmbajtja

   1. Neni 110 përshkruan përmbajtjen e masës disiplinore “pezullim nga detyra” që jepet ndaj magjistratit në përfundim të procedimit disiplinor. Edhe kjo masë disiplinore vjen në zbatim të neneve 140 pika 1 dhe 148/d pika 1 të Kushtetutës, sipas të cilave gjyqtari/prokurori mban përgjegjësi disiplinore sipas ligjit. Pezullimi nga detyra listohet në nenin 105 pika 1 shkronja ‘d’ e Ligjit për Statusin si një prej llojeve të masave disiplinore dhe qëllimi i nenit 110 është të përcaktojë përmbajtjen e saj.

    

   1. Qëllimi i nenit 110 është të garantojë zbatimin e parimit të ligjshmërisë në procedimin disiplinor, në aspektin e mosdënimit pa ligj [paragrafi 11 i komenteve të nenit 100]. Mosdënimi pa ligj në procedimin disiplinor të magjistratit kërkon që masa disiplinore të përcaktohet qartësisht nga ligji. Nga ana tjetër, në mënyrë të tërthortë rregullat e nenit 110 disiplinojnë veprimtarinë e Këshillave, si dhe ofrojnë garanci procedurale për magjistratin, ndaj të cilit fillon procedimi disiplinor.
   1. Neni 110 është një prej dispozitave që përshkruajnë llojet e masave disiplinore, të cilat janë vendosur tek dispozitat e përgjithshme të Pjesës V të Ligjit për Statusin, për Përgjegjësinë Disiplinore, Civile dhe Penale të magjistratit. Ajo vjen e renditur e katërta tek llojet e masave disiplinore dhe renditja e saj është tregues edhe i rëndësisë së saj. Meqë neni 105, që tregon të gjitha llojet e masave disiplinore, i liston ato me rend ngjitës për nga ashpërsia, “pezullimi nga detyra” bën pjesë tek masat shumë të rënda, të cilës ia tejkalon në ashpërsi vetëm masa disiplinore “shkarkim nga detyra”.

    

   1. Struktura e vetë nenit 110 është e thjeshtë dhe e ngjashme me ato të dispozitave mbi masat disiplinore (nenet 106-111 të Ligjit për Statusin). Neni 110 përbëhet nga një paragraf i vetëm, me një fjali, që tregon përmbajtjen e masës disiplinore dhe rendit dy rastet në të cilat, kjo masë disiplinore mund të jepet nga Këshilli.
   1. Lidhur me subjektet, neni 110 i kundrejtohet në mënyrë të shprehur Këshillave që në përfundim të procedimit disiplinor të japin një prej sanksioneve disiplinore të listuara. Megjithatë, kjo normë është e zbatueshme në radhë të parë nga ILD, i cili në raportin përfundimtar të hetimit disiplinor që propozon fillimin e procedimit disiplinor është i detyruar të propozojë caktimin e masës disiplinore (neni 133 pika 3 shkronja ‘e’ e Ligjit për Statusin) dhe në vijim, në seancën dëgjimore disiplinore është i detyruar të propozojë masën disiplinore që duhet të merret ndaj magjistratit (neni 142 pika 3 shkronja ‘a’ e Ligjit për Statusin). Po ashtu, ILD dhe magjistrati mund ta zbatojnë këtë dispozitë në rast se dakordësojnë marrëveshjen e pranimit sipas nenit 135 të Ligjit për Statusin. Meqë kjo marrëveshje vlerësohet nga Këshilli respektiv, që mund të vendosë pranimin apo refuzimin e saj, është e qartë që Këshilli i referohet nenit 110 edhe në këtë lloj procedure. Nga ana tjetër, edhe vetë magjistrati, në zbatim të së drejtës për t’u mbrojtur përgjatë procedimit disiplinor, i referohet kësaj dispozite për të prapësuar mbi rregullshmërinë e procesit që zhvillohet ndaj tij (nenet 129 dhe 141 të Ligjit për Statusin).

    

   1. Ashtu si ?do lloj mase tjetër disiplinore, “pezullimi nga detyra” ka si qëllim thelbësor të deklarojë përgjegjësinë disiplinore të magjistratit për shkak të shkeljes disipinore që ai ka kryer, si dhe ta nxisë magjistratin të mos kryejë shkelje në të ardhmen dhe të përmirësohet. Në përmbajtjen e saj, kjo masë konsiston në largimin e përkohshëm të magjistratit nga ushtrimi i funksionit dhe reduktimin e pagës së tij gjer në nivelin e pagës minimale. Neni 110 i lidhur me nenin 105 pika 1 shkronja ‘d’ u kundërshtuan në Gjykatën Kushtetuese nga Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve, me pretendimin se “pezullimi, si në të gjitha ligjet procedurale, nuk mund të jetë masë disiplinore, por një masë e përkohshme deri në zgjidhjen e situatës ligjore. Mjeti i zbatuar në këtë rast nuk është efektiv, pasi sa kohë gjyqtari vlerësohet se nuk është i papërshtatshëm dhe i padenjë për të dhënë drejtësi, atëherë qytetarët privohen nga dhënia e shërbimit të drejtësisë, si dhe cenohet buxheti i shtetit duke paguar një gjyqtar pa ushtruar detyrën”. Ky kërkim i dy shoqatave të gjyqtarëve, i cilësuar si pretendim për cenimin e parimit të proporcionalitetit, nuk u pranua nga Gjykata Kushtetuese me arsyetimin se duke pasur në konsideratë kuptimin që jurisprudenca kushtetuese u ka dhënë parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve, si dhe parimit të proporcionalitetit, pretendimi i kërkuesit nuk është ngritur në nivel kushtetues[1].

    

   1. Kjo lloj mase disiplinore është e përkohshme, pasi nenet 105 pika 1 shkronja ‘d’ dhe neni 110 parashikojnë afatin minimal tre muaj dhe afatin maksimal 2 vjet. Sigurisht që Këshilli kur jep këtë lloj mase cakton saktësisht kohën e pezullimit, e cila mund të jetë e ndryshme në raste të ndryshme në varësi të rrethanave që vlerësohen nga Këshilli. Në këtë proces vlerësimi, Këshilli udhëhiqet nga kriteret e nenit 115 të Ligjit për Statusin, duke zbatuar parimin e proporcionalitetit.

    

   1. Elementi i dytë përbërës i kësaj mase disiplinore është reduktimi i pagës tek niveli i pagës minimale në shkallë vendi, që përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Aktualisht, paga minimale është në vlerën 24 mijë lekë, e përcaktuar me VKM-në nr. 399, datë 03.05.2017. Thënë ndryshe, paga e magjistratit do të jetë në këtë nivel minimal për aq kohë sa zgjat masa e pezullimit. Ligji e përcakton pagesën e magjistratit me shprehjen “të drejtën për pagën minimale” për të vënë theksin tek fakti se Këshilli nuk bën proces vlerësimi të kritereve për të individualizuar masën e reduktimit të pagës, ajo është automatike e caktuar me ligj. Në këtë rast, bëhet fjalë për t’i dhënë mundësi magjistratit të përmbushë nevojat bazike jetësore. Me ndryshimet kushtetuese të miratuara me ligjin nr. 76/2016, reduktimi i pagës së gjyqtarit të pezulluar nuk bie ndesh me parimin e moscenimit të pagës dhe të privilegjeve të gjyqtarit. Këtu vlejnë të njëjtat argumente të dhëna në paragrafin 9 të komenteve të nenit 109.

    

   1. Duhet saktësuar se fraza “për një periudhë nga tre muaj gjer në dy vjet”, e cila në tekstin e nenit 110 është e vendosur si pjesë e të drejtës për pagë minimale, shoqëron masën e pezullimit dhe jo të drejtën për pagën minimale të magjistratit. Kjo del e qartë edhe nga formulimi i nenit 105 pika 1 shkronja ‘c’, tek e cila kjo frazë është vendosur menjëherë pas emërtimit të masës. Konkretisht, kjo dispozitë i referohet kësaj mase me tekstin “pezullim nga detyra për një periudhë nga tre muaj deri në dy vjet, me të drejtë për përfitimin e pagës minimale, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave”. Rrjedhimisht, elementi thelbësor i kësaj mase është pezullimi nga detyra nga 3 muaj gjer në 2 vjet, ndërsa reduktimi i pagës është element aksesor, që ndjek afatin e pezullimit nga detyra.

    

   1. Masa disiplinore “pezullimi nga detyra” vërteton përgjegjësinë disiplinore të magjistratit për një shkelje shumë të rëndë disiplinore. Rëndësia e shkeljes përcaktohet nga Këshilli duke zbatuar kriteret e pikës 1 të nenit 115 të Ligjit për Statusin. Për më shumë informacion mbi rëndësinë e shkeljeve disiplinore, referohu tek pika 9 e komenteve të nenit 106. Shkalla shumë e rëndë e shkeljes nënkupton që edhe vetë masa disiplinore “pezullim nga detyra” bën pjesë tek masat disiplinore shumë të rënda. Ky konkluzion konfirmohet jo vetëm nga përmbajtja e saj, që ka penalitet për t’u ekzekutuar ndaj magjistratit, por edhe nga regjimi shues i saj. Konkretisht, sipas nenit 150 pika 2 shkronja ‘?’ të Ligjit për Statusin, “pezullimi nga detyra” shuhet dhe fshihet nga Regjistri Disiplinor pas kalimit të 5 vjetëve nga data që kjo masë hyn në fuqi.

    

   1. Nga ana tjetër, neni 110 vendos edhe një kufizim për caktimin e kësaj lloj mase disiplinore, që lidhet me natyrën e shkeljes disiplinore. Shkelja disiplinore duhet të jetë e tillë që ka sjellë dëm për imazhin e magjistratit, por natyra dhe rrethanat e kryerjes së shkeljes janë të tilla që nuk e bëjnë magjistratin të papërshtatshëm ose të padenjë për të ushtruar funksionin. Ky kufizim shërben për të ndarë rastin e dhënies së kësaj mase nga shkarkimi nga detyra. Konstatohet lehtësisht që ligji përdor dy koncepte: i) papërshtatshmëria, që lidhet përgjithësisht me aftësitë profesionale të magjistratit, pra tregon që shkelja disiplinore shumë e rëndë është me natyrë profesionale; dhe ii) padenjësia, që lidhet me figurën e magjistratit, pra tregon që shkelja disiplinore është me natyrë etike. Shkaqet e klasifikuara si shkaqe për papërshtatshmërinë ose padenjësinë e magjistratit për të vazhduar funksionin listohen në mënyrë shteruese tek neni 111 i Ligjit për Statusin. Konkretisht, për të gjithë magjistratët, papërshtatshmëria ose padenjësia për të vazhduar funksionin mund të ketë si shkak: (i) dënimin e magjistratit për kryerjen e një krimi; (ii) paaftësinë e rëndë dhe të dukshme të magjistratit; ose (iii) sjelljen e kryer me pakujdesi të rëndë, që shkel haptazi vlerat themelore të sistemit gjyqësor ose të prokurorisë. Krahas këtyre rasteve, për magjistratin që ushtron detyrën në prokurorinë ose gjykatën e posa?me për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, papërshtatshmëria ose padenjësia mund të ketë si shkak edhe: (iv) përhapjen e informacionit sensitiv, me pakujdesi të rëndë ose me dashje; ose (v) shkelje tjetër të rëndë. Hipoteza e fundit është e hapur, duke i lënë diskrecion ILD dhe Këshillit respektiv për ta zbatuar rasti pas rasti, por duke e lidhur natyrën e rëndë të shkeljes së magjistratit të specializuar, me funksionin e tij të specializuar dhe me konkluzionin se lloji i shkeljes së kryer e bën atë të padenjë apo të papërshtatshëm për të vijuar ushtrimin e funksionit të magjistratit, qoftë edhe në një pozicion më të ulët në linjë vertikale apo në linjë të juridiksionit të përgjithshëm.

    

   1. Masa disiplinore “pezullim nga detyra” ekzekutohet nga vetë magjistrati dhe institucioni ku ai ushtron detyrën, nga e cila është pezulluar, pasi merr formë të prerë. Ekzekutimi i kësaj mase krijon një marrëdhënie midis Këshillit – kryetarit të institucionit – magjistratit me masë disiplinore, të cilët duhet të ndërmarrin menjëherë veprimet e duhura për dorëzimin e përkohshëm të detyrës nga magjistrati. Në këtë drejtim, neni 148 pika 2 shkronja ‘c’ e Ligjit për Statusin ngarkon Këshillin që brenda një jave të marrë masat e duhura për të siguruar zbatimin e masës disiplinore “pezullim nga detyra”.

    

   1. “Pezullimi nga detyra”, përve? përmbajtjes penalizuese që ka, sjell efekte edhe në karrierën e magjistratit. Konkretisht kufizon ngritjen në detyrë të magjistratit sipas Ligjit për Statusin apo emërimin e tij në funksione të larta të sistemit të drejtësisë sipas Ligjit për Qeverisjen. Gjithashtu, kjo masë disiplinore ndikon edhe në rezultatin e vlerësimit të veprimtarisë profesionale dhe etike të magjistratit. Për më shumë informacion, referohu tek paragrafi 6 i komenteve të nenit 105. Kjo është arsyeja që kjo masë përfshihet në dosjen personale të magjistratit të krijuar sipas nenit 38 të Ligjit për Statusin, si dhe shënohet në Regjistrin Disiplinor që mban Këshilli sipas nenit 150 të Ligjit për Statusin.

    

   1. Duhet evidentuar se pezullimi si masë disiplinore është i ndryshëm nga pezullimi i magjistratit, si masë siguruese për një proces penal apo administrativ. Ky i fundit parashikohet nga neni 140 pika 3 e Kushtetutës dhe rregullohet me detaje nga nenet 151-157 të Ligjit për Statusin[2]. Ky lloj pezullimi synon të garantojë mbarëvajtjen e procesit penal apo administrativ dhe zgjat gjer në përfundim të procesit, që i ka dhënë shkak. Gjithashtu ai synon të reflektojë edhe përgjegjshmërinë dhe reagimin efikas të organeve që administrojnë sistemin e drejtësisë për të mos cenuar besimin e publikut tek pushteti gjyqësor. Ndërsa masa disiplinore e pezullimit nga detyra jepet si sanksion në përfundim të procedimit disiplinor, që vërteton përgjegjësinë disiplinore të magjistratit për shkak të shkeljes që ai ka kryer dhe që synon përmirësimin e tij dhe të magjistratëve të tjerë në të ardhmen.

    

   1. Në raste të ve?anta, neni 105 pika 2 lejon një proces konvertimi zbutës në caktimin e masës disiplinore. Bëhet fjalë për rastin kur procedimi disiplinor i magjistratit është zhvilluar me marrjen e masës së pezullimit të përkohshëm disiplinor nga detyra, si një masë siguruese për mbarëvajtjen e procedimit disiplinor. Në këto raste, Këshillave iu është lënë në diskrecion të vlerësojnë këtë lloj pezullimi, duke vendosur në fund që pezullimi i magjistratit gjer në atë moment është masa e përshtatshme dhe e mjaftueshme për shkeljen e kryer.

    

   [1] Shih paragrafët 118 dhe 120 të vendimit nr. 34, datë 10.04.2017 të Gjykatës Kushtetuese, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve, për kushtetutshmërinë e Ligjit për Statusin.

   [2] Duhet mbajtur parasysh që neni 152 i Ligjit për Statusin, që rregullonte pezullimin e magjistratit mbi bazë diskrecioni nga Këshilli u shfuqizua nga Gjykata Kushtetuese me arsyetimin se kjo dispozitë kishte parashikuar raste pezullimi në mungesë të delegimit të shprehur nga neni 140 i Kushtetutës, duke cenuar nenin 116 të Kushtetutës – shih vendimin nr. 34/2017 të GjK në paragrafët 57-58.

   1. Në Shqipëri, përpara miratimit të Ligjit për Statusin, sanksionet disiplinore të gjyqtarëve dhe të prokurorëve përcaktoheshin nga neni 33 pika 2 e ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSh”, i ndryshuar dhe neni 33 pika 1 e ligjit nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në RSh”, i ndryshuar. Në këto dispozita, masa disiplinore e pezullimit nga detyra nuk parashikohej. Për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, si dhe për Prokurorin e Përgjithshëm parashikohej vetëm masa e shkarkimit nga detyra[1].

    

   1. Në dokumentet parlamentare nuk është identifikuar ndonjë problematikë specifike që lidhej pikërisht me masën disiplinore të pezullimit nga detyra. Në Analizën e Sistemit të Drejtësisë, në relacionin shpjegues të Ligjit për Statusin, si dhe gjatë shqyrtimit dhe miratimit të projektligjit nga Komisioni i Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, është diskutuar për masat disiplinore në përgjithësi, duke evidentuar gamën e ngushtë të tyre dhe problematikën që ato krijonin me parimin e proporcionalitetit. Rrjedhimisht, për më shumë informacion të përgjithshëm mbi masat disiplinore tek dokumentet parlamentare referohu paragrafëve 22-24 të komenteve të nenit 105.

    

   [1] Shih nenet 140 dhe 149 pika 2 të Kushtetutës, përpara ndryshimit me ligjin nr. 76/2016.

   1. Dokumentet bazë ndërkombëtare të përdorura për konceptimin dhe përfshirjen e rregullave për përgjegjësinë disiplinore tek Ligji për Statusin, siç citohet edhe në relacionin shpjegues, janë Raporti i ENCJ “Standardet Minimale Gjyqësore V, Procedimet disiplinore dhe përgjegjësia e gjyqtarëve”, dhe Opinionin nr. 3(2002) i Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropianë, mbi rregullat dhe parimet që normojnë sjelljen profesionale të gjyqtarëve, në veçanti etikën, paanshmërinë dhe papajtueshmërinë me detyrën. Këto dokumente vendosin theksin kryesor tek parimet e ligjshmërisë dhe të proporcionalitetit të masave disiplinore. Ndërsa sa i takon llojeve të masave disiplinore, pranohet se ato janë një ?ështje që duhet rregulluar nga vetë shteti i interesuar.

    

   1. Lidhur me pezullimin nga detyra të gjyqtarit, Raporti i ENCJ shprehet se një gjyqtar mund të pezullohet ose të shkarkohet nga detyra vetëm pas një procesi disiplinor të kryer në përputhje me ligjin dhe vetëm për shkelje të rënda. Gjyqtari duhet të pezullohet vetëm në raste shumë të rënda dhe përjashtimore, si dhe aty ku është e nevojshme për administrimin e drejtësisë[1]. Ndërsa në pikën 18 të Parimeve Themelore për Pavarësinë e Gjyqësorit të Kombeve të Bashkuara përcaktohet se gjyqtarët do të jenë subjekte të pezullimit apo të shkarkimit nga detyra vetëm për shkaqe të paaftësisë apo të sjelljes që i bën ata të papërshtatshëm për të përmbushur detyrat e tyre. I njëjti parim konfirmohet edhe nga Standardet Ndëkombëtare për Pavarësinë Gjyqësore të Mount Scopus, ku në pikën 5.3 përcaktohet se të gjitha shkaqet për disiplinën, pezullimin dhe shkarkimin nga detyra të gjyqtarëve duhet të parashikohet në kushtetutë ose në ligj, si dhe duhet të përkufizohen qartësisht.

    

   [1] Shih standardin 11 në faqet 34, 35 dhe 41 të këtij Raporti.

 • Raporte, opinione, rekomandime dhe deklarata 

  Rrjeti Evropian i Këshillave të Gjyqësorit, Standardet Minimale Gjyqësore V: Procedimet disiplinore dhe përgjegjësia e gjyqtarëve, 5 Qershor 2015 (Versioni në gjuhën angleze https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf, vizituar për herë të fundit në datën 23.01.2018); 

  Këshilli Konsultativ i Gjyqtarëve Evropianë, Opinioni Nr. 3(2002) për rregullat dhe parimet e qeverisjes së sjelljes profesionale të gjyqtarëve,veçanërisht etikës, paanshmërisë dhe papajtueshmërisë me detyrën i Këshillit (Versioni në gjuhën angleze https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2002)OP3&Sector=secDGHL&Language=true, vizituar për herë të fundit më 23.01.2018); 

  Organizata e Kombeve të Bashkuara, Parimet Themelore të Pavarësisë së Gjyqësorit, 1985 (Versioni në gjuhën angleze

  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx vizituar për herë të fundit më 23.01.2018) 

  Shoqata Ndërkombëtare e Pavarësisë Gjyqësore, Standardet Ndërkombëtare për Pavarësinë Gjyqësore të Mount Scopus, 2008 (versioni në gjuhën angleze https://media.wix.com/ugd/a1a798_1ff8b15b7e4e471eb2c61226e4dc024d.pdf, vizituar për herë të fundit më 23.01.2018).

 • Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Qershor 2015, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf, vizituar për herë të fundit më 23.01.2018; 

  Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/07/Relacioni-1.pdf, vizituar për herë të fundit më 13.02.2018; 

  Procesverbal datë 24.06.2016 i Komisionit të Posaçëm  për Reformën në Drejtësi, për shqyrtimin dhe miratimin e projektligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, http://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf vizituar për herë të fundit më 23.01.2018.

 • Kushtetuta: 

  Neni 140 pikat 1 “gjyqtari mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit”; 

  Neni 148/d pika 1 “prokurori mban përgjegjësi disiplinore, sipas ligjit”; 

  Neni 147/a pika 1 shkronja b) “KLGj ... vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve”; 

  Neni 149/a pika 1 shkronja b) “KLP ... vendos për masat disiplinore ndaj prokurorëve të të gjitha niveleve”; 

  Neni 147/d pika 1 “ILD është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nismë  të shkeljeve dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve”; dhe 

  Neni 138, që përcakton si përjashtim ndalimit të të uljes së pagës rastin kur ndaj gjyqtarit jepet një masë disiplinore sipas ligjit. 

  Ligji: 

  Neni 2 shkronja ë), neni 38, neni 48 pika 8, neni 77 shkronja ë), neni 95 pika 6, neni 100, neni 105, neni 111, neni 115, neni 129, neni 133 pika 3 shkronja ‘e’, neni 135, neni 139 pika 2, neni 141, neni 142 pika 2 shkronja ‘b’ dhe pika 3 shkronja ‘a’, neni 149 pika 2, neni 150, neni 173 pikat 3 dhe 4 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në RSh”; 

  Neni 7 pika 1 shkronja ‘ç’, neni 19 pika 3 shkronja ‘i’, neni 105 pika 1 shkronja ‘ç’, neni 119 pika 3 shkronja ‘i’, neni 199 pika 1 shkronja ‘d’, neni 209 pika 5 shkronja ‘ç’, neni 221 pika 1 shkronja ‘b’ të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

 • Vendimi nr. 399, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, i Këshillit të Ministrave.

 • Vendime të Gjykatës Kushtetuese 

  Vendimi nr. 34, datë 10.04.2017 të Gjykatës Kushtetuese, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve, për kushtetutshmërinë e Ligjit për Statusin.

 • Asnjë koment
 • Ligje 

  Nenet 140 dhe 149 pika 2 të Kushtetutës, përpara ndryshimit me ligjin nr. 76/2016; 

  Neni 33 pika 2 e ligjit nr. 9877/2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor”, i ndryshuar; 

  Neni 33 pika 1 e ligjit nr. 8737/2001 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në RSh”, i ndryshuar.

Marsida Xhaferllari
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)