PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 94: Rregullat e brendshme të gjykatave

1Këshilli i Lartë Gjyqësor miraton rregullat standarde për funksionimin e brendshëm të gjykatave.

2Rregullat standarde të gjykatave përmbajnë norma në lidhje me strukturën e gjykatave, efiçiencën dhe cilësinë e drejtësisë që jepet në këto gjykata.

3Rregullat standarde për strukturën përmbajnë të paktën rregullimet e mëposhtme:

aorganigrama standarde për gjykatat e të gjitha niveleve;

bpërshkrime standarde të detyrave dhe përgjegjësive për secilën kategori të punonjësve të gjykatave.

4Rregullat standarde për efiçiencën e drejtësisë përfshijnë parashikime për:

aafatet standarde kohore për gjykimin e llojeve të ndryshme të çështjeve gjyqësore, përfshirë, kur është e mundur, edhe afatet për fazat kryesore të procedurës, për ekzekutimin e vendimeve, duke mbajtur parasysh organizimin gjyqësor dhe normat procedurale;

brregulla standarde që do të përdoren nga gjykatat për përcaktimin e afateve kohore, duke mbajtur parasysh kompleksitetin e çështjeve, me qëllimin për të përmirësuar në vijimësi sistemin e menaxhimit të çështjeve;

cveprimet standarde që duhet të ndërmerren në rastet kur shqyrtimi i çështjeve i tejkalon afatet;

çrregulla standarde për monitorimin e kohëzgjatjes së pezullimeve që vijnë si rezultat i mosveprimit nga palët ose gjykatat;

drregulla standarde për monitorimin dhe shpërndarjen e të dhënave për personelin e gjykatave dhe të gjithë përdoruesit e gjykatave;

dhudhëzues për mbajtjen e statistikave gjyqësore;

eudhëzues për një rol aktiv të gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve;

ëudhëzues për monitorimin e shtyrjeve të seancave gjyqësore;

fmodele për vendimet gjyqësore;

gudhëzues për mënyrën e përdorimit të teknologjisë audiovizive në procesin gjyqësor;

gjudhëzues për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe marrjen e provave në gjykata;

hkrijimi i mekanizmave për zgjidhjen e problemeve funksionale dhe shpërndarjen e ekuilibruar të ngarkesës midis gjyqtarëve dhe gjykatave.

5Rregullat standarde për cilësinë e drejtësisë përfshijnë ndër të tjera domosdoshmërisht edhe rregullimet e mëposhtme:

azhvillimi i vrojtimeve për vlerësimin e shërbimeve të gjykatave nga përdoruesit e tyre;

bzhvillimi, testimi dhe përdorimi i treguesve për cilësinë e shërbimeve gjyqësore;

cmasa për përmirësimin e cilësisë së punës të ekspertëve gjyqësorë;

çmasa për përmirësimin e qasjes në drejtësi.

6Këshilli i Lartë Gjyqësor mund të kryejë studime pilot në bashkëpunim me gjykatat, me qëllim rritjen e cilësisë dhe efiçiencës se gjykatave.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment