"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 141: Të drejtat dhe detyrimet e palëve gjatë procedimit disiplinor

1Gjatë procedimit disiplinor, magjistratit ose përfaqësuesit të tij u sigurohet aksesi në dosje në masën që nuk cenon:

ainteresat ligjorë të palëve ose personave të tretë;

bfunksionet e organit vendimmarrës;

cqëllimin e procedimit.

2Kur magjistrati njoftohet se ndaj tij ka filluar procedim disiplinor, duhet që t’i bëhen të ditura të drejtat:

apër të paraqitur një parashtresë me shkrim në afatin e caktuar;

bpër të marrë pjesë në seancë dëgjimore;

cpër të thirrur dëshmitarë që mund të dëshmojnë fakte me interes për çështjen;

çpër të paraqitur dokumente;

dpër të marrë masa të tjera për paraqitjen e provave në mbështetje të mbrojtjes së tij;

dhpër t’u përfaqësuar, sipas parashikimeve në Kodin e Procedurave Administrative;

epër kompensimin e shpenzimeve të arsyeshme ligjore të tij/saj në raste kur nuk vendoset masë disiplinore.

3Këshilli mund t’i kërkojë magjistratit të paraqesë të dhëna, dokumente ose çdo lloj prove, si dhe të marrë pjesë në seancë dëgjimore.

4Palët kanë të drejtë të njoftohen për çdo vendim të Këshillit brenda 5 ditëve nga marrja e tij.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment