"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 139: Mbyllja e procedimit disiplinor pa seancë dëgjimore

1Këshilli vendos mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë dëgjimore nëse:

ashkelja disiplinore është parashkruar në kohën kur ka filluar hetimi, sipas parashikimeve të nenit 117 të këtij ligji;

bçështja ka qenë objekt i procedimit disiplinor që është zgjidhur me vendim të formës së prerë;

cka arsye të tjera për të mbyllur procedimin, në përputhje me parashikimet e nenit 134, pika 1, shkronjat “ç” dhe “d”;

çraporti i hetimit është depozituar pa u arsyetuar.

2Dorëheqja e magjistratit nuk ndalon fillimin ose vazhdimin e procedimit disiplinor.

3Këshilli mbyll procedimin disiplinor, sipas parashikimeve të pikës 1, të këtij neni, me vendim të arsyetuar me shkrim. Ai njofton palët për shkaqet e mbylljes.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment